ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์) (รุ่น dn และ f)

บันทึก
เอกสารนี้จัดทำไว้สำหรับ HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP รุ่น M575dn และ M575f
เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าชิ้นส่วนทางกายภาพของเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากคุณตั้งค่าฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์แล้ว และคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งซอฟแวร์ โปรดดูส่วน ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์:

ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

 1. เลือกสถานที่ที่จะวางเครื่องพิมพ์ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้:
  • พื้นผิวการทำงานมีความทนทาน พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากแสงแดดโดยตรง
  • ช่วงอุณหภูมิ: 15° - 27° C (59° - 80.6° F)
  • ช่วงความชื้น: 10% - 80%
    หมายเหตุ
  เครื่องพิมพ์มีน้ำหนัก 46.6 กก. (102.7 ปอนด์) HP ขอแนะนำให้ใช้คนสามคนในการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
 2. นำเครื่องพิมพ์ของ HP ออกจากกล่อง แล้วถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก ตรวจสอบว่าสิ่งที่บรรจุภายในตรงกับภาพ
  บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลถ้าสามารถทำได้
  รูปภาพ : สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง (M575dn)
  รูปภาพ : สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง (M575f)
 3. นำเทปสำหรับการขนส่งสีส้มและโฟมป้องกันออก
  รูปภาพ : นำเทปสำหรับการขนส่งและโฟมป้องกันออก
 4. เปิดถาด 2 ถอดตัวล็อกสำหรับการขนส่งถาดออก แล้วปิดถาด
  รูปภาพ : ถอดตัวล็อกสำหรับการขนส่งออกจากถาด 2
 5. เปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านขวา
 6. นำแผ่นป้องกันออกจากภายในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำแผ่นป้องกันออก
 7. ปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านขวา

ขั้นตอนที่สอง: ใส่กระดาษ

 1. เปิดถาด 2
  รูปภาพ : เปิดถาด 2
 2. ปรับตัวเลื่อนด้านหน้าและไกด์นำกระดาษด้านข้างให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ใส่กระดาษลงในถาด
  บันทึก
  อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าปึกกระดาษเข้าที่พอดีภายในถาด และไม่สูงกว่าด้านบนของไกด์นำ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
 4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าปึกกระดาษอยู่ติดกับด้านข้างของถาด
  รูปภาพ : ตรวจสอบปึกกระดาษ
 5. ต้องแน่ใจว่าไกด์นำกระดาษแบบเลื่อนอยู่ติดกับปึกกระดาษ
  รูปภาพ : ตรวจสอบไกด์นำกระดาษแบบเลื่อน
 6. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ

ขั้นตอนที่สาม: ต่อสายเคเบิลเครือข่าย (เลือกได้)

หาก คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ ให้เชื่อมต่อสายเครือข่ายในขั้นตอนนี้ ไม่เช่นนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้และไปที่ ขั้นตอนที่ห้า: ต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ตอนนี้ หากคุณวางแผนที่จะใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
รูปภาพ : เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย

ขั้นตอนที่สี่: ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับโทรสาร (ตัวเลือก)

ในการใช้ฟังก์ชันโทรสาร ให้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ที่ให้มาระหว่างพอร์ตโทรสารบนผลิตภัณฑ์และแจ็คโทรศัพท์
บันทึก
อาจจะต้องเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เฉพาะสำหรับประเทศ/พื้นที่สำหรับสายโทรศัพท์ RJ11 เข้ากับแจ็คโทรศัพท์
รูปภาพ : ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับโทรสาร

ขั้นตอนที่ห้า: ต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์

 1. ต่อสายไฟจากเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและมีการต่อสายดิน และเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์เสียหาย โปรดใช้สายไฟที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น
  รูปภาพ : การต่อสายไฟ
    หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟของคุณมีอัตราแรงดันไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยคุณสามารถดูข้อมูลอัตราแรงดันไฟฟ้าได้จากฉลากของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจใช้ไฟ 100-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : กดปุ่มเปิด/ปิด
 3. โปรดรอเป็นเวลา 60 วินาที ก่อนดำเนินการต่อ ในช่วงเวลานี้ ถ้าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย เครือข่ายก็จะจดจำเครื่องพิมพ์และกำหนด IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ให้กับเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณจะสามารถใช้การกำหนดค่าขั้นสูงเพิ่มเติมได้โดยการป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์
 4. เมื่อหน้าจอหลักปรากฏขึ้น ให้แตะ การติดตั้งครั้งแรก เพื่อกำหนดค่าฟังก์ชันพื้นฐานของเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  หลังจากเครื่องพิมพ์เตรียมการเริ่มทำงานแล้ว ให้ตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษที่คุณใส่ไว้ก่อนหน้า ถ้าได้รับแจ้ง
  รูปภาพ : การกำหนดค่าแผงควบคุม
 5. เมื่อจะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับสายเคเบิล USB กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์จำเป็นต้องให้เครื่องพิมพ์เปิดเครื่องและอยู่ในสถานะ Ready (พร้อม) กำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปเพื่อให้เครื่องพิมพ์ตื่นจากโหมด Sleep ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งซอฟแวร์:
  บันทึก
  ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  บันทึก
  อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ตอนนี้
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ
  2. เลือกเมนู การตั้งค่าทั่วไป
  3. แตะรายการ การตั้งค่าพลังงาน
  4. แตะรายการการ การตั้งค่าตัวจับเวลาพักเครื่อง
  5. แตะรายการ เหตุการณ์ทั้งหมด
  FutureSmart 4
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก การตั้งค่า
  2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
   • ทั่วไป
   • การตั้งค่าพลังงาน
   • การตั้งค่าพักเครื่อง
  3. เลือกรายการ ปิด/เปิดอัตโนมัติของ HP (เริ่มในเหตุการณ์ส่วนใหญ่) แล้วแตะ เสร็จ

ขั้นตอนที่หก: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงาน

ในการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนทางด้านล่าง
บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. ในการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ
  2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
   • รายงาน
   • หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
  3. แตะรายการ หน้าการกำหนดค่า เพื่อเลือก
  4. แตะที่ปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่าและ Jetdirect
   บันทึก
   ถ้าคุณวางแผนจะใช้เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ให้บันทึกหน้าเหล่านี้ หน้า Jetdirect มี IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์
  5. หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย ให้ค้นหา IP แอดเดรสบนหน้า Jetdirect
   • IPv4: หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว
   • IPv6: หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์ควรสามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง
   รูปภาพ : หน้า Jetdirect
 2. เมื่อต้องการทดสอบตัวป้อนเอกสารและฟังก์ชั่นการทำสำเนา ให้ปฏิบัติดังนี้:
  1. วางหน้าการกำหนดค่าที่พิมพ์หงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม เริ่ม เครื่องพิมพ์จะทำสำเนา แล้วก็จะพิมพ์หน้าออกมา
 3. เมื่อต้องการทดสอบกระจกของสแกนเนอร์และฟังก์ชั่นการทำสำเนา ให้ปฏิบัติดังนี้:
  1. วางหน้าการกำหนดค่าที่พิมพ์คว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์
  2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม เริ่ม เครื่องพิมพ์จะทำสำเนา แล้วก็จะพิมพ์หน้าออกมา
FutureSmart 4
 1. ในการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและเลือก รายงาน
  2. เลือก หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
  3. เลือก หน้าการกำหนดค่า
  4. เลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่าและ Jetdirect
  5. หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ค้นหา IP แอดเดรสบนหน้า Jetdirect
   • IPv4: หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว
   • IPv6: หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์ควรสามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง
   รูปภาพ : หน้า Jetdirect
 2. เมื่อต้องการทดสอบตัวป้อนเอกสารและฟังก์ชั่นการทำสำเนา ให้ปฏิบัติดังนี้:
  1. วางหน้าการกำหนดค่าที่พิมพ์หงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะ ทำสำเนา เครื่องพิมพ์จะทำสำเนา แล้วก็จะพิมพ์หน้าออกมา
 3. เมื่อต้องการทดสอบกระจกของสแกนเนอร์และฟังก์ชั่นการทำสำเนา ให้ปฏิบัติดังนี้:
  1. วางหน้าการกำหนดค่าที่พิมพ์คว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์
  2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะ ทำสำเนา เครื่องพิมพ์จะทำสำเนา แล้วก็จะพิมพ์หน้าออกมา

อัปเดตเฟิร์มแวร์ (เป็นตัวเลือก แต่ขอแนะนำให้ทำ)

HP อัปเดตคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์อยู่เสมอ อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อรับประโยชน์จากคุณลักษณะที่เป็นปัจจุบันที่สุด
บันทึก
ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณก่อนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์โดยใช้แฟลชไดรฟ์หรือ Embedded Web Server (EWS)

ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์

หลังจากที่คุณปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าก่อนหน้าเสร็จแล้ว คุณก็สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์โดยใช้แผ่น CD ของเครื่องพิมพ์ หรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จากเว็บไซต์ของ HP
  หมายเหตุ
อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ตอนนี้ หากคุณวางแผนที่จะใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่ลิงก์สำหรับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณและประเภทของการเชื่อมต่อ
Windows
Mac OS X


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย