ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP - การติดตั้งเครื่องพิมพ์ด้วยแอป HP Smart ล้มเหลว (Android)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP และสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบ Android
หากคุณใช้แอป HP Smart กับอุปกรณ์ Android เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สายและต่อสายของคุณแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น ให้ใช้ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อแก้ไขปัญหาการติดตั้งเครื่องพิมพ์ไร้สาย
ขั้นตอนที่ 1: รีเฟรชรายการเครื่องพิมพ์ในแอป HP Smart
แม้ว่าจะติดตั้งได้เสร็จสิ้น แต่อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีก่อนแอป HP Smart จะตรวจพบเครื่องพิมพ์ในเครือข่าย
จากแอป HP Smart ให้แตะที่เครื่องหมายบวก เพื่อแสดงรายการเครื่องพิมพ์
 • หากเครื่องพิมพ์อยู่ในรายการ แสดงว่าการติดตั้งเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้น ไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป
 • หากเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในรายการ ให้ปิดเครื่องพิมพ์ รอ 60 วินาทีจากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์ หลังจากเครื่องพิมพ์ไม่ได้ทำงานและเงียบลง ให้เปิดแอป HP Smart จากอุปกรณ์ Android จากนั้นตรวจสอบรายชื่อเครื่องพิมพ์อีกครั้ง
หากการติดตั้งแอปเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์พกพายังเกิดปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบสถานะเครือข่ายและเครื่องพิมพ์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครือข่ายของคุณทำงานได้ถูกต้อง และว่าเครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับการตั้งค่าเครือข่าย
 • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์พกพาเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย: จากอุปกรณ์พกพา ให้เปิดค่า Wi-Fi และตรวจสอบว่าอุปกรณ์พกพาเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
 • ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับการติดตั้งเครือข่าย: เลือกประเภทการเชื่อมต่อของคุณ
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย: จากเครื่องพิมพ์ ไฟที่ติดกับไอคอนไร้สาย จะต้องติดค้างหรือติดกะพริบอยู่ หากไฟไร้สายไม่ติดสว่างหรือกะพริบ ให้กดปุ่ม Wireless หรือเปิดเมนู Wireless network or Settings (เครือข่ายไร้สายหรือค่าปรับตั้ง) เพื่อตรวจสอบว่าสัญญาณไร้สายเปิดใช้งานอยู่หรือไม่
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายต่อสาย: ตรวจสอบว่า สายเชื่อมต่ออยู่กับพอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ และเข้ากับพอร์ตที่ใช้ได้บนเราเตอร์ หากไฟการเชื่อมต่อสีเขียวติดค้าง ไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบขณะต่อสายอยู่
   ต่อสาย Ethernet เข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นต่อเข้ากับเราเตอร์
 • ตรวจสอบแถบความถี่ของเราเตอร์: เราเตอร์หลายตัวอาจทำงานในแถบความถี่ 2.4 GHz และ 5.0 GHz แต่เครื่องพิมพ์ HP บางส่วนเท่านั้นที่รองรับแถบความถี่ทั้งสองนี้ แถบความถี่ของเราเตอร์ 2.4 Ghz จะต้องเปิดใช้งานและถ่ายทอดสัญญาณอยู่ หากเราเตอร์ถ่ายทอดสัญญาณชื่อเครือข่ายแยกกัน (SSID) สำหรับแต่ละแถบความถี่ ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับ SSID แถบความถี่ 2.4 GHz
 • ปิดสวิตช์เครือข่ายอัจฉริยะที่อุปกรณ์ Samsung: ตัวเลือก Smart network switch (สวิตช์เครือข่ายอัจฉริยะ) จะต้องปิดอยู่ที่ค่าปรับตั้ง Wi-Fi หรือเมนู Advanced (ขั้นสูง)
    บันทึก
  อุปกรณ์ Samsung บางส่วนเท่านั้นที่มีตัวเลือก Smart network switch (สวิตช์เครือข่ายอัจฉริยะ)
  การปิดสวิตช์เครือข่ายอัจฉริยะ
 • ปิดเครือข่ายมือถือ (อุปกรณ์ Android OS 7 และใหม่กว่า): ปิดเครือข่ายมือถือชั่วคราวระหว่างติดตั้งเครื่องพิมพ์เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด
 • เครื่องพิมพ์จะต้องไม่อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานหรือสลีป: เครื่องพิมพ์จะต้องเปิดทำงานและพร้อมสำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย
 • ปิดเครื่องพิมพ์ที่อยู่ใกล้เคียง: หากคุณมีเครื่องพิมพ์ไร้สายหลายเครื่องในพื้นที่ ให้ปิดเครื่องพิมพ์เหล่านี้ เนื่องจากอาจลดการรบกวนสัญญาณไร้สายระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์
หากการติดตั้งแอปเครื่องพิมพ์กับอุปกรณ์พกพายังเกิดปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณผ่านแอป HP Smart อีกครั้ง
หลังจากตรวจสอบว่าเครือข่ายทำงานได้ตามปกติ และเครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับการติดตั้งเครือข่าย ให้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่ายโดยใช้แอป HP Smart
จากหน้าหลักของแอป HP Smart ให้แตะที่เครื่องหมายบวก เพื่อดูรายชื่อเครื่องพิมพ์
 • หากเครื่องพิมพ์ของคุณปรากฏอยู่โดยข้อความ HP-Setup > [รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ] ปรากฏอยู่ด้วย ให้กดที่เครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นทำตามที่แจ้งบนหน้าจอเพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณ
  ตัวอย่างข้อความ HP-Setup > [รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ]
 • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้กดที่ My printer is not listed (เครื่องพิมพ์ของฉันไม่อยู่ในรายการ) กดเลือก Help Set Up a New Printer (ช่วยการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • หากการตั้งค่าเครื่องพิมพ์พกพาสำหรับเครื่องพิมพ์แบบต่อสายของคุณยังมีปัญหา ให้ไปที่ ฝายสนับสนุนลูกค้าของ HP เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 • หากการติดตั้งเครื่องพิมพ์พกพาสำหรับเครื่องพิมพ์ไร้สายของคุณยังมีปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 4: เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเองกับเครือข่าย (เฉพาะการเชื่อมต่อแบบไร้สาย)
ลองเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายของคุณด้วยตัวเองเพื่อให้ HP Smart สามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ เลือกประเภทแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย