ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - ติดตั้งถาด 2 และถาด 500 แผ่น

ติดตั้งถาด 2 และถาด 500 แผ่น
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการติดตั้งถาด 2 และถาด 500 แผ่นสำหรับ HP LaserJet Enterprise รุ่น M604, M605, M606
รูปภาพ : ถาด 500 แผ่น
 1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ถอดปลั๊กไฟ
  รูปภาพ : ถอดปลั๊กไฟ
 3. ถอดสาย USB หรือเครือข่าย
  รูปภาพ : ถอดสาย
 4. นำถาดออกมาจากกล่อง
  รูปภาพ : นำถาดออกมาจากกล่อง
 5. เปิดถาดและนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก ยกถาดขึ้นเล็กน้อย แล้วดึงออกจากช่องถาด
    บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลถ้าสามารถทำได้
  รูปภาพ : เปิดถาด
 6. ถอดบล็อกตัวแสดงหมายเลขถาดออกจากภายในด้านหน้าของถาด
  รูปภาพ : ถอดบล็อกตัวแสดงหมายเลขถาด
 7. หมุนบล็อกเพื่อให้แสดงหมายเลขถาดที่ถูกต้อง และใส่ตัวแสดงในด้านหน้าของถาด
  หากมีถาด 500 แผ่นหลายถาด ให้ตรวจสอบว่าบล็อกตัวแสดงหมายเลขถาดแสดงตามลำดับ
  รูปภาพ : ใส่ตัวแสดงหมายเลขถาด
 8. ปรับความยาวกระดาษโดยการบีบสลักปรับและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้น
 9. ปรับความกว้างกระดาษโดยการบีบสลักปรับและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 10. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษเสมอพอดีกับขอบกระดาษ แต่ไม่ได้ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 11. ตรวจสอบว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
    บันทึก
  หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป
  รูปภาพ : ตรวจสอบว่าปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
 12. ยกถาดขึ้นเล็กน้อยและติดตั้งขอบด้านหลังของถาดเข้าไปในช่องถาด กดถาดลงแล้วเลื่อนเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ถาด
 13. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 14. วางถาดบนพื้นผิวที่มั่นคง
  รูปภาพ : วางถาดบนพื้นผิวที่มั่นคง
 15. วางเครื่องพิมพ์บนถาด ใช้สลักปรับตำแหน่งที่ด้านบนของถาดเพื่อจัดตำแหน่งเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  HP ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนในการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : วางเครื่องพิมพ์บนถาด
 16. ล็อคถาด
  รูปภาพ : ล็อคถาด
 17. เชื่อมต่อสายไฟและสาย USB หรือเครือข่าย
  รูปภาพ : เชื่อมต่อสาย
 18. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดเครื่องพิมพ์
 19. OS X: รายการของตัวเลือกที่ติดตั้งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติระหว่างงานพิมพ์แรกหลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสริม หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. จากเมนู Apple คลิก System Preferences
  2. เลือก Print & Scan (หรือ Printers & Scanners)
  3. เลือกเครื่องพิมพ์ เลือก Options & Supplies แล้วเลือก Driver
  4. กำหนดค่าอุปกรณ์เสริมด้วยตนเอง
  Windows 8.0 และ 8.1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมหลังติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เลื่อนไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และคลิกขวาบนหน้าต่างที่แสดง
  2. เลือก Control Panel (แผงควบคุม) ภายใต้ Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) ให้เลือก View devices and printers (ดูอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์)
  3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์แล้วเลือก Printer Properties (คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์)
  4. คลิกที่แท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
  5. คลิกส่วน Installable Options (ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้) หากมี Automatic Configuration (การกำหนดค่าอัตโนมัติ) ให้เลือก Update Now (อัปเดตทันที) หากไม่มีตัวเลือก Automatic Configuration (การกำหนดค่าอัตโนมัติ) ให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมด้วยตนเองโดยเปิดประเภทที่เหมาะสมและเลือกอุปกรณ์เสริม
  Windows XP, Windows Vista® และ Windows 7: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมหลังติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดเครื่องอยู่ และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายแล้ว
  2. เปิดเมนู เริ่ม ของ Windows และคลิก Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) (หรือ Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และโทรสาร) สำหรับ XP)
  3. คลิกขวาที่ชื่อเครื่องพิมพ์แล้วเลือก Printer Properties (คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์) (หรือ Properties (คุณสมบัติ) สำหรับ XP)
  4. คลิกที่แท็บ Device Settings (การตั้งค่าอุปกรณ์)
  5. คลิกที่ส่วน Installable Options (ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้)
  6. ในกล่องดรอปดาวน์ถัดจาก Automatic Configuration (การกำหนดค่าอัตโนมัติ) ให้เลือก Update Now (อัปเดตทันที)

ประเทศ: Flag ไทย