ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro - สถานะเครื่องพิมพ์ 'ออฟไลน์' เมื่อพิมพ์ด้วยการเชื่อมต่อ USB (Windows)

ปัญหา
สถานะเครื่องพิมพ์จะเป็น 'ออฟไลน์' บนคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro ที่เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ใน Windows สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย ให้ไปที่ สถานะเครื่องพิมพ์ 'ออฟไลน์' เมื่อพยายามพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายใน Windows (c05235057)
  บันทึก
โดยทั่วไป 'ออฟไลน์' แสดงว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้เนื่องจากปิดเครื่อง ถอดสาย USB หรือตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็น Use printer offline (ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์)
อาจมีอาการต่อไปนี้ด้วย:
 • เครื่องพิมพ์ค้างหรือหยุดทำงาน
 • สถานะไอคอนเครื่องพิมพ์ออฟไลน์หรือเป็นสีเทา
 • ไดรเวอร์การพิมพ์เริ่มต้นถูกเปลี่ยนแปลง
 • เครื่องพิมพ์สูญเสียเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์หลังจากเข้าสู่โหมดพักเครื่อง
สถานะเครื่องพิมพ์ 'ออฟไลน์' ใน Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
รูปภาพ : สถานะเครื่องพิมพ์ 'ออฟไลน์' ใน Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
การแก้ไข
ขั้นตอนที่ 1: ปิด Smart Install
 1. บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เปิดเมนู บริการ
 2. เปิดตัวเลือก Smart Install และเลือก ปิด
 3. รีบูตคอมพิวเตอร์
 4. ลองพิมพ์
หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 2: ทำการรีเซ็ตการจ่ายไฟ และตรวจสอบการเชื่อมต่อ
การรีเซ็ตการจ่ายไฟไปยังเครื่องพิมพ์จะเป็นวิธีที่รวดเร็วในการรีเซ็ตระบบการพิมพ์ และเตรียมสำหรับการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม หากจำเป็น
 1. หากเครื่องพิมพ์ปิดอยู่ ให้เปิดเครื่องพิมพ์ แล้วตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์:
  • หากเครื่องพิมพ์เริ่มพิมพ์งานจากคิวการพิมพ์ แสดงว่าเครื่องพิมพ์กำลังจัดการงานพิมพ์ในคิวและและออนไลน์ คุณสามารถหยุดการแก้ไขปัญหา
  • หากคอมพิวเตอร์ยังแสดงว่าเครื่องพิมพ์ออฟไลน์ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
 2. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ได้รับกระแสไฟเพียงพอ
  • หากคุณกำลังใช้ชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ ให้ถอดสาย USB ออกจากชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยตรง
  • ลองใช้อุปกรณ์เสริมฮับ USB ที่มีแหล่งจ่ายไฟ
 3. เมื่อเครื่องพิมพ์เปิดอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์ ถอดปลั๊กสายไฟเครื่องพิมพ์จากเต้าเสียบที่ผนัง แล้วรออย่างน้อย 60 วินาที
 4. ตรวจสอบว่าสาย USB เชื่อมต่อแน่นดีแล้วและไม่เสียหาย
 5. รีสตาร์ทแลปท็อปหรือแท็บเล็ตและรอให้รีบูต
 6. เชื่อมต่อต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ แล้วเสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง
 7. หากเครื่องพิมพ์ไม่เปิดเอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง
 8. ลองพิมพ์
  • หากคุณสามารถพิมพ์ได้ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ออนไลน์อีกครั้ง ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไปหากเครื่องพิมพ์ออฟไลน์อีกครั้งเมื่อพิมพ์ในภายหลัง
  • หากเครื่องพิมพ์ยังคงออฟไลน์และไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการตั้งค่า 'Use printer offline' (ใช้เครื่องพิมพ์แบบออฟไลน์)
ตรวจสอบว่าไม่ได้ตั้งค่าคิวการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ออฟไลน์
 1. เปิด Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์และเลือก See what's printing (ดูว่ากำลังพิมพ์อะไร)
 3. เลือก Printer (เครื่องพิมพ์) แล้วเลือกเพื่อล้างการเลือกใดๆ ข้าง Pause Printing (หยุดการพิมพ์ชั่วคราว) หรือ Use Printer Offline (ใช้เครื่องพิมพ์ออฟไลน์) หากเลือกไว้
  รูปภาพ : การตั้งค่า ‘Use Printer Offline’ (ใช้เครื่องพิมพ์ออฟไลน์) ถูกเปิดใช้งาน
 4. หากคุณลบการเลือก ให้ลองพิมพ์
  • หากคุณสามารถพิมพ์ได้ แสดงว่าเครื่องพิมพ์ออนไลน์อีกครั้ง หากเครื่องพิมพ์ออฟไลน์อีกครั้งเมื่อพิมพ์ในภายหลัง ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้และยังคงออฟไลน์ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 4: ใช้ HP Print and Scan Doctor
HP เตรียมเครื่องมือฟรีที่เรียกว่า HP Print and Scan Doctor สำหรับวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาการพิมพ์
ดาวน์โหลดและรัน HP Print and Scan Doctor เพื่อทำงานการแก้ไขปัญหามากมายที่ทราบเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างรวดเร็วและโดยอัตโนมัติ
 • หากแก้ไขปัญหาได้แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
 • หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: รีเซ็ตไดรเวอร์การพิมพ์เริ่มต้น
ไดรเวอร์การพิมพ์เริ่มต้นอาจถูกเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนไดรเวอร์การพิมพ์เริ่มต้นเป็นไดรเวอร์ที่ติดตั้งเดิมเพื่อพิมพ์ต่อ
 1. เปิด Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 2. ค้นหาไดรเวอร์การพิมพ์เดิมที่คุณติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้
 3. ตรวจสอบว่าเลือกเป็นค่าเริ่มต้นที่ระบุด้วยเครื่องหมายถูกสีเขียวแล้ว
    บันทึก
  ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ควรเป็นชื่อของเครื่องพิมพ์และภาพของเครื่องพิมพ์ไม่ควรเป็นสีเทา
  รูปภาพ : การเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้นใน Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 4. หากไม่ได้เลือกเป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ และเลือก Set as Default Printer (ตั้งค่าเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น)
 5. ลองพิมพ์
  • หากแก้ไขปัญหาได้แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
  • หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ติดต่อ HP สำหรับความช่วยเหลือในการลบไดรเวอร์ออกจาก Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) และติดตั้งไดรเวอร์ที่แนะนำอีกครั้ง
เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro รุ่นใหม่กว่า ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่น M125-M128 หรือ M176-M177

ประเทศ: Flag ไทย