ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3070A e-All-in-One

ปัญหา

คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ
บันทึก
แนวทางแก้ไขต่อไปนี้บางส่วนอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ HP เวอร์ชั่นเต็ม หากคุณไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเต็มไว้ขณะติดตั้งเครื่องพิมพ์ ให้คลิกที่นี่เพื่อไปยังหน้าซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเต็ม

แนวทางที่หนึ่ง: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำในหน้าเว็บ HP anti-counterfeit (การต่อต้านการปลอมแปลง) (ภาษาอังกฤษ)

แนวทางที่สอง: ปล่อยให้ระบบอัตโนมัติทำงานให้เสร็จสิ้น

มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์กับหมึกสีดำ เช่น ข้อความไม่ชัดเจน หรือเกิดปัญหากับตลับหมึกสีดำใหม่ที่ติดตั้ง ทำความสะอาดโดยใช้ระบบอัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ คุณไม่ต้องทำอะไร คุณภาพการพิมพ์ควรจะดีขึ้นภายในสองถึงสามชั่วโมง
หากคุณไม่สามารถรอได้ ให้ทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

แนวทางที่สาม: ตรวจสอบกระดาษ

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่องลงไปใหม่
บันทึก
ดูข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อตรวจสอบประเภทกระดาษที่เครื่องรองรับ
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษจำนวนมากมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษรูปถ่ายและซองจดหมาย โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น 'ด้านพิมพ์' บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใช้กระดาษที่สะอาดและไม่มีรอยยับ
  อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP
   โลโก้ ColorLok
  • สำหรับเอกสารที่มีการพิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีความเปรียบต่างสูง ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด
  • กระดาษบางชนิดอาจดูดซับหมึกได้ไม่ดีเท่ากระดาษชนิดอื่น หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-20 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่
บันทึก
กระดาษที่ไม่เหมาะสมมักทำให้เกิดเส้นแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ (หรือหากเกิดปัญหาขึ้นที่สำเนา สาเหตุส่วนใหญ่มักเป็นมาจากกระจกสแกนเนอร์) ไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกเพื่อแก้ไขเส้นริ้วตามแนวตั้ง
ตัวอย่างเส้นริ้วตามแนวนอนและแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
รูปภาพ : เส้นริ้วแนวนอนที่ผลงานพิมพ์
ภาพ: เส้นริ้วตามแนวนอน
รูปภาพ : เส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
ภาพ: เส้นริ้วตามแนวตั้ง
ทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ หากผลงานพิมพ์มีเส้นริ้วแนวนอนหรือมีปัญหาคุณภาพการพิมพ์นอกเหนือจากเส้นริ้วแนวตั้ง
อย่าเปลี่ยนตลับหมึกหากมีเส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ แต่ให้ตรวจสอบกระดาษตามที่ระบุก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้ ตรวจสอบว่า สายไฟและการเชื่อมต่อ USB เสียบเข้ากันแน่นสนิท รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองทำความสะอาดกระจกสแกนและด้านล่างของฝาสแกนเนอร์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดกระจกเพื่อแก้ไขปัญหา
หลังจากลองปฏิบัติตามคำแนะนำก่อนหน้าแล้ว ให้ลองพิมพ์อีกครั้ง

แนวทางที่สี่: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

คลิกที่ระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าค่าการพิมพ์ที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

แนวทางที่ห้า: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบระดับหมึกในเครื่องพิมพ์ แล้วจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดหรือหมึกเหลือน้อยออกตามผลการตรวจสอบที่ได้
บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. จากหน้าจอหลักของแผงควบคุม กดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า) ()
 2. กดปุ่ม () ติดกับลูกศรลง () เพื่อเลือก Ink Levels (ระดับหมึก)
 3. กดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง) ระดับหมึกในปัจจุบันจะปรากฏขึ้นมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
  ภาพ: ตัวอย่างระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

แนวทางที่หก: พิมพ์และประเมินรายงานการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์เพื่อทำการแก้ไขข้อบกพร่อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวเมื่อต้องการพิมพ์ และประเมินรายงานการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์

ขั้นตอนที่หนึ่ง: พิมพ์รายงานวินิจฉัยคุณภาพพิมพ์

 1. ใส่กระดาษธรรมดาสีขาวขนาด U.S. letter หรือ A4 ลงไปในถาดกระดาษ
 2. จากหน้าจอหลักของแผงควบคุม กดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า) ()
 3. กดปุ่ม () ติดกับลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง)
 4. กดปุ่ม () ติดกับลูกศรลง () เพื่อเลือก Print Quality Report (พิมพ์คุณภาพงานพิมพ์) จากนั้นกดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง) รายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์จะพิมพ์ออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
  ภาพ: ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่

โดยทั่วไปหากเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์ทำงานได้ถูกต้อง แถบสีทั้งหมดจะต้องอยู่ครบ ไม่มีเส้นริ้ว และได้สีสม่ำเสมอตลอดความกว้างของหน้าเอกสาร ข้อความสีดำที่หน้าเอกสารจะต้องไม่มีเส้นริ้วของหมึก
ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตรวจสอบข้อบกพร่องในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่พบบ่อยแต่ไม่ครอบคลุมทุกกรณี
ตัวอย่างข้อบกพร่องของรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์
ข้อบกพร่อง
ตัวอย่าง
ข้อความแบบอักษรขนาดใหญ่เป็นริ้วที่ส่วนท้าย
ภาพ: ข้อความเป็นริ้ว
เส้นริ้วที่ผิดปกติหรือแถบสีที่ซีดจาง
ภาพ: มีเส้นหรือแถบสีซีดจาง
แถบสีที่เป็นริ้ว
ภาพ: แถบสีที่เป็นริ้ว
แถบสีเป็นริ้วโดยมีสีอื่นปนอยู่ด้วย
ภาพ: แถบสีเป็นริ้ว
บล็อคสีมีเส้นริ้วสีขาวเป็นประจำ
ภาพ: ภาพเส้นริ้วสีขาวที่แถบสี
รูปแบบการจัดเรียงเป็นริ้ว
ภาพ: รูปแบบการจัดเรียงเป็นริ้ว
 • หากไม่พบข้อบกพร่องในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ แสดงว่ากลไกการพิมพ์และหมึกทำงานได้ถูกต้อง ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาในเอกสารชุดนี้
  หากผลงานพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ลองทำตามคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ดังต่อไปนี้
  • ตรวจสอบว่าภาพที่คุณกำลังพิมพ์มีความละเอียดเพียงพอ ภาพที่ขยายใหญ่มากเกินไปอาจทำให้ภาพดูไม่ชัด หรือเบลอได้
  • หากปัญหาจำกัดอยู่ที่แถบที่อยู่ใกล้ ๆ กับขอบของงานที่พิมพ์ออกมา ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือซอฟต์แวร์อื่นเพื่อหมุนภาพ 180 องศา ปัญหาอาจไม่ปรากฏบนขอบด้านอื่นของงานพิมพ์
 • หากคุณเห็น ข้อบกพร่องหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ ให้ทำตามแนวทางการแก้ไขปัญหาถัดไป

ขั้นตอนที่สาม: ตรวจสอบว่าตลับหมึกระบายอากาศได้ดีและติดตั้งถูกต้อง

 1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและไม่มีเสียงการทำงานก่อนดำเนินการต่อ
 2. เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก แคร่จะเคลื่อนไปยังจุดที่สามารถเอื้อมเข้าไปได้สะดวก
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 3. กดแถบด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงขึ้นที่ตลับหมึกเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 4. ตรวจสอบพื้นที่ระบายอากาศที่ตลับหมึกแต่ละตัว เหนือโลโก้ HP ที่ด้านบนของตลับหมึก
  รูปภาพ : จุดระบายอากาศด้านบนของตลับหมึก
  ภาพ: จุดระบายอากาศด้านบนของตลับหมึก
 5. หากตลับหมึกยังมีแถบสีส้มติดอยู่ ให้นำออก
  รูปภาพ : แถบดึงสีส้ม
  ภาพ: แถบดึงสีส้ม
 6. หากส่วนระบายอากาศอุดตัน ใช้เข็มตรงค่อย ๆ เขี่ยคราบเหนียวออกจากช่องระบายอากาศ
   รูปภาพ : ทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่อุดตันด้วยเข็ม
   ภาพ: ทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่อุดตันด้วยเข็ม
  1. จุดระบายอุดตัน
  2. ใช้เข็มตรงค่อย ๆ เขี่ยคราบเหนียวจากช่องระบายอากาศ
  3. จุดระบายไม่อุดตัน
 7. เลื่อนแคร่ตลับหมึกเข้าในช่องโดยให้หัวฉีดและหน้าสัมผัสคว่ำลง กดตลับหมึกลงจนได้ยินเสียงดังคลิกเมื่อเข้าที่
  บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ตลับบรรจุหมึกลงในช่องที่ถูกต้องแล้ว เทียบรูปไอคอนและสีของตลับหมึกที่ช่องสำหรับติดตั้งโดยให้ไอคอนและสีตรงกัน
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าที่
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
 8. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อตรวจสอบการระบายอากาศที่ตลับหมึกแต่ละตัว
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกแต่ละตัวล็อคเข้าที่แน่นหนาดี กดนิ้วไปที่ด้านบนของตลับหมึกเพื่อทดสอบดูว่ามีส่วนยื่นผิดปกติหรือไม่ จากนั้นกดลงให้แน่นจนตลับหมึกล็อคเข้าที่
 10. ปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 11. ลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่สี่: ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์

หากพบข้อบกพร่องในหน้าทดสอบคุณภาพการพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้ยูทิลิตี้สำหรับทำความสะอาดหัวพิมพ์
 1. คุณจะต้องใส่กระดาษธรรมดาขนาด U.S. letter หรือ A4 ในถาดกระดาษ
 2. จากหน้าจอหลักของแผงควบคุม กดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า) ()
 3. กดปุ่ม () ติดกับลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง)
 4. ด้วยการเลือกClean Printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) ไว้ ให้กดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง) เครื่องจะทำความสะอาดหัวพิมพ์ จากนั้นทำการพิมพ์หน้าทดสอบออกมา
 5. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ในหน้าทดสอบ หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้กดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง) เพื่อทำงานการทำความสะอาดระดับที่สอง หากคุณภาพการพิมพ์สามารถยอมรับได้ ให้กดปุ่ม Cance (ยกเลิก) ()
 • หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่อ ข้อควรระวังต่อไปนี้อาจช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในอนาคต
  • อย่าทิ้งตลับหมึกที่ไม่มีการป้องกันหมึกแห้งไว้นอกเครื่องพิมพ์เป็นเวลานาน
  • ใช้ปุ่มเปิดปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกโดนลม
 • หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ห้า: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ หากคุณพบข้อผิดพลาดในรายงานคุณภาพการพิมพ์
 1. คุณจะต้องใส่กระดาษธรรมดาขนาด U.S. letter หรือ A4 ในถาดกระดาษ
 2. จากหน้าจอหลักของแผงควบคุม กดเลือกไอคอน Setup (ตั้งค่า) ()
 3. กดปุ่ม () ติดกับลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง)
 4. กดปุ่ม () ติดกับลูกศรลง () เพื่อเลือก Align Printhead (จัดเรียงหัวพิมพ์) จากนั้นกดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
 5. ยกฝาสแกนเนอร์ขึ้น จากนั้นวางหน้าการปรับแนวพร้อมกับด้านที่พิมพ์หันลงบนกระจกสแกน จัดตำแหน่งมุมของหน้าเอกสารที่มุมขวาด้านหน้าของแผ่นกระจก
  รูปภาพ : จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
  ภาพ: จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 6. ปิดฝาสแกนเนอร์ จากนั้นกดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง) ที่แผงควบคุม เครื่องจะทำการสแกนหน้าจัดเรียงตลับหมึก
 7. เมื่อข้อความ Alignment successful (จัดเรียงตลับหมึกเสร็จสิ้น) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม ให้กดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง) เพื่อสิ้นสุดการจัดเรียงตลับหมึก

แนวทางที่เจ็ด: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่สัมพันธ์ักับปัญหาที่พบในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ เช่น หากแถบสีม่วงมีปัญหา ให้เปลี่ยนตลับหมึกสีม่วง
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ Printer and Page Yield Overview จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
 1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 2. เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก แคร่จะเคลื่อนไปที่ช่องเปิดของตลับหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 3. กดแถบด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อนำออก จากนั้นดึงขึ้นที่ตลับหมึกเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 4. นำพลาสติกห่อที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกโดยดึงแถบสีส้มออก
  รูปภาพ : นำพลาสติกห่อออกจากตลับหมึกพิมพ์ใหม่
  ภาพ: นำตลับหมึกใหม่ออกจากห่อพลาสติก
 5. ถอดฝาสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์ใหม่ โดยการบิดทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าตัวล็อคเปิด
  รูปภาพ : ถอดฝาสีส้มออกจากตลับหมึกใหม่
  ภาพ: ถอดฝาสีส้มออกจากตลับหมึกใหม่
 6. เลื่อนแคร่ตลับหมึกเข้าในช่องโดยให้หัวฉีดและหน้าสัมผัสคว่ำลง กดตลับหมึกลงจนได้ยินเสียงดังคลิกเมื่อเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
 7. ปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 8. เครื่องพิมพ์จะแจ้งโดยอัตโนมัติให้คุณทำการจัดเรียงตลับหมึกหลังจากใส่ตลับหมึกใหม่ กดปุ่ม () ติดกับ OK (ตกลง) บนแผงควบคุมเพื่อดำเนินการจัดเรียงตลับหมึกให้เสร็จสิ้น

แนวทางที่แปด: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย