ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

PC โน้ตบุ๊ก HP - แอพพลิเคชั่น OpenGL ไม่สามารถใช้ GPU แยกเฉพาะกับกราฟิกสับเปลี่ยนได้ของ Intel + AMD

เอ�?สารนี้ใช้เฉพาะ�?ับ PC รุ่นต่อไปนี้
Pavilion dv6-60xx Series
Pavilion g4-11xx Series
Pavilion g7-11xx Series
ENVY 14-20xx Series
Pavilion dv6-61xx Series
Pavilion g4-12xx Series
Pavilion g7-12xx Series
ENVY 14-21xx Series
Pavilion dv6-6bxx Series
Pavilion g4-13xx Series
Pavilion g7-13xx Series
ENVY 15-31xx Series
Pavilion dv6-6cxx Series
Pavilion g6-11xx Series
ENVY 15-30xx Series
Pavilion dv7-60xx Series
Pavilion g6-12xx Series
Pavilion dv7-61xx Series
Pavilion g6-13xx Series
Pavilion dv7-6bxx Series
Pavilion g6-1bxx Series
Pavilion dv7-6cxx Series
Pavilion g6-1cxx Series
Pavilion g6-1dxx Series
ขณะ�?ำหนดค่า�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้�?บบไดนามิคจา�? Catalyst Control Center โน้ตบุ๊�?จะไม่ยอมให้�?อพพลิเคชั่น OpenGL ถู�?เชื่อมโยง�?ับ GPU �?ย�?เฉพาะ (dGPU) หรือ GPU ประสิทธิภาพสูง �?อพพลิเคชั่น OpenGL ทำงานโดยใช้ GPU �?บบประหยัดพลังงานหรือในตัว (iGPU) โดยประสิทธิภาพใน�?ารทำงานจะต่ำ�?ว่าที่คาดคิด
OpenGL ไม่รองรับสำหรับ GPU �?ย�?หา�?ใช้คุณสมบัติ Dynamic Switchable Graphics (�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้�?บบไดนามิค) เปิดใช้ส่วนรองรับ GPU �?ย�?สำหรับ�?อพพลิเคชั่น OpenGL โดยเปิดใช้ Fixed Mode Switchable Graphics (�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้โหมดคงที่) จา�? BIOS
�?ารเปิดใช้งาน Fixed Mode Switchable Graphics (�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้โหมดคงที่) จา�? BIOS
เปิดใช้โหมด�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้เพื่อให้สามารถเลือ�?ค่าโปรเซสเซอร์�?ราฟิ�?ที่คุณต้อง�?าร ทำได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้
  บันทึก
ขั้นตอนเหล่านี้�?ละภาพหน้าจออาจ�?ต�?ต่าง�?ันเล็�?น้อย�?ับ�?รณีของคุณ ขึ้นอยู่�?ับ BIOS เวอร์ชั่นที่ใช้�?ับคอมพิวเตอร์
 1. ขณะปิดทำงาน ให้ตรวจสอบว่าอะ�?ดปเตอร์จ่ายไฟเชื่อมต่ออยู่�?ับคอมพิวเตอร์�?ละเสียบต่ออยู่�?ับ�?หล่งจ่ายไฟ
 2. เปิดคอมพิวเตอร์โดยใช้ปุ่มเปิดปิด จา�?นั้น�?ด F10 ทันทีซ้ำ ๆ �?ันจนยูทิลิตี้ BIOS Setup ปรา�?�?ขึ้น
 3. �?ดปุ่มลู�?ศรขวาเพื่อเลือ�? System Configuration (ส่วน�?ำหนดค่าระบบ)
 4. �?ดลู�?ศรลงเพื่อเลือ�? Switchable Graphics Mode (โหมด�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้)
    บันทึก
  หา�?คุณไม่พบ Switchable Graphics Mode (โหมด�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้) ใน BIOS หรือไม่สามารถเลือ�?ได้ ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ �?ารอัพเดต BIOS เพื่อเปิดใช้ Fixed Mode (โหมดคงที่)
 5. �?ดปุ่ม Enter เลือ�? Fixed (คงที่) จา�?นั้น�?ด Enter อี�?ครั้ง
 6. �?ด F10 จา�?นั้นเลือ�? Yes (ใช่) เพื่อบันทึ�?ค่า�?ละออ�?จา�?ราย�?าร
  รูปภาพ : ตัวอย่าง�?ารตั้งค่า Switchable Graphics Mode (โหมด�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้) เป็น Fixed (คงที่)
   หน้าจอ BIOS Setup Utility �?สดงค่า Switchable Graphics (�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้)
ถึงตอนนี้คุณสามารถ�?ำหนดค่า GPU สำหรับ�?ารทำงาน�?บบประสิทธิภาพสูงหรือประหยัดพลังงานได้เองตามความต้อง�?าร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเ�?ี่ยว�?ับ Switchable Graphics (�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้) บน PC โน้ตบุ๊�?ได้จา�?หัวข้อ �?าร�?ำหนดค่า�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้ ATI Mobility Radeon
ข้อผิดพลาด "No AMD graphics driver is installed" (ไม่ได้ติดตั้งไดร์เวอร์�?ราฟิ�? AMD) อาจปรา�?�?ขึ้นหลังปรับค่า BIOS เป็น Dynamic Mode (โหมดไดนามิค)
หา�? PC โน้ตบุ๊�?ใช้ Fixed Mode Switchable Graphics (�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้โหมดคงที่) �?ละ�?ำหนดค่าเป็นประหยัดพลังงานหรือ iGPU �?ละปรับเป็น Dynamic Switchable Graphics (�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้�?บบไดนามิค) ในส่วนตั้งค่าจา�? F10 ข้อความ�?จ้งข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจปรา�?�?ขึ้นหลังโน้ตบุ๊�?รีสตาร์ท:
No AMD graphics driver is installed
After the error appears, the display resolution will be reset to 800x600. (ไม่มีไดร์เวอร์�?ราฟิ�? AMD ติดตั้ง หลังข้อความ�?จ้งข้อผิดพลาดปรา�?�?ขึ้นความละเอียดห้าจอจะถู�?รีเซ็ตเป็น 800x600)
เพื่อป้อง�?ันปั�?หานี้ ให้ตรวจสอบว่าโน้ตบุ๊�?ใช้ค่า High-Performance (dGPU - ประสิทธิภาพสูง) จา�? Catalyst Control Center �?่อนปิด Windows �?ละปรับเป็น Dynamic Switchable Graphics (�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้�?บบไดนามิค) ในส่วนตั้งค่าจา�? F10
�?�?้ไขปั�?หานี้หลังจา�?ข้อความ�?จ้งข้อผิดพลาดปรา�?�?ขึ้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คลิ�? Start (เริ่ม) พิมพ์ Device Manager จา�?นั้นคลิ�? Device Manager (ตัวจัด�?ารอุป�?รณ์)
 2. คลิ�?ที่เครื่องหมายบว�? (+) เพื่อขยายราย�?าร Display Adapters (อะ�?ดปเตอร์�?สดงผล)
 3. คลิ�?ขวาที่ Radeon (TM) HD (AMD graphic adapter) (อะ�?ดปเตอร์�?ราฟิ�?จา�? AMD) จา�?นั้นเลือ�? Enable (เปิดใช้งาน)
 4. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับ�?จ้ง
หลังจา�?รีสตาร์ท ข้อความ�?จ้งข้อผิดพลาดจะไม่ปรา�?�?ขึ้น�?ละความละเอียดใน�?าร�?สดงผลจะถู�?ปรับตั้งให้ถู�?ต้อง
�?ารอัพเดต BIOS เพื่อเปิดใช้ Fixed Mode (โหมดคงที่)
PC โน้ตบุ๊�? HP หลายรุ่นมาพร้อม�?ับ�?ราฟิ�?สับเปลี่ยนได้�?บบไดนามิค สำหรับคอมพิวเตอร์เหล่านี้ คุณจะต้องเริ่มจา�?อัพเดต BIOS เพื่อเปิดใช้โหมดคงที่ใน BIOS
ตารางต่อไปนี้ระบุราย�?ารผลิตภัณฑ์�?ละซอฟต์�?วร์ที่จำเป็นเพื่อเปิดใช้โหมดคงที่
  บันทึก
ตารางนี้เชื่อมโยงไปยังข้อมูลดาวน์โหลดซอฟต์�?วร์รุ่นเ�?่า เพื่อให้�?ารทำงานดีที่สุด ให้สืบค้นไดร์เวอร์ BIOS �?ละ�?ราฟิ�?ตัว่าสุดจา�?หน้าดาวน์โหลดซอฟต์�?วร์�?ละไดร์เวอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณในเว็บไซต์ให้บริ�?ารของ HP
รุ่นโน้ตบุ๊�?
ซอฟต์�?วร์ที่จำเป็น
Pavilion dv6-60xx Series
Pavilion dv6-61xx Series
Pavilion dv7-60xx Series
Pavilion dv7-61xx Series
Pavilion dv6-6bxx Series
Pavilion dv6-6cxx Series
Pavilion dv7-6cxx Series
Pavilion dv7-61xx Series
ไม่ต้องอัพเดต คุณยังสามารถสืบค้นข้อมูลอัพเดต BIOS �?ละ�?ราฟิ�?ตัวล่าสุดได้จา�?ไซต์ให้บริ�?ารสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเว็บไซต์จา�? HP
Pavilion g4-11xx Series
Pavilion g4-12xx Series
Pavilion g4-13xx Series
Pavilion g6-11xx Series
Pavilion g6-12xx Series
Pavilion g6-13xx Series
Pavilion g7-11xx Series
Pavilion g7-12xx Series
Pavilion g7-13xx Series
Pavilion g6-1bxx Series
Pavilion g6-1cxx Series
Pavilion g6-1dxx Series
ENVY 14-20xx Series
ENVY 14-21xx Series
ENVY 15-30xx Series
ENVY 15-31xx Series
ไม่ต้องอัพเดต คุณยังสามารถสืบค้นข้อมูลอัพเดต BIOS �?ละ�?ราฟิ�?ตัวล่าสุดได้จา�?ไซต์ให้บริ�?ารสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือเว็บไซต์จา�? HP
  บันทึก
อาจมีซอฟต์�?วร์เวอร์ชั่นใหม่�?ว่านี้ที่เผย�?พร่ ตรวจสอบไดร์เวอร์�?ละซอฟต์�?วร์อัพเดตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ที่ http://www.hp.com

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย