ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Pro MFP M477 - ประกาศการรับประกันแบบจำกัดของ HP

ผลิตภัณฑ์ของ HP
ระยะของการรับประกันแบบจำกัด
HP Color LaserJet Pro MFP M477fnw, M477fdn, M477fdw
การรับประกันหนึ่งปี
HP รับประกันกับท่านซึ่งอยู่ในฐานะลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางว่า ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมของ HP จะปราศจากความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หลังจากวันที่ซื้อเป็นเวลาตามที่ระบุไว้ หาก HP ได้รับแจ้งในระยะเวลาการรับประกันว่ามีข้อบกพร่อง HP จะพิจารณาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีข้อบกพร่อง ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนให้อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม่
HP รับประกันกับท่านว่า ภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น หลังจากวันที่ซื้อ ซอฟต์แวร์ของ HP จะไม่ล้มเหลวในการทำงานตามคำสั่งของโปรแกรม ด้วยสาเหตุจากความบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพสินค้า หากได้รับการติดตั้งและใช้งานอย่างเหมาะสม หาก HP ได้รับแจ้งถึงข้อบกพร่องดังกล่าวในช่วงเวลาการประกัน HP จะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ซึ่งไม่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของโปรแกรม อันเป็นสาเหตุของความบกพร่องดังกล่าว
HP มิได้รับประกันว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ HP จะไม่เกิดข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดใดๆ หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ท่านใหม่ในระยะเวลาอันควรตามที่ได้รับประกันไว้ หากท่านนำผลิตภัณฑ์มาคืนโดยทันที ท่านจะมีสิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชำระไป
ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจมีชิ้นส่วนที่ได้รับการผลิตซ้ำใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าชิ้นส่วนใหม่ หรืออาจเป็นชิ้นส่วนที่ผ่านการใช้งานโดยบังเอิญมาก่อน
การรับประกันไม่ได้นำมาใช้กับการชำรุดที่เป็นผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ข) ซอฟต์แวร์ ส่วนต่อประสาน ชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองซึ่งไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ (ง) การใช้งานที่อยู่นอกเหนือข้อกำหนดรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมของเครื่องพิมพ์ดังที่แจ้งไว้ หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตั้งผลิตภัณฑ์หรือการดูแลรักษาไม่เหมาะสม
ภายใต้กฎหมายในท้องถิ่น การรับประกันข้างต้นนั้นเป็นการรับประกันอย่างจำกัด และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า คุณภาพที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด บางประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังนั้นข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับท่าน การรับประกันที่จำกัดนี้ให้สิทธิทางกฎหมายบางประการแก่ท่าน และท่านอาจมีสิทธิอื่นๆ อีกซึ่งต่างกันไปตามประเทศ/พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด
การรับประกันแบบจำกัดของ HP มีผลบังคับใช้ในทุกประเทศ/พื้นที่หรือสถานที่ซึ่ง HP มีฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และ HP ได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ระดับของการให้บริการตามการรับประกันที่ท่านได้รับอาจต่างกันไปตามมาตรฐานในท้องถิ่น HP จะไม่แก้ไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหน้าที่ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถทำงานได้ในประเทศ/พื้นที่ที่มีเจตนาไม่ดำเนินการตามกฎหมายหรือข้อบังคับ
ตามขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่นที่ระบุไว้นั้น การชดใช้ค่าเสียหายในประกาศการรับประกันนี้เป็นการชดใช้สำหรับท่านเพียงผู้เดียวและเป็นการชดใช้เฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ HP หรือซัพพลายเออร์ไม่ขอรับผิดชอบการตกหล่นของข้อมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือข้อมูล) หรือความเสียหายอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใด บางประเทศ/พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเนื่อง ดังนั้นข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับท่าน
ข้อความรับประกันที่ปรากฏอยู่ในข้อกำหนดนี้ ไม่ได้เป็นการยกเว้น จำกัด หรือดัดแปลง หากแต่เป็นส่วนเพิ่มเติมของข้อกำหนดเรื่องสิทธิ ซึ่งใช้บังคับการขายผลิตภัณฑ์นี้ให้กับท่าน

สหราชอาณาจักร, ไอร์แลนด์ และมอลตา

The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:
United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN
Eire: Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2
Malta: Hewlett-Packard International Trade B.V. Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA
You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

ออสเตรีย, เบลเยียม, เยอรมนี และลักเซมเบิร์ก

Als Anlage finden Sie die Namen und Adressen der jeweiligen HP Gesellschaft, die in Ihrem Land die HP Herstellergarantie gewährt.
Deutschland: Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen
Österreich: Hewlett-Packard Ges.m.b.H., Wienerbergstrasse 41, A-1120 Wien
Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg SCA, Vegacenter 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen
Belgien: Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Hermeslaan 1A, B-1831 Brüssel
Deutschland und Österreich
Über die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls Mängelansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden.
Luxemburg
Über die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls gesetzliche Ansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden. Insbesondere werden für Verbraucher folgende gesetzliche Bestimmungen von der Herstellergarantie nicht berührt: Gesetz vom 21. April 2004 bezüglich der Vertragsmässigkeit von Verbrauchsgütern und gesetzliche Bestimmungen des Zivilgesetzbuches bezüglich der Garantie. Die gesetzliche Garantie nach dem Gesetz vom 21. April 2004 ist auf zwei Jahren ab der Lieferung des Verbrauchgutes befristet.
Belgien
Sie haben gegebenenfalls zusätzliche Ansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese HP Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden.

เบลเยียม, ฝรั่งเศส และลักเซมเบิร์ก

Vous trouverez, ci-après, les coordonnées de l’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP dans votre pays.
France:
En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.
En particulier, si vous êtes un consommateur domicilié en France (départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM) inclus dans la limite des textes qui leur sont applicables), le vendeur reste tenu à votre égard des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
Code de la consommation:
« Art. L. 211-4. - Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
« Art. L.211-12. – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »
Code civil:
« Code civil Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
« Code civil Article 1648 : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard France SAS, 1 Avenue du Canada 91947 LES ULIS
Belgique:
En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.
L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Hermeslaan 1A, B-1831 Belgique
Luxembourg:
En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP. En particulier, si vous êtes un consommateur la présente garantie fabricant HP ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité et des dispositions du Code civil relatives à la garantie. La durée de la garantie légale en vertu de la loi du 21 avril 2004 est de deux ans à compter de la délivrance du bien.
L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-Packard Luxembourg SCA, Vegacenter 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen

อิตาลี

In allegato il cliente troverà i nomi e gli indirizzi delle Società del Gruppo HP che prestano i servizi in Garanzia (garanzia di buon funzionamento e garanzia convenzionale) in Italia.
Italia: Hewlett-Packard Italiana S.r.L., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco sul Naviglio
Oltre alla Garanzia del Produttore, e in modo indipendente dalla stessa, il Consumatore potrà far valere i propri diritti di legge nei confronti del venditore tra cui il diritto di chiedere, nei primi 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto, la riparazione gratuita o la sostituzione del prodotto non conforme al contratto ai sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005) laddove ne ricorrano le condizioni.

สเปน

Adjunto puede encontrar el nombre y dirección de las entidades HP que ofrecen la Garantía Limitada de HP (garantía comercial adicional del fabricante) en su país.
España Hewlett-Packard Española S.L.U. C/Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, E-28232 Madrid
La garantía comercial adicional de HP (Garantía Limitada de HP) no afecta a los derechos que usted, como consumidor, pueda tener frente al vendedor por la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa. Dichos derechos son independientes y compatibles con la garantía comercial adicional de HP y no quedan afectados por ésta.
De conformidad con los mismos, si durante un plazo de dos años desde la entrega del producto aparece alguna falta de conformidad existente en el momento de la entrega, el consumidor y usuario tiene derecho a exigir al vendedor la reparación del producto, su sustitución, la rebaja del precio o la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en el Título V del Real Decreto Legislativo 1/2007. Salvo prueba que demuestre lo contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto ya existían cuando el producto se entregó.
Únicamente cuando al consumidor y usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al vendedor por la falta de conformidad con el contrato podrá reclamar directamente al fabricante con el fin de obtener la sustitución o reparación.

เดนมาร์ก

Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP’s mangeludbedring i Danmark.
Danmark: Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450, Allerød
Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP’s produkter i henhold til Deres købsaftale. HP’s regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.

นอร์เวย์

Vedlagt finner du navn og adresse på de HP-selskaper som svarer for fabrikkgarantien i Norge.
Norge: Hewlett-Packard Norge AS, Østensjøveien 32, 0667 OSLO, Norge
Utover dette kan du ha oppnådd rettigheter gjennom kjøpsavtalen med selgeren av ditt HP-produkt dersom du er en forbruker etter norsk forbrukerkjøpslov. Slike rettigheter innskrenkes ikke av fabrikkgarantien. Den lengste absolutte reklamasjonsretten er 5 år for produkter som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år (med de begrensninger som følger av norsk lovgivning og rettspraksis). Overfor selgeren kan det reklameres på ytelsen som helhet selv om garantien kun dekker deler av ytelsen som er kjøpt. Reklamasjonsretten kan tapes dersom det ikke reklameres innen rimelig tid, også innenfor den absolutte reklamasjonsperioden.

สวีเดน

Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HPs begränsade garanti (fabriksgaranti) i Sverige.
Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm
Ni kan utöver denna fabriksgaranti även ha tillkommande lagstadgade rättigheter, som följer av Ert avtal med säljaren av produkten. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.

โปรตุเกส

Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP de entre as quais consta o nome e morada da empresa responsável pela prestação da Garantia Limitada HP (garantia do fabricante) no seu país.
Portugal: Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco de Arcos, P-Oeiras
Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, poderá também beneficiar, nos termos da legislação local em vigor, de outros direitos legais relativos à garantia, ao abrigo do respectivo Contrato de Compra e Venda.
A presente garantia não representará quaisquer custos adicionais para o consumidor. A presente garantia limitada não afeta os direitos dos consumidores constantes de leis locais imperativas, como seja o Decreto-Lei 67/2003, de 8 de Abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 84/2008, de 21 de Maio.

กรีซและไซปรัส

Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της ΗΡ που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της ΗΡ (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας. Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορεί να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.
Ελλάδα /Κύπρος: Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76,151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ฮังการี

Ön az alábbiakban megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által vállalt Korlátozott Jótállást.
Hungary: - Hewlett-Packard Magyarország Kft, H-1117 Budapest, Alíz utca 1.
- Hewlett-Packard Informatikai Kft, H-1117 Budapest, Alíz utca 1.
A HP Korlátozott Jótállásán túlmenően Önt a HP terméket Önnek értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályok által biztosított szavatossági és jótállási jogok. Az Önre vonatkozó, kötelezően alkalmazandó és eltérést nem engedő jogszabályban biztosított jogait a HP Korlátozott Jótállási nyilatkozata nem korlátozza.

สาธารณรัฐเช็ก

V příloze jsou uvedeny názvy a adresy společností skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku výrobců) ve Vaší zemi.
Česká republika: Hewlett-Packard s.r.o., Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
Pokud máte na základě konkrétní kupní smlouvy vůči prodávajícímu práva ze zákona přesahující záruku vyznačenou výrobcem, pak tato práva nejsou uvedenou zárukou výrobce dotčena.

สโลวาเกีย

V prílohe sú uvedené mená a adresy spoločností skupiny HP, ktoré zabezpečujú plnenia z obmedzenej záruky HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine.
Slovenská republika: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava
Pokiaľ máte na základe vašej kúpnej zmluvy voči predávajúcemu práva zo zákona presahujúce záruku výrobcu, také práva nie sú uvedenou zárukou výrobcu dotknuté.

โปแลนด์

W załączeniu przedstawiamy nazwy i adresy jednostek HP, odpowiedzialnych za wykonanie ograniczonej gwarancji HP w Państwa kraju.
Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000016370, E0001100WZ, kapitał zakładowy 475 000 PLN. NIP 527-020-51-28
HP informuje, że na podstawie umowy sprzedaży mogą Państwu przysługiwać wobec sprzedawcy ustawowe prawa niezależne w stosunku do udzielanej, ograniczonej gwarancji HP. Gwarancja HP nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

บัลแกเรีย

Долу ще намерите името и адреса на дружеството във Вашата страна, отговорно за предоставянето на Гаранционната поддръжка в рамките на Ограничената Гаранция предоставяна от Хюлет-Пакард /HP.
Хюлет-Пакард България ЕООД, с ЕИК 121909024, със седалище и адрес на управление: София 1766, р-н Младост, ул. Околовръстен път № 258
Вие имате допълнителни законови права пред продавача на продукта в съответствие с договора Ви за покупко-продажба. Тези права по-никакъв начин не се ограничават от Ограничената Гаранция предоставяна от HP.
При необходимост, моля да се обърнете към продавача на продукта.

โรมาเนีย

Mai jos am inclus numele si adresa entitatii HP care este responsabila cu indeplinirea obligatiilor aferente Garantiei Producatorului HP in tara dvs.
Romănia: Hewlett-Packard Romănia SRL, Bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Europe House Business Center, Et 3, Sector 1, Bucureşti
Aveti drepturi legale suplimentare impotriva vanzatorului pe baza contractului de achizitie. Aceste drepturi nu sunt afectate de Garantia Producatorului HP. Va rugam sa contactati vanzatorul.
HP va depune eforturi pentru a furniza sau pentru a pune la dispoziție servicii de mentenanță hardware ori piese de schimb pentru o perioadă de la 3 la 5 ani (în funcție de respectivul produs), după ce produsul este scos din vânzare (învechit) de pe Lista de Prețuri Corporate, cunoscută sub numele de data ultimei vânzare a produsului.

เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์

Als bijlage ontvangt u hierbij een lijst met daarop de naam en het adres van de HP vestiging in uw land waar u terecht kunt voor de HP fabrieksgarantie.
Nederland: Hewlett-Packard Nederland BV, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen
België: Hewlett-Packard, BVBA/SPRL, P.O.
Naast deze fabrieksgarantie kunt u op basis van nationale wetgeving ten opzichte van uw verkoper rechten ontlenen aan de verkoopovereenkomst. De HP-fabrieksgarantie laat de wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving ongemoeid.

ฟินแลนด์

Oheisesta luettelosta löydätte yhteystiedot valmistajan takuusta vastaavaan HP:n edustajaan maassanne.
Suomi: Hewlett-Packard Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo
Teillä voi olla oikeus esittää takuun lisäksi vaatimuksia myös lain nojalla. Valmistajan takuu ei rajoita lakiin perustuvia oikeuksianne.

สโลวีเนีย

V prilogi vam pošiljamo imena in naslove HP-jevih skupin, pri katerih lahko v svoji državi uveljavljate HP-jevo omejeno garancijo (garancijo proizvajalca).
Slovenija: Hewlett-Packard d.o.o.,Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija
Poleg garancije proizvajalca imate lahko na osnovi nakupne pogodbe tudi z zakonom predpisane pravice do prodajalca, ki jih ne omejuje ta garancija proizvajalca.

โครเอเชีย

Naziv i adresa HP–ovog subjekta koji je odgovoran za ispunjenje HP-ovog Ograničenog jamstva u Vašoj zemlji su:
Hewlett-Packard d.o.o.
Radnička cesta 41
10000 Zagreb
01/60 60 200
Na temelju svog kupoprodajnog ugovora, možete imati dodatna zakonska prava u odnosu na prodavatelja. Ovo HP-ovo Ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe na ta dodatna prava.

ลัตเวีย

Pielikumā ir norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.
Latvija: Hewlett-Packard SIA, Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija
Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktos jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu balstītas pret pārdevēju izmantojamas tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.

ลิทัวเนีย

Pridedami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.
Lietuva: UAB „Hewlett-Packard“, V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius
Pagal taikytinus vartojimo prekių pardavimą reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus, jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokiu būdu neapriboja ir joms poveikio neturi.

เอสโตเนีย

Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad.
Eesti: HP Oy Eesti Filiaal, A.H. Tammsaare tee 47, EE-11316 Tallinn
Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mittevastavusega. Käesolev HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย