ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3630, 4729 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, DeskJet Ink Advantage 3635, 3636, 3638 และ DeskJet Ink Advantage Ultra 4729 All-in-One
ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก ให้นำอุปกรณ์ิทั้งหมดออกจากบรรจุภัณฑ์ เชื่อมต่อสายไฟ ติดตั้งตลับหมึก แล้วจึงใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่:
 • เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3630 series: 123.hp.com/DJ3630
 • เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4729: 123.hp.com/DJ4729

ขั้นตอนที่ 1: แกะเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
 1. นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. แกะเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์ และจากนั้นเปิดฝาครอบด้านนอก
  รูปภาพ : ลอกเทป และจากนั้นเปิดฝาครอบด้านนอก
  ภาพ: ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 3. ดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านล่างของฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านล่างของฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: แกะวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
 4. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก จากนั้นลอกเทปและกล่องกระดาษแข็งออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  อย่าทิ้งกล่อง
  รูปภาพ : ดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  ภาพ: นำกล่องออกจากเครื่องพิมพ์
 5. เปิดกล่อง และจากนั้นนำตลับหมึก สายไฟ และสาย USB ออกมา
  รูปภาพ : ตรวจสอบอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่อง
  ภาพ: นำอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องออกมา
  บันทึก
  อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์
 6. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  รูปภาพ : ต่อสายไฟ
  ภาพ: ต่อสายไฟ
 7. กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด)
  ภาพ: กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด)

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งตลับหมึก

ติดตั้งตลับหมึก HP ที่จัดมาให้ในกล่องเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. เครื่องพิมพ์สิ้นสุดกระบวนการเริ่มต้น จากนั้น แคร่ตลับหมึกเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์หยุดนิ่งและไม่มีเสียงการทำงานก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : แคร่ตลับหมึกเครื่้องพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางเครื่องพิมพ์
 2. นำตลับหมึกหนึ่งตลับออกจากบรรจุภัณฑ์ โปรดระมัดระวังโดยสัมผัสเฉพาะที่พลาสติกสีดำที่ตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  ภาพ: นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 3. ดึงแถบสีส้มออกเพื่อลอกเทปกันรอย
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปป้องกันที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ลอกเทป และอย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ลอกเทป และอย่าสัมผัสโดนหน้าสัมผัสตลับหมึกหรือหัวฉีดหมึก
 4. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องตลับหมึกเปล่า แล้วค่อยๆ ดันเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่ตลับหมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  • ใส่ตลับหมึกดำเข้าไปในช่องด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกใหม่
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกใหม่
 5. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น
 6. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 7. ปิดฝาด้านนอก
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านนอก
  ภาพ: ปิดฝาด้านนอก

ขั้นตอนที่ 3: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาในถาดป้อนกระดาษหลังจากยกเอาเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 1. ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  รูปภาพ : ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น
  ภาพ: ดึงถาดป้อนกระดาษขึ้น
 2. เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้ายจนสุด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้าย
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางซ้าย
 3. โหลดกระดาษสีขาวธรรมดาเข้าในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนปึกกระดาษลงไปจนสุด
  รูปภาพ : บรรจุกระดาษขาวธรรมดา
  ภาพ: บรรจุกระดาษขาวธรรมดา
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษให้ชิดพอดีกับขอบกระดาษ
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางขวา
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างของกระดาษไปทางขวา
 5. ดึงถาดจ่ายกระดาษออกแล้วดึงส่วนรองเสริมขึ้น
  รูปภาพ : ดึงถาดจ่ายกระดาษออกแล้วดึงส่วนรองเสริมขึ้น
  ภาพ: ถึงถาดจ่ายกระดาษออกและส่วนรองเสริม

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไป อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์การพิมพ์
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์จากเว็บไซต์ของ HP ต่อไปนี้:
 • เครื่องพิมพ์ HP DeskJet 3630 series: 123.hp.com/DJ3630
 • เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage Ultra 4729: 123.hp.com/DJ4729
บันทึก
เพื่อให้งานพิมพ์มีคุณภาพ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกหลังจากพิมพ์เอกสารไปแล้วห้าหน้า ทำตามคำแนะนำในหน้าจัดเรียงตลับหมึกเพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการจัดเรียงตลับหมึก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย