ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise MFP M527 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์) (รุ่น dn)

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าชิ้นส่วนทางกายภาพของเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์
หากฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ตั้งค่าไว้แล้ว โปรดดูส่วน ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์ ที่ท้ายเอกสารนี้
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์:
ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 1. เลือกสถานที่ที่จะวางเครื่องพิมพ์ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้:
  • บริเวณที่มั่นคง อากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากฝุ่น และไม่ถูกแสงแดดโดยตรง
  • ช่วงอุณหภูมิ: 17° - 25° C
  • ช่วงความชื้น: 30% - 70%
  เตรียมพื้นที่รอบเครื่องพิมพ์ให้เพียงพอเพื่อให้เปิดฝาและถาดจนสุดได้
    หมายเหตุ
  เครื่องพิมพ์มีน้ำหนัก 23 กก. HP ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนในการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ความต้องการของพื้นที่
  ในการย้ายเครื่องพิมพ์ ใช้ที่จับที่ด้านล่างของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใช้ที่จับเพื่อย้ายเครื่องพิมพ์
 2. นำเครื่องพิมพ์ของ HP ออกจากกล่อง แล้วตรวจสอบว่าสิ่งที่บรรจุภายในตรงกับภาพนี้
    บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลถ้าสามารถทำได้
  รูปภาพ : สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง
 3. แกะเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : แกะเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
ขั้นตอนที่สอง: ต่อสายเคเบิลเครือข่าย (เลือกได้)
หากเครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้เชื่อมต่อสายเครือข่ายตอนนี้ ไม่เช่นนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้และไปที่ ขั้นตอนที่สาม: ต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ตอนนี้ ในการใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อเมื่อมีข้อความแจ้งระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่สาม: ต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์
 1. ต่อสายไฟจากเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและมีการต่อสายดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์เสียหาย โปรดใช้สายไฟที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น
    หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟรองรับแรงดันไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์ได้ โดยคุณสามารถดูข้อมูลอัตราแรงดันไฟฟ้าได้จากฉลากของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจใช้ไฟ 100-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz
  รูปภาพ : การต่อสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดเครื่อง
 3. โปรดรอเป็นเวลา 60 วินาที ก่อนดำเนินการต่อ ในช่วงเวลานี้ ถ้าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย เครือข่ายก็จะจดจำเครื่องพิมพ์และกำหนด IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ให้กับเครื่องพิมพ์
 4. บนแผงควบคุม ให้ตั้งค่าภาษา รูปแบบวันที่/เวลา และโซนเวลา
    บันทึก
  สำหรับการตั้งค่าขั้นสูงของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์หลังจากการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ขั้นตอนที่สี่: ใส่กระดาษในถาด 2
 1. เปิดถาด 2 โดยดึงออกมาและยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อถอดออกจากเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  ห้ามเปิดถาดนี้ขณะกำลังใช้งาน
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นกระดาษโดยการบีบสลักปรับและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษเสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่ไม่ได้ทำให้กระดาษงอ
    บันทึก
  หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 5. แผงควบคุมจะแสดงประเภทและขนาดของกระดาษในถาด หากการกำหนดค่าไม่ถูกต้อง ให้ทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนหรือขนาด
ขั้นตอนที่ห้า: ตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์
ในการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนทางด้านล่าง
  บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. ที่หน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนไปเพื่อเลือกเมนู การดูแลระบบ
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • รายงาน
  • หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
  • หน้าการกำหนดค่า
 3. เลือก หน้าการกำหนดค่า
 4. เลือก พิมพ์ แล้วกดปุ่ม OK เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์และ Jetdirect
 5. หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ค้นหา IP แอดเดรสบนหน้า Jetdirect
  • IPv4: หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว
  • IPv6: หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์ควรสามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง
  รูปภาพ : หน้า Jetdirect
FutureSmart 4
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและเลือก รายงาน
 2. เลือก หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
 3. เลือก หน้าการกำหนดค่า
 4. เลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่าและ Jetdirect
 5. หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ค้นหา IP แอดเดรสบนหน้า Jetdirect
  • IPv4: หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว
  • IPv6: หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์ควรสามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง
  รูปภาพ : หน้า Jetdirect
ขั้นตอนที่หก: อัปเดตเฟิร์มแวร์ (เป็นตัวเลือก แต่ขอแนะนำให้ทำ)
HP อัปเดตคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์อยู่เสมอ อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อรับประโยชน์จากคุณลักษณะที่เป็นปัจจุบันที่สุด
  บันทึก
ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์โดยใช้แฟลชไดรฟ์หรือ Embedded Web Server (EWS)
ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าก่อนหน้าเสร็จแล้ว ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
Windows: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จากแผ่นซีดี ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ โปรดดูไฟล์หมายเหตุการติดตั้งในแผ่นซีดีเครื่องพิมพ์สำหรับคำแนะนำการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ
OS X: เครื่องพิมพ์นี้รองรับคอมพิวเตอร์ Mac และอุปกรณ์มือถือ Apple ใช้ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลด HP Easy Start และติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ตอนนี้ ในการใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
  บันทึก
ไดรเวอร์เริ่มต้นสำหรับ OS X 10.8 Mountain Lion และ OS X 10.9 Mavericks คือไดรเวอร์ Apple AirPrint ในการติดตั้งไดรเวอร์ HP ที่มีคุณสมบัติทั้งหมด ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม ให้เลือกไดรเวอร์ HP จากรายการดรอปดาวน์ ใช้:
สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่ลิงค์สำหรับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์และประเภทของการเชื่อมต่อ
Windows
OS X:
การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ไปที่ www.register.hp.com เพื่อลงทะเบียนได้ทันที
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ในแผ่นซีดีของเครื่องพิมพ์ และไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนของเครื่องพิมพ์นี้ แตะปุ่มวิธีใช้ บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เพื่อเข้าถึงหัวข้อวิธีใช้
FutureSmart 3
FutureSmart 4

ประเทศ: Flag ไทย