ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

จอ LCD ของ HP และ Compaq, เครื่องพีซี HP TouchSmart และ All-in-One - นโยบายเกี่ยวกับพิกเซลของ HP

เอกสารนี้ใช้กับ จอ LCD ของ HP และ Compaq, จอแบบแบนของเครื่องพีซี HP TouchSmart และ All-in-One ทั้งหมดที่ผลิตตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นไป
บันทึก
บทความนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์จอแสดงผลในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบกพร่องของพิกเซลและพิกเซลย่อย (sub-pixel)

พิกเซลคืออะไร
พิกเซล (pixel) ย่อมาจาก picture element หมายถึงจุดแต่ละจุดที่ประกอบขึ้นเป็นภาพแบบกราฟิก จอ LCD แบบแบนและจอของเครื่องพีซี HP TouchSmart, All-in-One มีการแสดงผลภาพโดยการแบ่งจอแสดงผลออกเป็นพิกเซลหลายพันหรือหลายล้านพิกเซล จัดเรียงเป็นแถวและคอลัมน์ พิกเซลจะอยู่ใกล้กันมากจนดูเหมือนมีการเชื่อมต่อกัน
พิกเซล (full pixel) แต่ละพิกเซลจะมีพิกเซลย่อย (sub-pixel) สีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน อย่างละหนึ่งชุด
พิกเซลและพิกเซลย่อยที่มีข้อบกพร่อง (defect) คืออะไร
พิกเซลที่มีข้อบกพร่อง (full pixel defect) คือพิกเซลที่มีจุดจ้าสีขาวหรือจุดสีดำซึ่งเห็นได้ชัดมากบนหน้าจอ จอภาพของ HP จะต้องไม่มีพิกเซลที่มีข้อบกพร่อง (full pixel defect)
พิกเซลย่อยที่มีข้อบกพร่อง (sub-pixel defect)เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า dot defect
ข้อบกพร่องของพิกเซลย่อยแบบมีจุดสว่างจ้าคือพิกเซลย่อยซึ่งแสดงจุดสีแดง สีเขียว หรือจุดสีน้ำเงินบนจอแสดงผลตลอดเวลา
ข้อบกพร่องของพิกเซลย่อยแบบมีจุดสีดำคือพิกเซลย่อยซึ่งไม่แสดงจุดสีแดง สีเขียว หรือจุดสีน้ำเงินบนจอแสดงผลตลอดเวลา
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาประเภทอื่นที่เกิดจากสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กมากซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต สิ่งปนเปื้อนดังกล่าวส่งผลให้เกิดรอยมืดครอบคลุมพิกเซลย่อยหนึ่งหรือหลายพิกเซล ข้อบกพร่องดังกล่าวไม่ใช่ข้อบกพร่องของพิกเซลหรือของพิกเซลย่อยแต่อย่างใด นโยบายของ HP ไม่อนุญาตให้มีสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว
ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยสีดำ - ในภาพนี้มีจุดสีดำบนพื้นหลังสีขาวที่เกิดจากพิกเซลย่อยสีเขียวอยู่ในสถานะ "ดับ" หรือสีดำตลอดเวลา
ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยสว่าง - ในภาพนี้ มีจุดสว่างบนพื้นหลังสีดำซึ่งเกิดจากพิกเซลย่อย (ในกรณีนี้เป็นพิกเซลย่อยสีแดง) อยู่ในสถานะ "ติด" ตลอดเวลา
เศษสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่ในโครงสร้างของจอ LCD อาจทำให้เกิดจุดสีดำ แต่เมื่อขยายขนาดดู จะพบว่าจุดเหล่านี้แตกต่างจากพิกเซลย่อยที่ดับ เนื่องจากสามารถมองเห็นรูปทรงของสิ่งสกปรกได้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับพิกเซลของ HP

นโยบายที่ใช้กับจอภาพของคุณจะขึ้นอยู่กับวันที่ผลิตของจอแสดงผลของคุณ นโยบายต่อไปนี้จะใช้ในระหว่างช่วงเวลารับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขของ HP:
นโยบายสำหรับจอภาพ HP และเครื่องแบบ All-in-One ที่ผลิต ในเดือนพฤษภาคม ปี 2009 เป็นต้นไป:
ข้อบกพร่องของพิกเซลย่อยแบบมีจุดสว่าง
ไม่เกิน 2 จุด
ข้อบกพร่องของพิกเซลย่อยแบบมีจุดมืด
ไม่เกิน 5 จุด
ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยแบบมีจุดและสว่างรวมทั้งหมด
ไม่เกิน 5 จุด
พิกเซลที่บกพร่อง จำนวนพิกเซลที่บกพร่อง:
จะต้องไม่มี
นโยบายสำหรับจอภาพ HP และเครื่องแบบ All-in-One ที่ผลิตก่อนเดือนพฤษภาคม ปี 2009 :
ข้อบกพร่องของพิกเซลย่อยแบบมีจุดสว่าง
ไม่เกิน 3 จุด
ข้อบกพร่องของพิกเซลย่อยแบบมีจุดมืด
ไม่เกิน 5 จุด
ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยแบบมีจุดและสว่างรวมทั้งหมด
ไม่เกิน 5 จุด
พิกเซลที่บกพร่อง จำนวนพิกเซลที่บกพร่อง:
จะต้องไม่มี
วันที่ผลิตสามารถดูได้บนป้ายที่ติดอยู่ที่ด้านหลังของจอหรือของเครื่องแบบ All-in-One

นโยบาย Zero Bright Dots ของ HP รับประกันสำหรับจอแสดงผลแบบประสิทธิภาพสูง

สำหรับจอแสดงผลประสิทธิภาพสูงเกือบทุกรุ่น HP จะรับประกันการปราศจากจุดบกพร่องแบบสว่าง
นโยบายนี้มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ระบุในตารางต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะผลิตวันที่ใดก็ตาม):
จอแสดงผลประสิทธิภาพสูงจาก HP
Z22n
Z24x
Z34c
Z22n G2
Z24x G2
Z38c
Z23n
Z25n
HC240
Z23n G2
Z27i
HC240 GEHC
Z24i
Z27n
HC241
Z24i G2
Z27n G2
HC241p
Z24n
Z27q
HC270
Z24n G2
Z27s
HC270cr
Z24nf
Z27x
HC271
Z24nf G2
Z30i
HC271p
Z24nq
Z31x
Z24s
Z32x
นโยบาย Zero Bright Dots ของ HP รับประกันสำหรับจอแสดงผลแบบประสิทธิภาพสูง
ข้อบกพร่องของพิกเซลย่อยแบบมีจุดสว่าง
ไม่เกิน 0 จุด
ข้อบกพร่องของพิกเซลย่อยแบบมีจุดมืด
ไม่เกิน 4 จุด
ข้อบกพร่องพิกเซลย่อยแบบมีจุดและสว่างรวมทั้งหมด
ไม่เกิน 4 จุด
พิกเซลที่บกพร่อง จำนวนพิกเซลที่บกพร่อง:
จะต้องไม่มี
บันทึก
ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย