ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet Pro, ScanJet Enterprise Flow - ปัญหาป้อนกระดาษ

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายวิธีแก้ไขปัญหาการป้อนกระดาษทั่วไป

กระดาษติด เอียง ป้อนผิด หรือป้อนหลายหน้ากระดาษ

 • การสแกนหน้ากระดาษที่ชื้นหรือเปียกอาจทำให้กระดาษติด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้ากระดาษที่คุณกำลังป้อนนั้นแห้งสนิทดีแล้ว (ผงหมึกแห้งแล้ว และไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่เปียกชื้นใดๆ เช่น กาวหรือน้ำยาลบคำผิด)
 • ตรวจสอบว่าลูกกลิ้งทุกตัวอยู่ในตำแหน่งแล้ว และได้ปิดฝาลูกกลิ้งและฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษแล้ว
 • หากหน้ากระดาษเอียงเมื่อป้อนเข้าสู่ช่องกระดาษผ่านของเครื่องสแกน ให้ตรวจสอบภาพที่สแกนออกมาแล้วในซอฟต์แวร์เพื่อดูว่า ภาพเหล่านั้นไม่เอียง
 • อาจวางหน้ากระดาษไม่ถูกต้อง ดึงหน้ากระดาษให้ตรงและเลื่อนตัวปรับกระดาษเพื่อให้ปึกกระดาษอยู่ตรงกลาง
 • ตัวปรับกระดาษต้องชิดพอดีกับทั้งสองด้านของปึกกระดาษเพื่อการทำงานที่เหมาะสม โปรดดูให้แน่ใจว่า ปึกกระดาษตรงและตัวปรับกระดาษอยู่ชิดกับปึกกระดาษ
 • ถาดป้อนกระดาษหรือถาดจ่ายกระดาษอาจมีกระดาษมากกว่าจำนวนหน้าสูงสุดที่กำหนด ใส่กระดาษจำนวนน้อยลงในถาดป้อนกระดาษ แล้วนำระดาษออกจากถาดจ่ายกระดาษ
 • ทำความสะอาดช่องกระดาษผ่านของสแกนเนอร์เพื่อช่วยลดปัญหาการป้อนผิด ถ้ายังคงมีการป้อนผิดเกิดขึ้น ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้ง ถ้ายังคงมีการป้อนผิดเกิดขึ้น ให้เปลี่ยนลูกกลิ้ง

กระดาษไม่ได้ถูกป้อนจากสแกนเนอร์

ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษอีกครั้ง ตรวจสอบว่ากระดาษสัมผัสกับลูกกลิ้ง
ฝาตัวป้อนกระดาษอาจไม่ล็อคเข้าที่ ให้เปิดฝาตัวป้อนกระดาษแล้วปิดลง โดยกดให้แน่นบนทั้งสองด้านเพื่อให้แน่ใจว่าปิดฝาสนิทแล้ว
ปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของสแกนเนอร์อาจยังคงอยู่ ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อทดสอบสแกนเนอร์:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จ่ายไฟเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาระหว่างสแกนเนอร์และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ตรวจสอบว่าไฟ LED เปิด/ปิดเครื่องบนแผงควบคุมสว่างอยู่เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์จ่ายไฟทำงานอยู่
 2. หากต่ออุปกรณ์จ่ายไฟเข้ากับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ต้องแน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้เข้ากับเต้าเสียบและเปิดสวิตช์ไว้แล้ว
 3. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่องสแกนเนอร์ ถอดสายไฟออกจากสแกนเนอร์ แล้วปิดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับสแกนเนอร์ รอ 30 วินาที เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่สแกนเนอร์ กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องสแกนเนอร์ แล้วจึงเปิดคอมพิวเตอร์
 4. ลองสแกนใหม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย