ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP - การติดตั้งไดรเวอร์ที่มากับ Windows 10 ล้มเหลว

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP และคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10
ขณะต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่ายไร้สาย หรือผ่านสาย USB หรือสาย Ethernet Windows 10 ไม่สามารถติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ที่ให้มาได้โดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 1: ลบเครื่องพิมพ์จาก Devices and Printers
ลบไอคอนครื่องพิมพ์ของคุณออกจากโฟลเดอร์ Devices and Printers
 1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ให้ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์
 2. ปิดและเปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นตรวจสอบเครื่องอยู่ในสถานะพร้อมทำงานหรือไม่
 3. ค้นหา devices และจากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)จากรายการผลการค้นหา
 4. คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ () สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ Remove device (ลบอุปกรณ์) ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หน้าจอเพื่อสิ้นสุดขั้นตอน
 5. หากมีไอคอนสำหรับเครื่องพิมพ์หลายตัว ให้ลบทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 2: ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
ก่อนการติดตั้งไดร์เวอร์ในตัว ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายแบบใช้สายหรือแบบไร้สายของคุณ โปรดดูหัวข้อที่ตรงกับประเภทการเชื่อมต่อของคุณ เพื่อดูขั้นตอนในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่า Windows Update ให้ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์โดยอัตโนมัติ
เปิดการตั้งค่าอุปกรณ์ของ Windows และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกตั้งค่าให้ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์โดยอัตโนมัติ
 1. ค้นหา change device installation (เปลี่ยนการติดตั้งอุปกรณ์) จาก Windows จากนั้นคลิกที่ค่าแผงควบคุม Change device installation settings (เปลี่ยนค่าการติดตั้งอุปกรณ์) ในรายการผลการค้นหา
  หน้าต่าง Device Installation Settings (ค่าการติดตั้งอุปกรณ์) จะเปิดขึ้นมา
 2. เลือกตัวเลือก Yes (ใช่) จากนั้นคลิกเลือก Save Changes (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลือกตัวเลือก Yes (ใช่)
  ตัวอย่างการเลือกตัวเลือก Yes (ใช่)
ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์โดยใช้ Add Printer wizard
ใช้เครื่องมือ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) ใน Windows เพื่อติดตั้งไดรเวอร์แบบในตัว
  บันทึก
หากคุณต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยผ่านสาย USB อยู่แล้วและคุณสามารถพิมพ์ได้ แสดงว่าติดตั้งไดรเวอร์แล้ว หากคุณมีปัญหาในการพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ค้นหา devices (อุปกรณ์) ใน Windows จากนั้นคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) จากรายการผลการค้นหา
 2. คลิก Add a printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)
  รูปภาพ : การคลิกเลือก Add a printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)
  การคลิกเลือก Add a printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์)
  หน้าต่าง Choose a device or printer to add to this PC (เลือกอุปกรณ์หรือเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่มไปยัง PC นี้) จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ที่พบในหน้าต่าง Choose a device or printer to this Computer (เลือกอุปกรณ์หรือเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่มไปยัง PC นี้)
  ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ที่พบในหน้าต่าง Choose a device or printer to this Computer (เลือกอุปกรณ์หรือเครื่องพิมพ์ที่จะเพิ่มไปยัง PC นี้)
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในรากยาร ให้เลือกรายการ จากนั้นคลิกเลือก Next (ถัดไป) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งไดร์เวอร์ คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้แล้วตอนนี้
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 3. คลิกที่ The printer I want isn't listed (เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ) จากนั้นเลือก Add a local printer or network printer with manual settings (เพิ่มเครื่องพิมพ์ภายในหรือเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ใช้ค่าแมนวล)
  รูปภาพ : การเลือก Add a printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) โดยใช้เครื่องพิมพ์ภายในหรือเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ปรับใช้ค่าแมนวล
  การเลือก Add a printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) โดยใช้เครื่องพิมพ์ภายในหรือเครื่องพิมพ์เครือข่ายที่ปรับใช้ค่าแมนวล
 4. คลิก Next (ถัดไป)
 5. เลือกพอร์ตที่จะใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น 'USB001' สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ต่อผ่านพอร์ต USB จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 6. คลิกที่ Windows Update (อัพเดต Windows) จากนั้นรอให้ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ทำการอัพเดต
 7. คลิก HP, Hewlett-Packard หรือ Hewlett Packard จากแถบคำสั่ง Manufacturer (ผู้ผลิต) จากนั้นคลิกที่ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณในแถบคำสั่ง Printers (เครื่องพิมพ์)
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในรากยาร ให้เลือกรายการ จากนั้นคลิกเลือก Next (ถัดไป) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งไดร์เวอร์ คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้แล้วตอนนี้
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่อยู่ในรายการ ให้คลิกที่ลูกศรย้อนกลับที่มุมด้านซ้ายบนของหน้าต่างสองครั้งเพื่อกลับไปยังขั้นตอนการค้นหาเครื่องพิมพ์ผ่านตัวเลือกอื่น จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
 8. เลือก Add a printer using TCP/IP address or hostname (เพิ่มเครื่องพิมพ์ผ่านที่อยู่ TCP/IP หรือชื่อโฮสต์) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : การเลือก Add a printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) โดยใช้ที่อยู่ TCP/IP หรือชื่อโฮสต
  การเลือก Add a printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) โดยใช้ที่อยู่ TCP/IP หรือชื่อโฮสต
 9. เลือก Autodetect (ตรวจหาอัตโนมัติ) จากส่วนแสดงรายการ Device type (ประเภทอุปกรณ์)
 10. พิมพ์ที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์ในกล่องข้อความ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  คุณสามารถค้นหาที่อยู่ IP โดยพิมพ์รายงานทดสอบเครือข่ายไร้สายหรือหน้าค่าปรับตั้งเครือข่าย สำหรับเครื่องพิมพ์ที่มีจอแสดงผล ที่อยู่ IP จะปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ผ่านไอคอนหรือปุ่มเครือข่ายไร้สาย
 11. รอให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) เพื่อติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนของ Add Printer wizard ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์จะถูกตั้งค่าและพร้อมใช้งาน

ประเทศ: Flag ไทย