ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet Enterprise M651, MFP M680 - ใส่กระดาษในถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น

  บันทึก
ขั้นตอนการใส่กระดาษสำหรับถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่นจะเหมือนกับถาด 2 แสดงเฉพาะถาด 2 เท่านั้น
 1. เปิดถาด
    บันทึก
  ห้ามเปิดถาดนี้ขณะกำลังใช้งาน
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษและความกว้างกระดาษโดยการบีบคันโยกปรับตัวกั้นและเลื่อนตัวกั้นให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษเสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่ไม่ได้ทำให้กระดาษงอ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูที่ การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น
    บันทึก
  หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
    บันทึก
  หากปรับถาดกระดาษไม่ถูกต้อง ข้อความข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นระหว่างการพิมพ์หรือกระดาษอาจติด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 4. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 5. ข้อความการกำหนดค่าถาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 6. แตะปุ่ม OK เพื่อยอมรับประเภทและขนาดกระดาษที่ตรวจพบ หรือแตะปุ่ม แก้ไข เพื่อเลือกขนาดหรือประเภทกระดาษอื่น
  สำหรับกระดาษขนาดที่กำหนดเอง คุณจำเป็นต้องระบุขนาด X และ Y สำหรับกระดาษ เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมของเครื่อง
  รูปภาพ : ขนาด X และ Y
 7. เลือกประเภทและขนาดที่ถูกต้อง แล้วแตะปุ่ม OK
การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 500 แผ่น
ประเภทกระดาษ
การวางแนวภาพ
โหมดพิมพ์สองด้าน
ขนาดกระดาษ
วิธีการใส่กระดาษ
กระดาษแบบฟอร์มหรือกระดาษหัวจดหมาย
แนวตั้ง
การพิมพ์ด้านเดียว
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13) A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., ขนาดที่กำหนดเอง
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านซ้ายของถาด
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13) A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., ขนาดที่กำหนดเอง
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านซ้ายของถาด
แนวนอน
การพิมพ์ด้านเดียว
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13) A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., ขนาดที่กำหนดเอง
หงายหน้าขึ้น
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของถาด
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13) A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., ขนาดที่กำหนดเอง
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของถาด
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
แนวตั้งและแนวนอน
การพิมพ์ 1 ด้าน หรือ 2 ด้าน
Letter, Legal, Executive, Oficio (8.5 x 13) A4, A5, RA4, B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K 195 x 270 มม., 16K 184 x 260 มม., 16K 197 x 273 มม., ขนาดที่กำหนดเอง
รูหันไปทางด้านหลังของถาด

ประเทศ: Flag ไทย