ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP OfficeJet Enterprise - พิมพ์จากแฟลชไดรฟ์ USB

บทนำ

เครื่องพิมพ์นี้มีคุณสมบัติการพิมพ์ USB ที่เข้าถึงง่าย สำหรับการพิมพ์ไฟล์อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องส่งจากคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ยอมรับแฟลชไดรฟ์ USB มาตรฐานในพอร์ต USB ใกล้แผงควบคุม ซึ่งรองรับไฟล์ประเภทต่อไปนี้:
 • .pdf
 • .prn
 • .pcl
 • .ps
 • .cht
ใช้ขั้นตอนต่อไปเพื่อเปิดใช้งานพอร์ต USB ของเครื่องพิมพ์ แล้วพิมพ์เอกสารจากแฟลชไดรฟ์ USB
บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4

เปิดใช้งานพอร์ต USB สำหรับการพิมพ์

พอร์ต USB จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดใช้งานพอร์ต USB ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานพอร์ต:

วิธีที่หนึ่ง: เปิดใช้งานพอร์ต USB จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

FutureSmart 3
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกปุ่ม การดูแลระบบ
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • การตั้งค่าทั่วไป
  • ใช้การเรียกจาก USB
 3. เลือกตัวเลือก เปิด แล้วเลือกปุ่ม บันทึก หรือกดปุ่ม OK
FutureSmart 4
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก การตั้งค่า
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • ทำสำเนา/พิมพ์
  • เปิด USB อุปกรณ์
 3. เลือก เปิด เพื่อเปิดใช้งานพอร์ต USB

วิธีที่สอง: เปิดใช้งานพอร์ต USB จาก HP Embedded Web Server (เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายเท่านั้น)

FutureSmart 3
 1. ค้นหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์:
  • แผงควบคุมปุ่มกด: ดูหน้าจอแผงควบคุมเพื่อดู IP แอดเดรส
  • แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลือกปุ่มเครือข่าย เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ แล้ว EWS จะเปิดขึ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในหน้าต่างเบราเซอร์
  บันทึก
  หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความ There is a problem with this website’s security certificate (ใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้มีปัญหา) เมื่อพยายามเปิด EWS ให้คลิก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนำ))
  การเลือก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนำ)) จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์ขณะนำทางภายใน EWS ของเครื่องพิมพ์ HP
 3. ในหน้าหลัก EWS ให้เปิดแท็บ พิมพ์
 4. ทางด้านซ้ายของหน้าจอ ให้คลิก Retrieve from USB Setup (การตั้งค่าเรียกจาก USB)
 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Enable Retrieve from USB (ใช้การเรียกจาก USB)
 6. คลิก ใช้
FutureSmart 4
 1. ค้นหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์:
  • แผงควบคุมปุ่มกด: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดปุ่มข้อมูล แล้วใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือกเมนู Ethernet กดปุ่ม OK เพื่อเปิดเมนูและแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ จดบันทึก IP แอดเดรส
  • แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล แล้วเลือก Ethernet จดบันทึก IPv4 แอดเดรส
 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสให้ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ แล้ว EWS จะเปิดขึ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในหน้าต่างเบราเซอร์
  บันทึก
  หากเว็บเบราเซอร์แสดงข้อความ There is a problem with this website’s security certificate (ใบรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้มีปัญหา) เมื่อพยายามเปิด EWS ให้คลิก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนำ))
  การเลือก Continue to this website (not recommended) (ไปยังเว็บไซต์นี้ต่อ (ไม่แนะนำ)) จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์ขณะนำทางภายใน EWS ของเครื่องพิมพ์ HP
 3. บนแถบเมนูด้านบนใน EWS ให้เลือก ทำสำเนา/พิมพ์
 4. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้เลือก การตั้งค่าพิมพ์จากไดรฟ์ USB
 5. เลือก เปิดใช้งานการพิมพ์จากไดรฟ์ USB แล้วคลิก ใช้

พิมพ์เอกสาร USB จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

FutureSmart 3
 1. เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่เข้าถึงง่าย
  บันทึก
  พอร์ตอาจถูกปิด สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น ฝาครอบจะพลิกเปิด สำหรับครื่องพิมพ์รุ่นอื่นๆ ให้ดึงฝาครอบออกมาตรงๆ เพื่อถอดออก
 2. เครื่องพิมพ์ตรวจพบแฟลชไดรฟ์ USB เลือกปุ่ม OK เพื่อเข้าไปยังไดรฟ์ หรือหากเครื่องถาม ให้เลือกตัวเลือก เรียกจาก USB จากรายการแอปพลิเคชันที่มี หน้าจอ เรียกจาก USB จะปรากฏขึ้น
 3. เลือกชื่อเอกสารที่จะพิมพ์
  บันทึก
  เอกสารอาจอยู่ในโฟลเดอร์ เปิดโฟลเดอร์หากจำเป็น
 4. ในการปรับจำนวนสำเนา ให้เลือก สำเนา แล้วใช้แผงปุ่มกดเพื่อเปลี่ยนจำนวนสำเนา
 5. เลือกปุ่มเริ่ม หรือกดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์เอกสาร
FutureSmart 4
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก พิมพ์ แล้วเลือก พิมพ์จากไดรฟ์ USB
 2. แตะ เลือก แล้วเลือกเอกสารที่จะพิมพ์
  บันทึก
  เอกสารอาจอยู่ในโฟลเดอร์ เปิดโฟลเดอร์หากจำเป็น
 3. ในการปรับจำนวนสำเนา แตะฟิลด์จำนวนสำเนาทางซ้ายของปุ่ม พิมพ์ เมื่อแผงปุ่มกดปรากฏขึ้น ให้เลือกจำนวนสำเนา แล้วแตะ พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสาร


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย