ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Color 556, MFP 586 - ใส่และพิมพ์ซองจดหมาย

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการพิมพ์และใส่ซองจดหมาย ใช้ถาด 1 หรือถาด 2 เท่านั้นเพื่อพิมพ์ซองจดหมาย ถาด 1 บรรจุซองจดหมาย 5 ซอง ถาด 2 บรรจุซองจดหมาย 30 ซอง
ในการพิมพ์ซองจดหมายโดยใช้ตัวเลือกป้อนด้วยตนเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ แล้วใส่ซองจดหมายลงในถาดหลังจากส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์แล้ว

พิมพ์ซองจดหมาย

 1. จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)
 2. เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ และคลิกหรือแตะปุ่ม Properties (คุณสมบัติ) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ) เพื่อเปิดไดรเวอร์การพิมพ์
  บันทึก
  ชื่อของปุ่มจะแตกต่างกันสำหรับโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น
  บันทึก
  ในการเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้จากหน้าจอเริ่มของ Windows 8 หรือ 8.1 ให้เลือก Devices (อุปกรณ์) เลือก Print (พิมพ์) แล้วเลือกเครื่องพิมพ์
 3. คลิกหรือแตะแถบ กระดาษ/คุณภาพ
 4. ในรายการดรอปดาวน์ ขนาดกระดาษ ให้เลือกขนาดที่ถูกต้องสำหรับซองจดหมาย
 5. ในรายการดรอปดาวน์ ประเภทกระดาษ ให้เลือก ซองจดหมาย
 6. ในรายการดรอปดาวน์ แหล่งกระดาษ ให้เลือก ป้อนด้วยตนเอง
 7. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ Document Properties (คุณสมบัติของเอกสาร)
 8. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิกปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อพิมพ์งาน

การวางแนวซองจดหมาย

ถาด
ขนาดซองจดหมาย
วิธีการใส่
ถาด 1
ซองจดหมาย #9, ซองจดหมาย #10, ซองจดหมาย Monarch, ซองจดหมาย DL, Japanese Envelope Chou #3, Japanese Envelope Chou #4
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
ซองจดหมาย B5, ซองจดหมาย C5, ซองจดหมาย C6
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์
ถาด 2
ซองจดหมาย #10, ซองจดหมาย DL, Japanese Envelope Chou #3
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์
ซองจดหมาย B5, ซองจดหมาย C5
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย