ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet Enterprise M855 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์) (รุ่น x+)

  บันทึก
เอกสารนี้จัดทำไว้สำหรับ HP Color LaserJet Enterprise รุ่น M855x+
เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าชิ้นส่วนทางกายภาพของเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากคุณตั้งค่าฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์แล้ว และคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งซอฟแวร์ โปรดดูส่วน ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์:
นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 1. เลือกสถานที่ที่จะวางเครื่องพิมพ์ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้:
  • พื้นผิวการทำงานมีความทนทาน พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากแสงแดดโดยตรง
  • ช่วงอุณหภูมิ: 15° - 30° C
  • ช่วงความชื้น: 10% - 80%
    หมายเหตุ
  เครื่องพิมพ์มีน้ำหนัก 124.2 กก. HP ขอแนะนำให้ใช้คนสี่คนในการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
 2. นำเครื่องพิมพ์ของ HP ออกจากกล่อง แล้วถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก ตรวจสอบว่าสิ่งที่บรรจุภายในตรงกับภาพนี้
    บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลถ้าสามารถทำได้
  รูปภาพ : สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง
 3. แกะเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์ เปิดฝาและถาดกระดาษทั้งหมด แล้วแกะเทป นำที่ใส่ถาดพลาสติกสีส้มและวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่นทั้งหมดออกจากด้านในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำเทปสำหรับการขนส่งและโฟมป้องกันออก
ต่อสายเคเบิลเครือข่าย (เลือกได้)
หาก คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ ให้เชื่อมต่อสายเครือข่ายในขั้นตอนนี้ ไม่เช่นนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้และไปที่ส่วน ต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์ ในเอกสารนี้
  หมายเหตุ
อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ตอนนี้ หากคุณวางแผนที่จะใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
รูปภาพ : เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย
ต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์
 1. ต่อสายไฟจากเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและมีการต่อสายดิน และเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์เสียหาย โปรดใช้สายไฟที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น
  รูปภาพ : การต่อสายไฟ
    หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟของคุณมีอัตราแรงดันไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยคุณสามารถดูข้อมูลอัตราแรงดันไฟฟ้าได้จากฉลากของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจใช้ไฟ 100-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : กดปุ่มเปิด/ปิด
 3. โปรดรอเป็นเวลา 60 วินาที ก่อนดำเนินการต่อ ในช่วงเวลานี้ ถ้าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย เครือข่ายก็จะจดจำเครื่องพิมพ์และกำหนด IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ให้กับเครื่องพิมพ์
 4. จากนั้นบนแผงควบคุม ให้ตั้งค่าภาษา รูปแบบแป้นพิมพ์ รูปแบบวันที่/เวลา และโซนเวลา เมื่อหน้าจอหลักปรากฏขึ้น ให้แตะ การติดตั้งครั้งแรก แล้วเปิดใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของเครื่องพิมพ์
  สำหรับการตั้งค่าขั้นสูงของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์หลังจากการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในการหา IP แอดเดรส ให้ทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:
    บันทึก
  ขั้นตอนในการค้นหา IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์จะแตกต่างกันตามประเภทแผงควบคุม โปรดดูตารางในขั้นตอนที่ 5 เพื่อกำหนดประเภทแผงควบคุมของคุณ
  • FutureSmart 3: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย
  • FutureSmart 4: บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล แล้วแตะปุ่มเครือข่าย
 5. เมื่อจะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับสายเคเบิล USB กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์จำเป็นต้องให้เครื่องพิมพ์เปิดเครื่องและอยู่ในสถานะ Ready (พร้อม) ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าเริ่มทำงาน/เปิดอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องพิมพ์ตื่นจากโหมดพักเครื่องระหว่างกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์:
    บันทึก
  ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ
  2. เลือกเมนู การตั้งค่าทั่วไป
  3. แตะรายการ การตั้งค่าพลังงาน
  4. แตะรายการ เริ่มทำงาน/เปิดอัตโนมัติตามเหตุการณ์เหล่านี้
  5. แตะรายการ เหตุการณ์ทั้งหมด
  FutureSmart 4
  ตามค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์ที่มี FutureSmart 4 จะเริ่มทำงานจากโหมดพักเครื่องระหว่างกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์
ใส่กระดาษในถาด 2
 1. เปิดถาด
    บันทึก
  ห้ามเปิดถาดนี้ขณะกำลังใช้งาน
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษและความกว้างกระดาษโดยการบีบคันโยกปรับตัวกั้นและเลื่อนตัวกั้นให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษเสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่ไม่ได้ทำให้กระดาษงอ
    บันทึก
  หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
    บันทึก
  หากปรับถาดกระดาษไม่ถูกต้อง ข้อความข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นระหว่างการพิมพ์หรือกระดาษอาจติด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. ปิดถาด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 5. แผงควบคุมจะแสดงประเภทและขนาดของกระดาษในถาด หากการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ให้ทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนหรือขนาด
 6. สำหรับกระดาษขนาดที่กำหนดเอง คุณจำเป็นต้องระบุขนาด X และ Y สำหรับกระดาษ เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ขนาด X และ Y
ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษความจุสูง 3,500 แผ่น
ถาดป้อนกระดาษความจุสูง 3,500 แผ่นสนับสนุนกระดาษขนาด A4 และ Letter เท่านั้น
 1. เปิดถาดด้านขวาและซ้าย
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับก้านปรับขนาดของแต่ละด้านให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่คุณใช้
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ใส่กระดาษทั้งรีมลงในถาดแต่ละด้าน ถาดด้านขวาบรรจุกระดาษได้ถึง 1,500 แผ่น ถาดด้านซ้ายบรรจุกระดาษได้ถึง 2,000 แผ่น
    บันทึก
  เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใส่กระดาษทั้งรีม อย่าแบ่งรีมออกเป็นส่วนเล็กๆ
  รูปภาพ : ใส่ถาด
 4. ปิดถาดด้านขวาและซ้าย
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงาน
ในการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ ทำตามขั้นตอนทางด้านล่าง
  บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและแตะปุ่ม การดูแลระบบ
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • รายงาน
  • Configuration/Status Pages (หน้าการกำหนดค่า/สถานะ)
 3. แตะรายการ Configuration Page (หน้าการตั้งค่า) เพื่อเลือก
 4. แตะที่ปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่าและ Jetdirect
    บันทึก
  ถ้าคุณวางแผนจะใช้เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ให้บันทึกหน้าเหล่านี้ หน้า Jetdirect มี IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์
 5. หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย ให้ค้นหา IP แอดเดรสบนหน้า Jetdirect
  • IPv4: หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว
  • IPv6: หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์ควรสามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง
  รูปภาพ : หน้า Jetdirect
FutureSmart 4
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและเลือก รายงาน
 2. เลือก หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
 3. เลือก หน้าการกำหนดค่า
 4. เลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่าและ Jetdirect
 5. หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ค้นหา IP แอดเดรสบนหน้า Jetdirect
  • IPv4: หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว
  • IPv6: หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์ควรสามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง
  รูปภาพ : หน้า Jetdirect
อัปเดตเฟิร์มแวร์ (เป็นตัวเลือก แต่ขอแนะนำให้ทำ)
HP อัปเดตคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์อยู่เสมอ อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อรับประโยชน์จากคุณลักษณะที่เป็นปัจจุบันที่สุด
  บันทึก
ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณก่อนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์
คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์โดยใช้แฟลชไดรฟ์หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว (Embedded Web Server - EWS)
ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์
หลังจากที่คุณปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าก่อนหน้าเสร็จแล้ว คุณก็สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์โดยใช้แผ่น CD ของเครื่องพิมพ์ หรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้จากเว็บไซต์ของ HP
  หมายเหตุ
อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ตอนนี้ หากคุณวางแผนที่จะใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่ลิงก์สำหรับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณและประเภทของการเชื่อมต่อ
Windows
Mac OS X

ประเทศ: Flag ไทย