ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

โซลูชันและการเก็บรวบรวมข้อมูลวินิจฉัยปัญหา

ชุดเครื่องมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้จะติดตั้งซอฟต์แวร์จากอุปกรณ์ระบบ Windows ของ Microsoft ที่ช่วยให้ HP สามารถตรวจหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ HP และ Compaq เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงแบบด่วนไปสู่ข้อมูลสนับสนุนและแนวทางแก้ไขปัญหาได้ ข้อมูลทางเทคนิคที่ถูกรวบรวมไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่รองรับโดยชุดเครื่องมือนี้และถูกใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ ให้แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องและอัพเดตชุดเครื่องมือนี้โดยอัตโนมัติ และเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โซลูชัน บริการ และประสบการณ์ของคุณในฐานะลูกค้าของเรา
บันทึก
ชุดเครื่องมือนี้ใช้กับ PC ระบบ Microsoft Windows เท่านั้น ชุดเครื่องมือนี้ทำหน้าที่ตรวจหา PC ของ HP และเครื่องพิมพ์ HP
ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
 • ระบบปฏิบัติการ
 • เวอร์ชั่นเบราเซอร์
 • ผู้จัดส่งคอมพิวเตอร์
 • ชื่อ/หมายเลขผลิตภัณฑ์
 • หมายเลขประจำเครื่อง
 • พอร์ตการเชื่อมต่อ
 • รายละเอียดไดร์เวอร์/อุปกรณ์
 • การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องพิมพ์
 • การวินิจฉัยปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • หมึก HP/ไม่ใช่ HP และ/หรือผงหมึกของ HP/ไม่ใช่ HP
 • จำนวนหน้าที่พิมพ์แล้ว
ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้่งไว้
 • HP Support Solutions Framework - Windows Service, เว็บเซิร์ฟเวอร์ localhost และซอฟต์แวร์
การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
 • ถอนการติดตั้ง HP Support Solutions Framework ผ่านแถบ Add/Remove programs (เพิ่ม/ลบโปรแกรม) ใน PC
ข้อกำหนด
 • ระบบปฏิบัติการ - Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
 • เบราเซอร์ - Google Chrome 10+, Internet Explorer (IE) 10.0+ และ Firefox 3.6.x, 12.0+


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย