ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP - เรียงชุดงานทำสำเนา

เรียงชุดงานทำสำเนา

คุณสามารถทำสำเนาและพิมพ์เอกสารหนึ่งชุดหรือมากกว่า โดยแต่ละชุดถูกจัดเรียงตามลำดับที่ถูกต้อง
บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกปุ่ม ทำสำเนา
  2. เลือกปุ่ม เรียงหน้า
  3. เลือกปุ่มตัวเลือก เปิดเรียงหน้า (ชุดเรียงลำดับหน้า) แล้วเลือกปุ่ม OK
  4. เลือกปุ่ม เริ่ม
FutureSmart 4
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก สำเนา
  2. เลือก ตัวเลือก ที่มุมล่างซ้าย แล้วเลือก เรียงหน้า ในรายการตัวเลือก
  3. หากยังไม่ได้เลือกไว้ ให้เลือก เรียงหน้าเปิด
  4. ในการปรับจำนวนสำเนา แตะฟิลด์จำนวนสำเนาทางซ้ายของปุ่ม ทำสำเนา เมื่อแผงปุ่มกดปรากฏขึ้น ให้ป้อนจำนวนสำเนาที่จะทำ แตะปุ่มปิด เพื่อปิดแผงปุ่มกด
  5. แตะ ทำสำเนา เพื่อเริ่มการทำสำเนา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย