ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575 - รายการตรวจสอบสำหรับการแก้ปัญหา (M575dn, M575f)

รายการตรวจสอบสำหรับการแก้ปัญหา (M575dn, M575f)

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์
 1. หากแผงควบคุมว่างหรือเป็นสีดำ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตรวจสอบสายไฟ
  2. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่
  3. ตรวจให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของสายไฟถูกต้องสำหรับการกำหนดค่ากำลังไฟของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูข้อกำหนดกำลังไฟฟ้าที่ฉลากที่อยู่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์) หากคุณกำลังใช้รางปลั๊ก และแรงดันไฟฟ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบไฟโดยตรง หากเชื่อมต่อกับเต้าเสียบอยู่แล้ว ให้ลองใช้เต้าเสียบอื่น
  4. หากยังไม่มีปริมาณไฟฟ้าอีก ให้ติดต่อที่ HP Customer Care
 2. แผงควบคุมควรแสดงสถานะ พร้อม หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้แก้ไขข้อผิดพลาด
 3. ตรวจสอบการเดินสายเคเบิล
  1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรือพอร์ตเครือข่าย ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อแน่นหนา
  2. ตรวจให้แน่ใจว่าสายเบิลไม่มีการชำรุดโดยการใช้สายเคเบิลอื่นๆ หากเป็นไปได้
  3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
 4. ตรวจสอบว่าขนาดและประเภทกระดาษที่เลือกตรงตามข้อกำหนด นอกจากนี้ ให้เปิดเมนู ถาด บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าถาดถูกต้องสำหรับประเภทและขนาดของกระดาษ
 5. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าโดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้:
  บันทึก
  หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย หน้า HP Jetdirect จะพิมพ์ออกมาด้วย
  บันทึก
  ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ
  2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
   • รายงาน
   • หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
   • หน้าการกำหนดค่า
  3. แตะปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้า
   • หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์หน้าต่างๆ ออกมา ให้ตรวจสอบว่ามีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษอย่างน้อยหนึ่งถาด
   • หากกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแผงควบคุมเพื่อแก้ปัญหากระดาษติด
   • หากเครื่องพิมพ์หน้าดังกล่าวออกมาไม่ถูกต้อง แสดงว่าปัญหาอยู่ที่ฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ ติดต่อ HP Customer Care
   • หากเครื่องพิมพ์หน้าดังกล่าวออกมาอย่างถูกต้อง แสดงว่าฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ทำงาน ปัญหากับคอมพิวเตอร์ กับไดรเวอร์การพิมพ์ หรือกับโปรแกรมที่คุณใช้
  FutureSmart 4
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก รายงาน
  2. เลือก หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
  3. เลือก หน้าการกำหนดค่า แล้วแตะ พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้า
   • หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์หน้าต่างๆ ออกมา ให้ตรวจสอบว่ามีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษอย่างน้อยหนึ่งถาด
   • หากกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแผงควบคุมเพื่อแก้ปัญหากระดาษติด
   • หากหน้าดังกล่าวไม่ได้พิมพ์อย่างถูกต้อง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP 
   • หากพิมพ์หน้าถูกต้อง ปัญหาอาจเกิดจากคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อยู่ ไดรเวอร์การพิมพ์ หรือโปรแกรม
 6. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้แล้ว ตรวจสอบโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ ไดรเวอร์การพิมพ์อยู่ในแผ่นซีดีที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์ได้จากเว็บไซต์นี้: www.hp.com/go/lj500colorMFPM575_software
 7. พิมพ์เอกสารสั้นจากโปรแกรมอื่นที่เคยใช้งาน หากวิธีนี้ใช้ได้ผล แสดงว่าโปรแกรมมีปัญหา หากการแก้ไขไม่ได้ผล (เอกสารจะไม่พิมพ์) ให้ทำตามขั้นตอนนี้ให้ครบถ้วน
  1. ลองพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่
  2. หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรงด้วยสายเคเบิล USB เปลี่ยนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังพอร์ตที่ถูกต้อง หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ เลือกประเภทการเชื่อมต่อใหม่ที่คุณใช้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย