ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP LaserJet Enterprise MFP - การตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับการทำสำเนาบนกระดาษพิเศษ

การตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับการทำสำเนาบนกระดาษพิเศษ

บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. วางเอกสารคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์หรือวางหงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระดาษ
 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกปุ่ม ทำสำเนา
 3. เลือกปุ่ม การเลือกกระดาษ
 4. เลือกถาดที่ใส่กระดาษที่คุณต้องการใช้ แล้วเลือก OK
FutureSmart 4
 1. วางเอกสารคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์หรือวางหงายหน้าขึ้นในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ และปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระดาษ
 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลือก สำเนา
 3. เลือก ตัวเลือก ที่มุมล่างซ้าย แล้วเลือก การเลือกกระดาษ ในรายการตัวเลือก
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือกการตั้งค่าสำหรับ ขนาดกระดาษ, ประเภทกระดาษ และ ถาดกระดาษ แล้วเลือก เสร็จ
 5. ในการปรับจำนวนสำเนา แตะฟิลด์จำนวนสำเนาทางซ้ายของปุ่ม ทำสำเนา เมื่อแผงปุ่มกดปรากฏขึ้น ให้เลือกจำนวนสำเนาที่จะทำ แตะปุ่มปิด เพื่อปิดแผงปุ่มกด
 6. เลือก ทำสำเนา เพื่อเริ่มการทำสำเนา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย