ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - ใส่และพิมพ์ฉลาก

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการพิมพ์และใส่ฉลาก
ในการพิมพ์ฉลากโดยใช้ตัวเลือกป้อนด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ แล้วใส่ฉลากลงในถาดหลังจากส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์แล้ว เมื่อใช้ป้อนด้วยตนเอง เครื่องพิมพ์จะรอพิมพ์งานจนกว่าจะตรวจพบว่ามีการเปิดและปิดถาดแล้ว

ฉลากที่ป้อนด้วยตนเอง

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
  บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
  บันทึก
  ในการเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้จากหน้าจอเริ่มของ Windows 8 หรือ 8.1 ให้เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
 3. คลิกหรือแตะแถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. ในรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับแผ่นฉลาก
 5. ในรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้เลือก ฉลาก
 6. ในรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ ให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง
  บันทึก
  เมื่อใช้การป้อนด้วยตนเอง เครื่องพิมพ์จะพิมพ์จากถาดที่มีหมายเลขต่ำสุดซึ่งถูกกำหนดค่าสำหรับขนาดของกระดาษที่ถูกต้อง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องระบุถาด ตัวอย่างเช่น หากกำหนดค่าถาด 2 สำหรับฉลาก เครื่องพิมพ์จะพิมพ์จากถาด 2 หากติดตั้งและกำหนดค่าถาด 3 ไว้สำหรับฉลาก แต่ไม่มีการกำหนดค่าถาด 2 สำหรับฉลาก เครื่องพิมพ์จะพิมพ์จากถาด 3
 7. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
 8. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์งาน
 9. ใส่แผ่นฉลากโดยหงายขึ้นและด้านบนของแผ่นฉลากหันไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์

การวางแนวฉลาก

ถาด
วิธีการใส่
ถาด 1
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
ถาด 2
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
ถาด 3 และถาดป้อนกระดาษ 3 x 500 แผ่น
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย