ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - รายการตรวจสอบสำหรับการแก้ปัญหา

รายการตรวจสอบสำหรับการแก้ปัญหา

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์
 1. หากแผงควบคุมว่างหรือเป็นสีดำ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบสายไฟ
  2. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่
  3. ตรวจให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าของสายไฟถูกต้องสำหรับการกำหนดค่ากำลังไฟของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูข้อกำหนดกำลังไฟฟ้าที่ฉลากที่อยู่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์) หากคุณกำลังใช้รางปลั๊ก และแรงดันไฟฟ้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบไฟโดยตรง หากเชื่อมต่อกับเต้าเสียบอยู่แล้ว ให้ลองใช้เต้าเสียบอื่น
  4. หากยังไม่มีปริมาณไฟฟ้าอีก ให้ติดต่อที่ HP Customer Care
 2. แผงควบคุมควรแสดงสถานะ Ready (พร้อม) หากปรากฎข้อความแสดงข้อผิดพลาด ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแผงควบคุมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
 3. ตรวจสอบการเดินสายเคเบิล
  1. ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์หรือพอร์ตเครือข่าย ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อแน่นหนา
  2. ตรวจให้แน่ใจว่าสายเบิลไม่มีการชำรุดโดยการใช้สายเคเบิลอื่นๆ หากเป็นไปได้
  3. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
 4. ตรวจสอบว่าขนาดและประเภทกระดาษที่เลือกตรงตามข้อกำหนด นอกจากนี้ ให้เปิดเมนู ถาด บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ และตรวจสอบว่ามีการกำหนดค่าถาดถูกต้องสำหรับประเภทและขนาดของกระดาษ
 5. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าโดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง
  บันทึก
  ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามแผงควบคุม
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ
  2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
   • รายงาน
   • หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
  3. แตะรายการ หน้าการกำหนดค่า เพื่อเลือก
  4. แตะปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
   บันทึก
   หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย หน้า HP Jetdirect จะพิมพ์ออกมาด้วย
  FutureSmart 4
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและเลือก รายงาน
  2. เลือก หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
  3. เลือก หน้าการกำหนดค่า
  4. เลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
   บันทึก
   หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย หน้า HP Jetdirect จะพิมพ์ออกมาด้วย
  หากเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์หน้าต่างๆ ออกมา ให้ตรวจสอบว่ามีกระดาษอยู่ในถาดป้อนกระดาษอย่างน้อยหนึ่งถาด
  หากกระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแผงควบคุมเพื่อแก้ปัญหากระดาษติด
  หากหน้าดังกล่าวไม่ได้พิมพ์เป็นภาษาของท่าน โปรดติดต่อ HP Customer Care
  หากหน้าที่พิมพ์ออกมาถูกต้อง ปัญหาอาจเกิดจากคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ ไดรเวอร์การพิมพ์ หรือโปรแกรมที่ใช้
 6. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้แล้ว ตรวจสอบโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ ไดรเวอร์การพิมพ์อยู่ในแผ่นซีดีที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ HP
 7. พิมพ์เอกสารสั้นจากโปรแกรมอื่นที่เคยใช้งาน หากวิธีนี้ใช้ได้ผล แสดงว่าโปรแกรมมีปัญหา หากการแก้ไขไม่ได้ผล (เอกสารจะไม่พิมพ์) ให้ทำตามขั้นตอนนี้ให้ครบถ้วน
  1. ลองพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ติดตั้งอยู่
  2. หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยตรงด้วยสายเคเบิล USB เปลี่ยนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังพอร์ตที่ถูกต้อง หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ เลือกประเภทการเชื่อมต่อใหม่ที่คุณใช้
   บันทึก
   เครื่องพิมพ์จะจัดส่งถึงโดยที่พอร์ต USB ปิดใช้งานอยู่ ในการเปิดใช้งานพอร์ต USB และใช้พอร์ตนี้เพื่อทดสอบความสามารถในการเชื่อมต่อของเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในสถานะ Ready (พร้อม)
 8. อาจต้องมีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ อัปเกรดซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์และคำแนะนำการติดตั้งของเครื่องพิมพ์นี้อยู่ที่ www.hp.com/support/ljMFPM725series คลิก Drivers, software & firmware เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ แล้วเลือกดาวน์โหลดสำหรับเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย