ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro MFP M426, M427 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์) (รุ่น dw)

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าชิ้นส่วนทางกายภาพของเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์
หากฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ตั้งค่าไว้แล้ว โปรดดู ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์ ที่ท้ายเอกสารนี้สำหรับความช่วยเหลือสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์:
ขั้นตอนที่หนึ่ง: นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 1. เลือกสถานที่ที่จะวางเครื่องพิมพ์ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้:
  • บริเวณที่มั่นคง อากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากฝุ่น และไม่ถูกแสงแดดโดยตรง
  • ช่วงอุณหภูมิ: 17.5° - 25° C
  • ช่วงความชื้น: 30% - 70%
  เตรียมพื้นที่รอบเครื่องพิมพ์ให้เพียงพอเพื่อให้เปิดฝาและถาดจนสุดได้
    หมายเหตุ
  เครื่องพิมพ์มีน้ำหนัก 13.1 กก. HP ขอแนะนำให้ใช้หนึ่งคนในการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ความต้องการของพื้นที่
 2. นำเครื่องพิมพ์ของ HP ออกจากกล่อง แล้วถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก ตรวจสอบว่าสิ่งที่บรรจุภายในตรงกับภาพนี้
    บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลถ้าสามารถทำได้
ขั้นตอนที่สอง: ใส่กระดาษในถาด 2
 1. ดึงถาดออกมาและยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อยกออกจากเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  ห้ามเปิดถาดขณะกำลังใช้งาน
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษโดยการบีบสลักปรับบนตัวกั้นด้านซ้ายและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษโดยการบีบสลักปรับและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 4. ใส่กระดาษลงในถาด
    บันทึก
  อย่าปรับตัวกั้นกระดาษชิดกับปึกกระดาษแน่นเกินไป ปรับไปยังตำแหน่งหรือเครื่องหมายในถาด
    บันทึก
  ในการป้องกันกระดาษติด ให้ปรับตัวกั้นกระดาษไปยังขนาดที่ถูกต้อง และห้ามใส่กระดาษจนล้นถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด ตามที่แสดงในการขยายในภาพประกอบ
    บันทึก
  หากปรับถาดกระดาษไม่ถูกต้อง ข้อความข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นระหว่างการพิมพ์หรือกระดาษอาจติด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 5. เลื่อนถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนสุด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
ขั้นตอนที่สาม: ต่อสายเคเบิลเครือข่าย (เลือกได้)
หากเครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้เชื่อมต่อสายเครือข่ายตอนนี้ ไม่เช่นนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้และไปที่ ขั้นตอนที่สี่: ต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ตอนนี้ ในการใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อเมื่อมีข้อความแจ้งระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่สี่: ต่อสายไฟและเปิดเครื่องพิมพ์
 1. ต่อสายไฟจากเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและมีการต่อสายดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์เสียหาย โปรดใช้สายไฟที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น
    หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟรองรับแรงดันไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์ได้ โดยคุณสามารถดูข้อมูลอัตราแรงดันไฟฟ้าได้จากฉลากของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจใช้ไฟ 110-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz
  รูปภาพ : การต่อสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดเครื่อง
 3. โปรดรอเป็นเวลา 60 วินาที ก่อนดำเนินการต่อ ในช่วงเวลานี้ ถ้าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย เครือข่ายก็จะจดจำเครื่องพิมพ์และกำหนด IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ให้กับเครื่องพิมพ์
 4. บนแผงควบคุม ให้ตั้งค่าภาษา รูปแบบวันที่/เวลา และโซนเวลา
    บันทึก
  สำหรับการตั้งค่าขั้นสูงของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์หลังจากการติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ขั้นตอนที่ห้า: ตรวจสอบการทำงานของเครื่องพิมพ์
 1. ในการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอนการตั้งค่า เพื่อเปิดเมนู
  2. เปิดเมนู รายงาน
  3. เลือก รายงานค่าคอนฟิเกอเรชัน
  4. หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ค้นหา IP แอดเดรสบนหน้า Jetdirect
   • IPv4: หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว
   • IPv6: หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์ควรสามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ ให้กำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง
   รูปภาพ : หน้า Jetdirect
 2. เมื่อต้องการทดสอบกระจกของสแกนเนอร์และฟังก์ชั่นการทำสำเนา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. วางด้านแรกของรายงานการกำหนดค่าที่พิมพ์ออกมาคว่ำลงบนกระจกของสแกนเนอร์
  2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนสำเนา
  3. แตะปุ่ม เริ่มทำสำเนา เพื่อเริ่มทำสำเนา เครื่องพิมพ์จะทำสำเนา แล้วก็จะพิมพ์หน้าออกมา
 3. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ลากนิ้วจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอนการตั้งค่า เพื่อเปิดเมนู
    บันทึก
  หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ จะสามารถใช้การกำหนดค่าขั้นสูงเพิ่มเติมได้โดยการป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์
  • ภาษา
  • วันที่/เวลา
  • การตั้งค่าพลังงาน
ขั้นตอนที่หก: อัปเดตเฟิร์มแวร์ (เป็นตัวเลือก แต่ขอแนะนำให้ทำ)
HP อัปเดตคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์อยู่เสมอ อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อรับประโยชน์จากคุณลักษณะที่เป็นปัจจุบันที่สุด
  บันทึก
ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายก่อนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์โดยใช้แฟลชไดรฟ์หรือ Embedded Web Server (EWS)
ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนการตั้งค่าก่อนหน้าเสร็จแล้ว ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
Windows: ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์จากแผ่นซีดี ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ โปรดดูไฟล์หมายเหตุการติดตั้งในแผ่นซีดีเครื่องพิมพ์สำหรับคำแนะนำการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ
OS X: เครื่องพิมพ์นี้รองรับคอมพิวเตอร์ Mac และอุปกรณ์มือถือ Apple ใช้ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลด HP Easy Start และติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
สำหรับ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7: อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ตอนนี้ ในการใช้สาย USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
  บันทึก
ไดรเวอร์เริ่มต้นสำหรับ OS X 10.8 Mountain Lion และ OS X 10.9 Mavericks คือไดรเวอร์ Apple AirPrint ในการติดตั้งไดรเวอร์ HP ที่มีคุณสมบัติทั้งหมด ในกล่องโต้ตอบ เพิ่ม ให้เลือกไดรเวอร์ HP จากรายการดรอปดาวน์ ใช้:
สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่ลิงค์สำหรับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์และประเภทของการเชื่อมต่อ
Windows
OS X:
การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้ไปที่ www.register.hp.com เพื่อลงทะเบียนได้ทันที
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือผู้ใช้ในแผ่นซีดีของเครื่องพิมพ์ และไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนของเครื่องพิมพ์นี้ แตะปุ่มวิธีใช้ บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เพื่อเข้าถึงหัวข้อวิธีใช้
รูปภาพ : ปุ่มวิธีใช้ที่แผงควบคุม

ประเทศ: Flag ไทย