ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 - ถาด 1

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ
หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด สำหรับกระดาษที่สั้น/แคบและหนา/มัน ให้ใส่กระดาษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
ความจุถาด 1
ชนิดกระดาษ
ข้อกำหนด
ปริมาณ
กระดาษ
ช่วง:
กระดาษบอนด์ 60 g/m2 ถึง 220 g/m2
ความสูงที่สุดของกระดาษหนึ่งปึก: 10 มม.
เทียบเท่ากับกระดาษบอนด์ 75 g/m2 จำนวน 100 แผ่น
ซองจดหมาย
กระดาษบอนด์ที่มีขนาดน้อยกว่า 60 g/m2 ถึง 90 g/m2
ซองจดหมายมากถึง 10 ซอง
สติ๊กเกอร์
สูดสุด: หนา 0.102 มม.
ความสูงที่สุดของกระดาษหนึ่งปึก: 10 มม.
แผ่นใส
ขนาดเล็กที่สุด: หนา 0.102 มม.
ความสูงที่สุดของกระดาษหนึ่งปึก: 10 มม.
ไม่เกิน 50 แผ่น
กระดาษผิวมัน
ช่วงระยะ:
กระดาษบอนด์ 105 g/m2 ถึง 220 g/m2
ความสูงที่สุดของกระดาษหนึ่งปึก: 10 มม.
ไม่เกิน 50 แผ่น
การวางแนวกระดาษในถาด 1
ชนิดกระดาษ
การวางแนวภาพ
โหมดพิมพ์สองด้าน
วิธีการใส่กระดาษ
กระดาษแบบฟอร์ม กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ หรือกระดาษหัวจดหมาย
แนวตั้ง
การพิมพ์ด้านเดียว
คว่ำลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
หงายขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
กระดาษแบบฟอร์มหรือกระดาษหัวจดหมาย
แนวนอน
การพิมพ์ด้านเดียว
คว่ำลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
หงายขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
ซองจดหมาย
ขอบด้านสั้นของซองจดหมายป้อนเข้าไปในเครื่องพิมพ์
การพิมพ์ด้านเดียว
คว่ำลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
ใส่กระดาษในถาด 1
  หมายเหตุ
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด ห้ามใส่หรือนำกระดาษออกจากถาด 1 ในระหว่างที่เครื่องกำลังพิมพ์งาน
 1. เปิดถาด 1
 2. ดึงที่รองถาดกระดาษออกมาเพื่อรองรับกระดาษ
 3. ใส่กระดาษในถาด
    บันทึก
  เพื่อคุณภาพในการพิมพ์สูงสุด HP ขอแนะนำให้คุณใส่ด้านยาวของกระดาษก่อน
 4. ตรวจสอบดูว่า ซองจดหมายทั้งปึกวางพอดีกับตัวกั้นกระดาษและไม่เกินสัญลักษณ์แสดงระดับกระดาษ
 5. ปรับตัวกั้นกระดาษให้เสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่อย่าปรับมากจนทำให้กระดาษงอ
การตรวจจับกระดาษอัตโนมัติ (โหมดรับรู้อัตโนมัติ)
เซ็นเซอร์ตรวจจับชนิดของกระดาษอัตโนมัติจะทำงานเมื่อกำหนดค่าถาดเป็นการตั้งค่า ประเภทใดๆ หรือ ธรรมดา
หลังจากดึงกระดาษจากถาด เครื่องพิมพ์สามารถตรวจจับแผ่นใสสำหรับโอเวอร์เฮด กระดาษ น้ำหนัก และระดับความเงาได้
สำหรับการควบคุมเพิ่มเติม ให้เลือกประเภทกระดาษเฉพาะสำหรับงาน หรือกำหนดค่าในถาดสำหรับประเภทกระดาษเฉพาะ
การตั้งค่ารับรู้โดยอัตโนมัติ
ในการกำหนดค่าการตั้งค่ารับรู้อัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง
  บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะ การดูแลระบบ
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • การตั้งค่าทั่วไป
  • คุณภาพการพิมพ์
  • การทำงานของรับรู้อัตโนมัติ
 3. เลือกหนึ่งในโหมดรับรู้อัตโนมัติ
  การรับรู้แบบสมบูรณ์ (ถาด 1 เท่านั้น)
  สำหรับกระดาษแต่ละแผ่นที่ดึงจากถาด เครื่องพิมพ์จะตรวจจับกระดาษเบา กระดาษธรรมดา กระดาษหนา กระดาษมัน กระดาษหยาบ และแผ่นใสได้
  การตรวจแบบขยาย
    บันทึก
  ค่านี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับทุกถาด
  สำหรับกระดาษสองสามแผ่นแรกที่ดึงจากถาด เครื่องพิมพ์จะตรวจจับกระดาษเบา กระดาษธรรมดา กระดาษหนา กระดาษมัน กระดาษหยาบ และแผ่นใสได้ เครื่องพิมพ์จะถือว่าแผ่นที่เหลือทั้งหมดเป็นกระดาษประเภทเดียวกัน
  แผ่นใสเท่านั้น
  เครื่องพิมพ์จะแยกระหว่างแผ่นใสและไม่ใช่แผ่นใส การตั้งค่านี้จะทำให้พิมพ์งานได้เร็วที่สุด แต่สำหรับกระดาษบางประเภท อาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลงได้
FutureSmart 4
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเมนู การตั้งค่า
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • ทำสำเนา/พิมพ์
  • คุณภาพการพิมพ์
  • การทำงานของรับรู้อัตโนมัติ
 3. เลือกหนึ่งในโหมดรับรู้อัตโนมัติ
  รับรู้ทุกหน้า
  สำหรับกระดาษทุกแผ่นที่ดึงจากถาด เครื่องพิมพ์จะตรวจจับกระดาษเบา กระดาษธรรมดา กระดาษหนา กระดาษมัน กระดาษหยาบ และแผ่นใสได้
  รับรู้หน้าแรก
  สำหรับกระดาษแผ่นแรกที่ดึงจากถาด เครื่องพิมพ์จะตรวจจับกระดาษเบา กระดาษธรรมดา กระดาษหนา กระดาษมัน กระดาษหยาบ และแผ่นใสได้ เครื่องพิมพ์จะถือว่าแผ่นที่เหลือทั้งหมดเป็นกระดาษประเภทเดียวกัน
  รับรู้แผ่นใสเท่านั้น
  เครื่องพิมพ์จะแยกระหว่างแผ่นใสและไม่ใช่แผ่นใส

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย