ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP - การพิมพ์เอกสาร (Windows)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP และคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
พิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ระบบ Windows และแก้ไขค่างานพิมพ์ีที่เกี่ยวข้อง
การพิมพ์เอกสาร
เปิดหน้าต่างการพิมพ์เพื่อปรับค่างานพิมพ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 1. ก่อนพิมพ์ ให้ทำการแก้ไขเอกสารเพื่อปรับแบบอักษรและขนาด เลือกตัวเลือกเค้าโครง และปรับค่าการจัดรูปแบบอื่น ๆ
 2. จากแอพที่คุณใช้จัดทำเอกสาร คลิกที่ File (ไฟล์) หรือไอคอนเมนู (WordPad) จากนั้นคลิกที่ Print (พิมพ์) เพื่อเปิดค่าการพิมพ์ทั่วไป
 3. เรียกค้นเค้าโครงเพิ่มเติม และค่าการพิมพ์ขั้นสูงโดยคลิกที่ Printer Properties (คุณสมบัติการพิมพ์) Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (ค่าปรับแต่ง)
  หน้าต่าง Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร) หรือ Printing Preferences (ค่าปรับแต่งการพิมพ์) จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าต่าง Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร) พร้อมแท็บค่าปรับตั้งและปุ่ม Advanced settings (ค่าขั้นสูง)
  หน้าต่าง HP Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร) พร้อมแท็บค่าปรับตั้งและปุ่ม Advanced settings (ค่าขั้นสูง)
 4. ปรับเค้าโครงต่อไปนี้และค่ากระดาษสำหรับงานพิมพ์ของคุณ ชื่อเมนูและค่าปรับตั้งต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของครื่องพิมพ์
    บันทึก
  หากหน้าต่าง Document Properties (คุณสมบัติเอกสาร) มีแท็บ Printing Shortcut (ชอร์ตคัทการพิมพ์) ให้เลือกหนึ่งในชอร์ตคัทงานพิมพ์เอกสารที่มีค่าที่จำเป็นที่เลือกไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณ
  การตั้งค่า
  ตำแหน่ง
  ทิศทางแนวตั้งหรือแนวนอน
  เลือก Portrait สำหรับพิมพ์แนวตั้ง และ Landscape สำหรับพิมพ์แนวนอน
  เมนู Orientation (ทิศทาง) ที่แท็บ Layout (เค้าโครง) Finishing (เรียงชุด) หรือ Features (การนำเสนอ)
  ถาดกระดาษหรือต้นทาง
  เลือกถาดที่คุณใส่กระดาษไว้ หากเครื่องพิมพ์มีถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาด
  เมนู Source (ต้นทาง) หรือ Paper source (แหล่งกระดาษ) ที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Features (การนำเสนอ)
  ประเภทกระดาษ
  ตั้งค่าประเภทกระดาษที่คุณใช้ เช่น กระดาษธรรมดา แผ่นพับหรือกระดาษพิเศษอื่น ๆ เพื่อให้เครื่องพิมพ์พิมพ์บนกระดาษได้อย่างถูกต้อง
  เมนู Type (ประเภท) Paper Type (ประเภทกระดาษ) หรือ Media (สื่อพิมพ์) ที่แท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ) หรือ Features (การนำเสนอ)
  ขนาดกระดาษ
  เลือกขนาดกระดาษที่คุณใส่ไว้ในเครื่องพิมพ์ เช่น Letter หรือ Legal
  เมนู Size (ขนาด) หรือ Paper Size (ขนาดกระดาษ) ในแท็บ Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง) หรือในแท็บ Features (การนำเสนอ)
  เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ ๆ รองรับตัวเลือกกระดาษมากขึ้น ไปที่หัวข้อ การกำหนดขนาดกำหนดเอง เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
  พิมพ์ทั้งสองด้านของหน้ากระดาษ (ดูเพล็กซ์)
  คุณสามารถพิมพ์กระดาษทั้งสองด้าน หรือตั้งค่างานพิมพ์ืเพื่อพลิกหน้ากระดาษเองตามรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่ใช้
  เมนู Print on Both Sides (พิมพ์ทั้งสองด้าน) ที่แท็บ Layout (เค้าโครง) Finishing (การเข้าเล่ม) หรือ Features (คุณสมบัติ)
  แท็บ Printing Shortcut (ชอร์ตคัทการพิมพ์) อาจครอบคลุมชอร์ตคัทสำหรับพิมพ์เอกสารสอบด้าน
  ไปที่หัวข้อ การพิมพ์สองด้าน (Windows) เพื่อดูรายละเอียดการใส่และพลิกหน้ากระดาษตามประเภทเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้
 5. ปรับคุณภาพและค่าสีต่อไปนี้เพื่อให้ผลงานพิมพ์ดีที่สุด ชื่อเมนูและค่าปรับตั้งต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของครื่องพิมพ์
  การตั้งค่า
  ตำแหน่ง
  Quality (คุณภาพ): วัดความละเอียดการพิมพ์เป็นจุดต่อนิ้ว (DPI) DPI ที่สูงจะทำให้ผลงานพิมพ์ชัดเจนและมีรายละเอียดมากกว่า แต่จะทำให้การพิมพ์ช้ากว่าและอาจใช้หมึกมากกว่า ดูรายละเอียดทางเทคนิคของเครื่องพิมพ์เพื่อรับทราบความเร็วในการพิมพ์ (วัดเป็นจำนวนหน้าต่อนาที)
  • Draft (ร่าง): DPI ต่ำสุด มักใช้เมื่อระดับหมึกเหลือน้อยหรือไม่ต้องการคุณภาพการพิมพ์ที่สูงนัก
  • Normal (ปกติ): ค่าเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ส่วนใหญ่
  • Best (ดีที่สุด): DPI ดีกว่าแบบปกติ
  • Max DPI (DPI สูงสุด): ค่า DPI สูงที่สุด
  เมนู Quality Settings (ค่าคุณภาพ) หรือ Media (สื่อพิมพ์) จากแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
  เมนู Print in Max DPI (พิมพ์โดยใช้ DPI สูงสุด) หรือ Output Quality (คุณภาพงานพิมพ์) จะมีให้เลือกจาก Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง) ขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์ที่ใช้
  การพิมพ์สีหรือขาวดำ: ค่าปรับตั้งต่อไปนี้มีใช้งานตามรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง:
  • Color (สี): ใช้ตลับหมึกทั้งหมดเพื่อพิมพ์เอกสารที่มีข้อความหรือภาพสี
  • Black & White (ขาวดำ) Black Ink Only (หมึกดำอย่างเดียว) หรือ Monochrome (โมโนโครม) เครืองพิมพ์จะใช้เฉพาะหมึกดำ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ปกติหรืองานพิมพ์คุณภาพต่ำแบบขาวดำ
  • Grayscale (แถบสีเทา): เครื่องพิมพ์จะใช้หมึกจากตลับหมึกทั้งหมดเพื่อกำหนดโทนสีเทาและสีดำไล่ระดับกันไป เหมาะสำหรับงานพิมพ์ขาวดำคุณภาพสูง
  มีอยู่หลายวิธีในการเลือกการพิมพ์สีและขาวดำ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้:
  เลือก Color (สี) หรือ Black & White (ขาวดำ) จากแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
  จากแท็บ Color (สี) Features (การนำเสนอ) หรือจาก Advanced Options (ตัวเลือกขั้นสูง) ให้คลิกที่เมนูติดกับ Print in Grayscale (พิมพ์เป็นแถบสีเทา) จากนั้นเลือก Off (ปิด) สำหรับการพิมพ์สี High Quality Grayscale (แถบสีเทาคุณภาพสูง) หรือ Black Ink Only (สีดำอย่างเดียว)
 6. คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิกที่ Print (พิมพ์)
คำถามที่พบบ่อย
อ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารผ่านคอมพิวเตอร์ระบบ Windows

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย