ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro - การแก้ไขปัญหาข้อความ 54.11xx (การปรับเทียบความเข้มของสี) และ 54.14xx (เซ็นเซอร์ CPR)

การแก้ไขปัญหาข้อความ 54.11xx (การปรับเทียบความเข้มของสี) และ 54.14xx (เซ็นเซอร์ CPR)
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อความแสดงข้อผิดพลาดทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการปรับเทียบความเข้มของสีและเซ็นเซอร์การรีจิสเตอร์ชั้นสี โดยไม่ได้มีทุกรหัสข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการข้อความแผงควบคุมและรหัสเหตุการณ์ทั่วไปสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet นอกจากนี้ยังแสดงคำอธิบายของรหัสและการดำเนินการที่แนะนำในการแก้ไขข้อผิดพลาด
ข้อความแผงควบคุม/ รหัสเหตุการณ์
คำอธิบาย
การดำเนินการที่แนะนำ
54.1100
ความหนาแน่นของสีดำอยู่นอกระยะที่กำหนด
ข้อผิดพลาดเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการปรับเทียบสี
หากคุณภาพการพิมพ์ยอมรับได้ ให้พิมพ์ต่อ
หากตลับผงหมึกอยู่ในสถานะ เหลือน้อยมาก ให้เปลี่ยนตลับหมึก แล้วปรับเทียบเครื่องพิมพ์
หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่หลังจากเปลี่ยนตลับผงหมึก อาจต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP www.hp.com/go/support
54.1101
ความหนาแน่นของสีน้ำเงินอยู่นอกระยะที่กำหนด
54.1102
ความหนาแน่นของสีแดงอยู่นอกระยะที่กำหนด
54.1103
ความหนาแน่นของสีเหลืองอยู่นอกระยะที่กำหนด
54.1400
ข้อผิดพลาดของเซ็นเซอร์การรีจิสเตอร์ชั้นสี

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย