solution Contentsolution Content

HP ScanJet Pro 3500 f1 flatbed scanner - คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาง่ายๆ เช่น รอยเปื้อนบนแถบการสแกนหรือสายหลวมอาจทำให้เครื่องสแกนสร้างงานสแกนที่ไม่ชัด เครื่องสแกนทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงานได้ ตรวจสอบรายการต่างๆ ต่อไปนี้เสมอเมื่อประสบปัญหากับการสแกน
 • หากการสแกนเอกสารที่จะได้รับการวิเคราะห์ด้วยการจดจำตัวอักษร (OCR) ตรวจดูให้แน่ใจว่าเอกสารต้นฉบับคมชัดเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีดังกล่าว
 • ตรวจสอบว่าสาย USB และสายไฟยึดกับที่เสียบอย่างแน่นหนาที่ด้านหลังสแกนเนอร์ และเสียบสายไฟเข้าในเต้าเสียบไฟที่ใช้งานได้หรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ไม่ได้ถูกปิดสวิตช์อัตโนมัติ หากปิดอยู่ ให้กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องสแกน
  บันทึก
  เปลี่ยนการตั้งค่าปิดของการเครื่องอัตโนมัติโดยใช้ HP Scanner Tools Utility (Windows) หรือ HP Utility (OS X)
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ได้รับการจ่ายไฟ
  • ตรวจสอบว่าไฟ LED สีเขียวบนตัวเรือนอุปกรณ์จ่ายไฟติดสว่างหรือไม่
  • ถ้าไฟ LED สีเขียวไม่ติดสว่าง ให้ตรวจดูว่ามีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้ารับหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชากที่เสียบอยู่กับอุปกรณ์จ่ายไฟหรือไม่
  • ถ้ามีไฟจ่ายเข้าไปที่เต้าเสียบไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก แต่ไฟ LED สีเขียวยังคงไม่ติดสว่าง แสดงว่าอุปกรณ์จ่ายไฟอาจผิดปกติ ติดต่อ www.hp.com/support สำหรับความช่วยเหลือ
 • หาก ข้อความแสดงว่า ไม่พบเครื่องสแกน เมื่อพยายามใช้เครื่องสแกน ให้ปิดสวิตช์เครื่องสแกน โปรดรอ 30 วินาที แล้วจึงเปิดสวิตช์เครื่องสแกน หากข้อความยังปรากฏ อาจจำเป็นต้องรีเซ็ตค่าเครื่องสแกน
 • ถ้าคุณเครื่องสแกนเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านฮับ USB หรือผ่านพอร์ต USB ที่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์ ให้ถอดเครื่องสแกนออก แล้วเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
 • Windows: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มสแกนเปิดใช้งานอยู่ (โปรดดูที่ “การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
 • ปิดสวิตช์สแกนเนอร์ แล้วรอสัก 30 วินาที จากนั้นเปิดสวิตช์สแกนเนอร์อีกครั้ง
 • ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดฝาตัวป้อนกระดาษแล้ว
 • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
ถ้ายังเกิดปัญหานี้อยู่ อาจเป็นไปได้ว่าซอฟต์แวร์การสแกนของ HP เฟิร์มแวร์หรือไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องเป็นรุ่นเก่าหรือเสียหาย โปรดดูที่ www.hp.com/support เพื่อค้นหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์และไดรเวอร์สำหรับเครื่องสแกน

ทดสอบเครื่องสแกน

ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้เพื่อทดสอบสแกนเนอร์:
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จ่ายไฟเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาระหว่างสแกนเนอร์และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรืออุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ตรวจสอบว่าไฟ LED สีเขียวบนอุปกรณ์จ่ายไฟติดสว่างเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์จ่ายไฟทำงานอยู่
 2. หากต่ออุปกรณ์จ่ายไฟเข้ากับอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก ต้องแน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้เข้ากับเต้าเสียบและเปิดสวิตช์ไว้แล้ว
 3. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปิดเครื่องสแกน ถอดสายไฟออกจากเครื่องสแกน จากนั้นปิดคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องสแกน รอ 30 วินาที เสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เครื่องสแกน กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องสแกนแล้วจึงเปิดคอมพิวเตอร์
 4. ลองสแกนใหม่

รีเซ็ตสแกนเนอร์

อาจต้องตั้งค่าเครื่องสแกนใหม่ ภายใต้สภาพดังต่อไปนี้:
 • หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดคล้ายกับ การเตรียมใช้งานสแกนเนอร์ล้มเหลว แสดงเมื่อพยายามใช้เครื่องสแกน
 • หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด ไม่พบสแกนเนอร์ แสดงขึ้นเมื่อพยายามใช้เครื่องสแกน และปิดสวิตช์เครื่องสแกนเป็นเวลา 30 วินาที แล้วเปิดใหม่อีกครั้งก็ยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้
เมื่อต้องการรีเซ็ตสแกนเนอร์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ปิด HP Scan Software (ซอฟต์แวร์ HP Scan) และ HP Scanner Tools Utility (ยูทิลิตีเครื่องมือของสแกนเนอร์ HP) ถ้ายังเปิดอยู่
 2. กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อปิดสวิตช์เครื่องสแกน จากนั้นให้ถอดสายไฟออกจากเครื่องสแกน
 3. รอ 30 วินาที
 4. ต่อสายไฟอีกครั้ง แล้วจึงกดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่องสแกนประเทศ/ภูมิภาค: