ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP - การถ่ายสำเนาเอกสารหรือภาพถ่าย

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4535 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4524 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4536 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4525 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4538 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4526 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4675 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4527 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4676 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4528 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage 4678 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4652 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4511 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4654 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4512 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4655 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4516 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4656 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4520 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4657 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4522 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 4658 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP ENVY 4523 All-in-One
คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อจัดทำสำเนาเอกสารจัดพิมพ์หรือเอกสารและภาพถ่ายคละกัน
ขั้นตอนที่ 1: ใส่เอกสารต้นฉบับหรือภาพถ่าย
ใส่เอกสารต้นฉบับในถาดตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) หรือที่กระจกสแกน ใช้กระจกสแกนเพื่อถ่ายสำเนาภาพต้นฉบับหรือเพื่อจัดทำสำเนาแบบ 2 ด้าน
 1. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. ใส่เอกสารหรือภาพต้นฉบับ
  • ADF: หากเครื่องพิมพ์มีตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ให้วางเอกสารไว้ที่ถาดตัวป้อนเอกสารโดยให้ด้านพิมพ์หันขึ้น และขอด้านบนเข้าไปที่ถาดก่อน ปรับที่กั้นแนวกระดาษเพื่อให้พอดีกับต้นฉบับ คุณสามารถใส่กระดาษได้สูงสุด 35 แผ่นใน ADF
     บันทึก
   ADF จะคัดลอกต้นฉบับเพียงด้านเดียว จัดทำสำเนา 2 ด้านจากต้นฉบับ 2 ด้าน โดยใช้กระจกสแกน
   รูปภาพ : การจัดวางต้นฉบับให้ด้านพิมพ์หันขึ้นใน ADF
   ภาพ: การจัดวางต้นฉบับให้ด้านพิมพ์หันขึ้นใน ADF
     หมายเหตุ
   อย่าใส่ภาพถ่ายลงใน ADF ใช้กระจกสแกนแทนเพื่อป้องกันความเสียหายกับภาพ
  • กระจกสแกน: จัดวางต้นฉบับโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนกระจกสแกน จากนั้นกำหนดตำแหน่งตามแนวที่ระบุที่กระจกสแกน แล้วปิดฝาสแกนเนอร์
   รูปภาพ : การกำหนดตำแหน่งต้นฉบับโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนกระจกสแกน
   ภาพ: การกำหนดตำแหน่งต้นฉบับโดยให้ด้านพิมพ์คว่ำลงบนกระจกสแกน
ขั้นตอนที่ 2: ถ่ายสำเนาเอกสารหรือภาพถ่าย
หลังจากใส่ต้นฉบับ ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าถ่ายสำเนาเช่น ขนาดกระดาษ ประเภทกระดาษ และระดับความจาง/เข้ม จากนั้น ถ่ายสำเนาเอกสารหรือภาพถ่าย
 1. จากหน้าจอหลักที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดเลือกไอคอน Copy (ถ่ายสำเนา)
 2. กวาดนิ้วเลือกจำนวนสำเนาที่ต้องการ หรือกดไอคอนแป้นกด แล้วป้อนจำนวน
 3. กดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง) () จากนั้นระบุค่าการถ่ายสำเนาขั้นสูงที่ต้องการ
  • 2-sided (2 ด้าน): เลือก On (เปิด) หรือ Off (ปิด)
   หากคุณเลือก On (เปิด) สำหรับตัวเลือกการถ่ายสำเนา 2-sided (2 ด้าน) จากกระจกสแกน ให้ใส่กระดาษแผ่นที่สองบนกระจกสแกนเมื่อได้รับแจ้ง
  • Paper Size and Type (ขนาดและประเภทกระดาษ): ถาดป้อนกระดาษจะต้องใส่กระดาษขนาดและประเภทที่ถูกต้อง
     บันทึก
   เปลี่ยนค่าขนาดและประเภทกระดาษโดยเปิดและปิดช่องถาดป้อนกระดาษ เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณยืนยันหรือแก้ไขขนาดและประเภทกระดาษ
  • Resize (ปรับขนาด): เลือกขนาดของภาพถ่ายหรือเอกสารที่ต้องการถ่ายสำเนา
   • Actual (ขนาดจริง): ถ่ายสำเนาที่เหมือนกันกับขนาดของต้นฉบับ ระยะขอบของภาพที่ถ่ายสำเนาอาจจะอาจสั้นลง
   • Fit to page (พอดีหน้า): ถ่ายสำเนาโดยให้ต้นฉบับวางอยู่ตรงกลางโดยมีขอบสีขาวบริเวณขอบ ภาพที่ปรับขนาดสามารถขยายใหญ่ หรือลดลงเพื่อให้พอดีขนาดกระดาษจ่ายออกที่เลือก
    ตัวเลือกการถ่ายสำเนา 2-sided (2 ด้าน) จะไม่สามารถใช้งานได้หากเลือกตัวเลือก Fit to page (พอดีหน้ากระดาษ) ไว้
   • Custom (กำหนดเอง): เพิ่มขนาดของภาพโดยการเลือกค่าที่มากกว่า 100% หรือลดขนาดภาพโดยเลือกค่าที่ต่ำกว่า 100%
  • Lighter/Darker (สว่างขึ้น/เข้มขึ้น): เลื่อนปุ่มเพื่อเลือกระดับจาง/เข้ม และจากนั้น กดOK (ตกลง)
  • ID Card Copy (ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว): ถ่ายสำเนาทั้งสองหน้าของบัตรประจำตัวได้จากกระจกสแกน
 4. กดเลือก Back (ย้อนกลับ) เพื่อกลับไปยังหน้าจอ Copy (ถ่ายสำเนา)
 5. กดเลือก Start Black (เริ่มถ่ายสีดำ) หรือ Start Color (เริ่มถ่ายสี) เพื่อเริ่มการถ่ายสำเนา
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์สำเนาหน้าเอกสารออกมา
    บันทึก
  หากคุณเลือกตัวเลือกการถ่ายสำเนา 2-sided (2 ด้าน) ให้รอให้เครื่องพิมพ์จ่ายกระดาษหน้าที่สองออกให้เสร็จก่อนนำออกจากเครื่องพิมพ์

ประเทศ: Flag ไทย