ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP LaserJet และ OfficeJet - วิธีการสร้างไฟล์ PRN

บทนำ

ไฟล์.prn หรือเรียกอีกอย่างว่า “พิมพ์ไปยังไฟล์” เป็นไฟล์ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งไดรเวอร์การพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างงานพิมพ์ ไฟล์นี้มีประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนและวิศวกรรมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาการพิมพ์

รับไฟล์ PRN

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เปิดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือเวอร์ชันก่อนหน้านี้
 1. ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ คลิก Start (เริ่ม) แล้วทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปิดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์:
  • คลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
  • คลิก Control Panel (แผงควบคุม) คลิก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) แล้วคลิก Printers (เครื่องพิมพ์)
  • คลิก Control Panel (แผงควบคุม) คลิก Printers and Other Hardware (เครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์อื่น) แล้วคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
  • คลิก Settings (การตั้งค่า) แล้วคลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร)
 2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างไฟล์ .prn แล้วคลิก Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) หรือ Properties (คุณสมบัติ)
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8/ 8.1
 1. คลิกขวาที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอคอมพิวเตอร์
 2. คลิก Control Panel (แผงควบคุม)
 3. คลิก View devices or printers (ดูอุปกรณ์หรือเครื่องพิมพ์) หรือ Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 4. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างไฟล์ .prn แล้วคลิก Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)
 • สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 10
 1. คลิกขวาไอคอน Windows ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอคอมพิวเตอร์
 2. คลิก Control Panel (แผงควบคุม) แล้วคลิก View Devices and printers (ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
 3. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างไฟล์ .prn แล้วคลิก Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

ขั้นตอนที่สอง: สร้างพอร์ตใหม่หรือพอร์ตพิมพ์ไปยังไฟล์

หลังจากเปิดคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ ให้ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้เพื่อสร้าง .prn ไฟล์:

วิธีที่หนึ่ง: สร้างพอร์ตใหม่

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างพอร์ตใหม่
 1. คลิกแท็บ Ports (พอร์ต) และจดบันทึก Port (พอร์ต) และ Description (คำอธิบาย) ปัจจุบัน คุณจะต้องทราบพอร์ตเมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิก Add Port (เพิ่มพอร์ต)
 3. ในบานหน้าต่าง Printer Ports (พอร์ตเครื่องพิมพ์) เลือก Local Port (พอร์ตในเครื่อง) แล้วคลิก New Port (พอร์ตใหม่)
  รูปภาพ : พอร์ตเครื่องพิมพ์
 4. ในหน้าต่าง Port Name (ชื่อพอร์ต) ให้พิมพ์พาธเต็มสำหรับพอร์ตในเครื่อง (ตัวอย่าง C:\capturePort.prn) แล้วคลิก OK (ตกลง)
  รูปภาพ : ชื่อพอร์ต
 5. ปิดหน้าต่าง Printer Ports (พอร์ตเครื่องพิมพ์) คลิก Apply (ใช้) แล้วคลิก OK (ตกลง)
  พอร์ตที่สร้างในกล่องรายชื่อพอร์ตควรมีเครื่องหมายถูก
 6. เปิดไฟล์ที่มีปัญหาในการพิมพ์ เลือก File (ไฟล์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วคลิก Print (พิมพ์)
  บันทึก
  งานพิมพ์จะถูกส่งไปยังไฟล์ที่มีนามสกุล .prn จากแอปพลิเคชันของคุณ แทนที่จะเป็นเครื่องพิมพ์
  ไฟล์ .prn จะถูกจัดเก็บในตำแหน่ง Port Name (ชื่อพอร์ต) ที่ระบุ (ตัวอย่าง C:\ capturePort.prn) และจะรวมคำสั่งไดรเวอร์
 7. ส่งไฟล์ .prn ไปยังเจ้าหน้าที่ HP เป็นเอกสารแนบอีเมล์
 8. หลังจากสร้างไฟล์ .prn ให้เปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ตที่เป็นค่าก่อนหน้านี้ (จัดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 1) บนแท็บ Ports (พอร์ต) ในหน้าต่าง Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) หรือ Properties (คุณสมบัติ)

วิธีที่สอง: พอร์ตพิมพ์ไปยังไฟล์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์ไปยังพอร์ตไฟล์:
 1. คลิกแท็บ Ports (พอร์ต)
 2. ในกล่องรายชื่อพอร์ต ให้จดบันทึก Port (พอร์ต) และ Description (คำอธิบาย) ปัจจุบัน คุณจะต้องทราบค่านี้เมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
 3. ในกล่องรายชื่อพอร์ต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย File: Print to File (ไฟล์: พิมพ์ไปยังไฟล์)
  รูปภาพ : ไฟล์: พิมพ์ไปยังไฟล์
 4. คลิก Apply (ใช้) แล้วคลิก OK (ตกลง)
 5. เปิดไฟล์ที่มีปัญหาในการพิมพ์ เลือก File (ไฟล์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วคลิก Print (พิมพ์)
  บันทึก
  งานพิมพ์จะถูกส่งไปยังไฟล์ที่มีนามสกุล .prn จากแอปพลิเคชันของคุณ แทนที่จะเป็นเครื่องพิมพ์
 6. ในกล่องข้อความ Output File Name (ชื่อไฟล์เอาต์พุต) ให้พิมพ์ตำแหน่งและชื่อสำหรับไฟล์ และรวมถึงนามสกุล .prn ที่ท้ายชื่อไฟล์ (ตัวอย่าง C:\ capture.prn) แล้วคลิก OK (ตกลง)
  -หรือ-
  ในหน้าต่าง Print to file (พิมพ์ไปยังไฟล์) ให้พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ .prn จดบันทึกตำแหน่งที่บันทึกไฟล์ แล้วคลิก OK (ตกลง)
  ไฟล์ .prn จะถูกจัดเก็บในตำแหน่งที่ระบุไว้ข้างต้น และจะรวมคำสั่งไดรเวอร์
 7. ส่งไฟล์ .prn ไปยังเจ้าหน้าที่ HP เป็นเอกสารแนบอีเมล์
 8. หลังจากสร้างไฟล์ .prn ให้เปลี่ยนการตั้งค่าพอร์ตที่เป็นค่าก่อนหน้านี้ (จัดบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 2) บนแท็บ Ports (พอร์ต) ในหน้าต่าง Printer properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) หรือ Properties (คุณสมบัติ)

เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้:
 • HP Color LaserJet printers
 • เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Enterprise
 • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet
 • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise
 • เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet
 • เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Enterprise Color


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย