ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

เครื่องพิมพ์และเครื่องแฟกซ์ HP - รหัสข้อผิดพลาดการรับส่งแฟกซ์และแนวทางแก้ไขปัญหา

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เอนกประสงค์จาก HP ที่รองรับการรับส่งแฟกซ์ และเครื่องแฟกซ์จาก HP
หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหรือรหัสตัวเลขแจ้งข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นที่เครื่องพิมพ์หรือรายงานบันทึกประวัติการรับส่งแฟกซ์ ให้ค้นหาข้อผิดพลาดจากตารางต่อไปนี้เพื่อพิจารณาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา
บันทึก
หากข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทุกครั้งที่รับหรือส่งแฟกซ์ ให้ไปที่หัวข้อ การแก้ไขปัญหาการรับส่งแฟกซ์ เพื่อดูคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

รหัสตัวเลขระบุข้อผิดพลาดขณะรับแฟกซ์ (200 - 292)

พิจารณารหัสข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นขณะพยายามรับแฟกซ์ รหัสข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและมีวิธีแก้ไขปัญหาหลายอย่าง
รหัสข้อผิดพลาด
รายละเอียด/สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
200
ทำรายการรับส่งแฟกซ์เสร็จสิ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาด
ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
221
ผู้ใช้กดปุ่ม Stop ทำให้แฟกซ์หยุดทำงานก่อนกำหนด
ติดต่อผู้โทรอีกฝั่งเพื่อให้ส่งแฟกซ์ใหม่
222
เครื่องปลายทางรับสายแต่ไม่สามารถตรวจทราบสัญญาณแฟกซ์ โดยปกติมีสาเหตุมาจากเครื่องแฟกซ์ที่อีกฝั่งไปรับสายสนทนา
ตรวจสอบว่าผู้โทรอีกฝ่ายมีเครื่องแฟกซ์รองรับไม่ใช่รับสายสนทนาแบบปกติ
ผู้ใช้อีกฝั่งยกเลิกการส่งแฟกซ์โดยกดปุ่ม Stop ทันทีก่อน หรือเมื่อเครื่องของตนรับสาย
หากเครื่องอีกฝั่งตัดสายทันทีที่เครื่องเริ่มการรับสัญญาณ ให้ลดจำนวนเสียงสัญญาณโทรเข้าที่ส่วนตั้งค่าการรับสายของเครื่องรับ แนะนำให้ผู้ส่งส่งแฟกซ์เอกสารแบบแมนวล
เครื่องแฟกซ์ขารับเป็นเครื่องแฟกซ์รุ่นเก่าแบบไม่มีเสียงสัญญาณ ลองเปิด Silent Detect จากค่าปรับตั้งของแฟกซ์
ตรวจสอบว่าผู้ส่งไม่ได้พยายามเรียกรับข้อมูลจากเครื่องฝั่งขารับเอกสารแทนการส่งสัญญาณไปยังเครื่องขารับ
เครื่องปลายทางตัดสายอัตโนมัติก่อนหรือทันทีที่เครื่องขารับรับสาย
เลือกความเร็วในการรับสัญญาณให้ช้าลง
เครื่องแฟกซ์ทางไกล (ขาส่ง) พบว่าคุณสมบัติการทำงานระหว่างเครื่องทั้งสองไม่รองรับกัน เครื่องทางไกลตัดสายทันทีก่อนส่งสัญญาณแฟกซ์เพิ่มเติมหรือ T.30 กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นน้อยมาก
กำหนดค่าแฟกซ์ขารับใหม่โดยใช้ค่าอื่น เปิดหรือปิดใช้ค่า ECM
223 ECM
224
เครื่องขารับไม่สามารถรับหน้าเอกสารทั้งหมดแม้ว่าจะลองรับสัญญาณหน้าที่มีปัญหาหลายรอบแล้วก็ตาม กรณีเช่นนี้มักมีสาเหตุมาจากสภาพสายสัญญาณไม่ดี
 • ลองรับแฟกซ์ขณะสายโทรศัพท์อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี
 • ปิดใช้งาน ECM ข้อผิดพลาดยังคงอาจเกิดขึ้น และอาจทำให้คุณภาพของภาพแย่ลงที่ฝั่งขารับ แต่ความสามารถในการรับเอกสารทั้งหมดจะดีขึ้น
 • เลือกความเร็วในการรับสัญญาณให้ช้าลง
225
เครื่องทางไกลพยายามเริ่มการวินิจฉัยปัญหาทางไกลผ่านเครื่องในขณะที่ระบบวินิจฉัยปัญหาทางไกลของอีกปลายสายจะถูกปิดใช้งานอยู่
เปิดใช้ฟังก์ชั่นวินิจฉัยปัญหาทางไกลที่เครื่องขารับถ้ามี หรือให้ผู้ส่งลบหมายเลขแฟกซ์จากส่วนการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยปัญหา
226
เครื่องทางไกลพยายามวินิจฉัยปัญหาทางไกลกับเครื่องนี้ ทั้งนี้เวอร์ชั่นวินิจฉัยปัญหาทางไกลที่รองรับของเครื่องทั้งสองไม่ตรงกัน
การวินิจฉัยปัญหาทางไกลไม่สามารถทำได้กับเครื่องทางไกลที่เวอร์ชั่นไม่ตรงกัน ให้ผู้ส่งลบหมายเลขแฟกซ์จากสวนการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยปัญหา
227
เครื่องทางไกลพยายามเริ่มรับส่งแฟกซ์ที่ความเร็วและส่วนการผสมสัญญาณที่เครื่องขารับไม่รองรับ
สอบถามผู้ส่งเกี่ยวกับความเร็วที่ใช้ในการส่งแฟกซ์ จากนั้นกำหนดค่าเครื่องขารับใหม่เพื่อรับให้ตรงกับความเร็วดังกล่าวหากสามารถทำได้ หรือแจ้งผู้ส่งให้ตั้งค่าเครื่องทางไกลใหม่เพื่อใช้ความเร็วที่รองรับกัน
228
เครื่องทางไกลพยายามเริ่มเรียกรับข้อมูลจากเครื่องขารับ แม้ว่าเครื่องขารับจะไม่ได้กำหนดค่าไว้สำหรับการเรียกรับข้อมูล (polling)
 • ตรวจสอบว่าผู้ใช้ทางไกลต้องการเรียกรับข้อมูลจริง เป็นไปได้ว่าผู้ใช้ทางไกลพยายามเรียกรับข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีนี้ให้แจ้งผู้ส่งให้ลองทำการส่งใหม่ตามปกติจากเครื่องทางไกล
 • หากต้องการเรียกรับข้อมูลจากระยะไกล (polling) ให้ยืนยันว่าคุณกำหนดค่าเครื่องขารับสำหรับการเรียกรับข้อมูลไว้อย่างถูกต้อง
229
เครื่องทางไกลพยายามเริ่มการเรียกรับข้อมูล (polling) แบบปลอดภัยจากเครื่องขารับแต่ไม่ได้แจ้งรหัสผ่านที่ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าผู้ใช้ทางไกลมีรหัสผ่านที่ถูกต้อง และเครื่องขารับกำหนดค่าโดยใช้รหัสผ่านเดียวกันหากมีตัวเลือกนี้ให้ใช้งาน
230
เครื่องทางไกลพยายามเริ่มการทำงานที่ต้องมีการแก้ไขข้อผิดพลาด แต่ไม่ได้เลือกการแก้ไขข้อผิดพลาดไว้สำหรับการทำรายการดังกล่าว
เปิดใช้ ECM ทั้งที่เครื่องขารับและเครื่องทางไกล
231
เครื่องทางไกลพยายามเริ่มการส่งสัญญาณไปยังเครื่องแฟกซ์ขารับ แต่ฟังก์ชั่นขารับถูกปิดใช้งานที่เครื่องขารับ
ตรวจสอบว่าใส่กระดาษถูกต้อง กระดาษไม่ติดในเครื่องและข้อผิดพลาดอื่น ๆ ถูกล้างเรียบร้อยแล้ว
232
233
234
235 ECM
236 ECM
237
เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างเครื่องสองเครื่อง
หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ และใช้ฟังก์ชั่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับการทำรายการรับส่งแฟกซ์ ให้ปิดใช้งาน ECM คุณภาพในการรับส่งแฟกซ์อาจลดลง
ผู้ใช้เครื่องทางไกลอาจกดปุ่ม Stop
ตั้งค่าเครื่องต้นทางเพื่อรองรับความเร็วในการส่งที่ช้าลง
บรการรอสายอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ เสียงคลิกของสายเรียกเข้าจะเป็นการตัดสายชั่วคราว อย่าใช้ฟังก์ชั่นรอสายกับเครื่องแฟกซ์
ลองรับแฟกซ์อีกครั้งขณะสายโทรศัพท์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หากสภาพสายไม่ดีขึ้น ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหากสายโทรศัพท์ในพื้นที่ที่จะส่งแฟกซ์เก่าหรือมีสัญญาณรบกวน (ที่สายโทรศัพท์) สาเหตุอื่น ๆ อาจได้แก่ ไฟดับ หรือปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
ไฟเลี้ยงที่เครื่องทางไกลไม่ต่อเนื่อง หรือมีการตัดไฟทำให้การส่งแฟกซ์สิ้นสุดลง
ลองรับแฟกซ์อีกครั้งขณะสายโทรศัพท์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หากสภาพสายไม่ดีขึ้น ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหากสายโทรศัพท์ในพื้นที่ที่จะส่งแฟกซ์เก่าหรือมีสัญญาณรบกวน (ที่สายโทรศัพท์) สาเหตุอื่น ๆ อาจได้แก่ ไฟดับ หรือปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
รหัสข้อผิดพลาด
รายละเอียด/สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
238
239 ECM
240 ECM
241 ECM
เครื่องส่งแฟกซ์มีการสื่อสารข้อมูลที่ไม่คาดคิด นี่มักเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากเครื่องขาส่งจากระยะไกล
 • หากเปิดใช้งาน ECM ไว้ ให้ปิดใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าว
 • ให้ผู้ส่งส่งจากเครื่องแฟกซ์อื่นเพื่อดูว่าข้อผิดพลาดจะหายไปหรือไม่
242
เครื่องแฟกซ์ทางไกลพยายามรับแฟกซ์แทนที่จะส่งแฟกซ์ เครื่องทั้งสองพยายามรับแฟกซ์พร้อม ๆ กัน เครื่องแฟกซ์หลายเครื่องอาจเริ่มทำการรับแฟกซ์โดยไม่ได้ตั้งใจในกรณีต่อไปนี้
 • ไม่มีกระดาษในเครื่อง
 • ใส่กระดาษไม่ถูกต้องและเซ็นเซอร์ตรวจจับเอกสารตรวจไม่พบเอกสาร
ติดต่อผู้ส่งเพื่อตรวจสอบว่าเอกสารพร้อมส่งและใส่กระดาษถูกต้องในเครื่องแฟกซ์ขาส่ง และตรวจสอบว่าเครื่องทางไกลพยายามส่งข้อมูลไม่ใช่รับข้อมูล
243
244
ผู้ใช้เครื่องทางไกลกดปุ่ม Stop ทำให้แฟกซ์หยุดทำงานก่อนกำหนด
 • ตรวจสอบว่าเครื่องทางไกลสามารถรับสัญญาณและใช้ฟังก์ชั่นรับข้อมูล (polling) ได้
 • เลือกความเร็วในการรับสัญญาณให้ช้าลง
เครื่องแฟกซ์ทางไกลพบว่ามีคุณสมบัติการทำงานที่ไม่รองรับกันระหว่างเครื่องสองเครื่องและสิ้นสุดการทำรายการที่ต้องการ เช่น เครื่องขารับต้องการเริ่มการรับข้อมูล (polling) แต่เครื่องทางไกลไม่รองรับโหมดการทำงานนี้
กำหนดค่าแฟกซ์ขารับใหม่โดยใช้ค่าอื่น เปิดหรือปิดใช้ค่า ECM
245 ECM
246 ECM
ผู้ใช้เครื่องทางไกลกดปุ่ม Stop ทำให้แฟกซ์หยุดทำงานก่อนกำหนด
 • หากเอกสารมีขนาดใหญ่ ให้แจ้งผู้ใช้ทางไกลให้ส่งเอกสารใหม่เป็นสองชุดหรือมากกว่านี้เพื่อให้มีขนาดเล็กลง
 • ให้ผู้ส่งตั้งค่าความละเอียดให้น้อยลง
บรการรอสายอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ เสียงคลิกของสายเรียกเข้าจะเป็นการตัดสายชั่วคราว
ปิด ECM จากนั้นลองรับแฟกซ์อีกครั้ง
เครื่องขารับพักสายเครื่องขาส่งระหว่างการรับเอกสารขนาดใหญ่หรือที่มีความซับซ้อนเนื่องจากมีหน่วยความจำไม่เพียงพอ เวลาพักสายนานเกินกว่าที่กำหนด (ส่วนใหญ่ที่ 60 วินาที) สำหรับเครื่องทางไกล และทำให้รายการสิ้นสุดลง
ปิด ECM จากนั้นลองรับแฟกซ์อีกครั้ง
247
248
249 ECM
250 ECM
251 ECM
เครื่องทางไกลล็อคอยู่
 • แจ้งผู้ใช้เครื่องทางไกลให้รีเซ็ตเครื่องทางไกล
 • ตั้งค่าเครื่องขารับให้รับสัญญาณที่ความเร็วน้อยลง
 • ปิดเครื่องขาส่งและขารับสิบวินาที จากนั้นเปิดใหม่ และลองส่งอีกครั้ง
 • หากส่งและรับแฟกซ์ได้สำเร็จจากเครื่องอื่น ยกเว้นสำหรับเครื่องทางไกลนี้ แสดงว่าปัญหาอาจอยู่ที่เครื่องทางไกลดังกล่าว
252
สายโทรศัพท์มีสภาพแย่เกินกว่าจะรับแฟกซ์ได้
 • ลองรับแฟกซ์อีกครั้งเมื่อสภาพของสายดีขึ้น
 • กำหนดค่าเครื่องให้เริ่มการรับสัญญาณที่ความเร็วน้อยลง
 • หากเครื่องขารับรับเอกสารหลายหน้าที่มีขนาดใหญ่ ให้แจ้งผู้ใช้ทางไกลให้ส่งเอกสารเป็นส่วนเล็ก ๆ หลายส่วน
253
เครื่องทางไกลพยายามเริ่มการส่งเอกสารโดยใช้ความกว้างหน้าเอกสารที่เครื่องขารับไม่รองรับ
แจ้งให้ผู้ใช้ืทางไกลกำหนดค่าเครื่องส่งแฟกซ์ใหม่เพื่อส่งโดยกำหนดความกว้างหน้ากระดาษแบบมาตรฐาน (letter หรือ A4)
281
282 ECM
283
284
285 ECM
286
290
การเชื่อมต่อโทรศัพท์ขาดหายหรือถูกตัดการเชื่อมต่อ
 • ลองทำการส่งใหม่
 • หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ และใช้ฟังก์ชั่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับการทำรายการรับส่งแฟกซ์ ให้ปิดใช้งาน ECM
 • ตั้งค่าเครื่องต้นทางเพื่อรองรับความเร็วในการส่งที่ช้าลง
มีข้อผิดพลาดในการสื่อสารกับเครื่องส่งแฟกซ์
ลองรับแฟกซ์อีกครั้งขณะสายโทรศัพท์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หากสภาพสายไม่ดีขึ้น
291
292
ไม่สามารถจัดเก็บแฟกซ์ที่ได้รับ
 • จดหมายเลขของเครื่องทางไกลและข้อมูลแฟกซ์ที่มี ปิดเครื่อง 10 วินาทีจากนั้นเปิดกลับขึ้นมาใหม่ แจ้งผู้ใช้เครื่องทางไกลให้ส่งแฟกซ์ใหม่
 • แจ้งผู้ใช้เครื่องทางไกลให้ส่งแฟกซ์โดยตั้งค่าความละเอียดให้น้อยลง
 • หากยังเกิดปัญหาอยู่ ให้ลองรับแฟกซ์จากเครื่องอื่น
 • หากเครื่องขารับแจ้งรหัสข้อผิดพลาดนี้อย่างต่อเนื่องจากหมายเลขแฟกซ์อื่น แสดงว่าอาจเกิดปัญหาฮาร์ดแวร์และต้องเปลี่ยนหรือส่งเครื่องซ่อม

รหัสตัวเลขระบุข้อผิดพลาดขณะส่งแฟกซ์ (300 - 444)

พิจารณารหัสข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นขณะพยายามส่งแฟกซ์ รหัสข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและมีวิธีแก้ไขปัญหาหลายอย่าง
รหัสข้อผิดพลาด
รายละเอียด/สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
300
ทำรายการรับส่งแฟกซ์เสร็จสิ้นโดยไม่มีข้อผิดพลาด
ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
311
ผู้ใช้เครื่องขารับกดปุ่ม Stop ทำให้การรับส่งสิ้นสุดก่อนส่งหน้าเอกสารทั้งหมดเสร็จสิ้น
ลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง
312
เครื่องแฟกซ์ทางไกลไม่สามารถรับสายได้ ไม่พบสัญญาณแฟกซ์หรือการเชื่อมต่อ (handshake) จากเครื่องทางไกล มักเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
 • ผู้ใช้โทรผิดเบอร์
 • ผู้ใช้โทรถูกเบอร์ แต่เครื่องตั้งค่าไว้ไม่ให้รับสาย
 • เครื่องทางไกลปิดการรับสายชั่วคราวเนื่องจากปัญหาบางอย่าง เช่น ไม่มีกระดาษหรือกระดาษติด
ตรวจสอบว่าเครื่องแฟกซ์ทางไกลพร้อมรับเอกสาร จากนั้นลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง
313
สัญญาณไม่ว่างทุกครั้งที่เครื่องขารับพยายามติดต่อเครื่องทางไกล
ลองส่งแฟกซ์ใหม่เมื่อสายว่าง
314
เครื่องขารับพยายามเริ่มการวินิจฉัยปัญหาทางไกล แต่พบว่าระบบวินิจฉัยปัญหาทางไกลถูกปิดใช้งานที่เครื่องอีกฝั่ง
เปิดใช้ระบบวินิจฉัยปัญหาทางไกลกับเครื่องอีกฝั่งหากรองรับ
315
เครื่องขารับพยายามเริ่มการวินิจฉัยปัญหาทางไกล แต่พบว่าเวอร์ชั่นระบบวินิจฉัยปัญหาทางไกลไม่ตรงกับเครื่องอีกฝั่ง
ไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ การวินิจฉัยปัญหาทางไกลไม่สามารถทำได้กับเครื่องทางไกลที่เวอร์ชั่นไม่ตรงกัน
316
เครื่องขาส่งตั้งค่าให้เริ่มการส่งเอกสาร แต่พบว่าเครื่องทางไกลไม่สามารถรับเอกสารได้ ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากปกติเครื่องทางไกลจะไม่รับสายหากไม่สามารถรับเอกสารได้ หนึ่งในข้อยกเว้นอาจเกิดขึ้นได้ เช่น กรณีที่เครื่องทางไกลกำหนดค่าให้รับข้อมูลการส่งเอกสาร แต่ไม่สามารถรับข้อมูลได้
กำหนดค่าเครื่องทางไกลสำหรับรับเอกสาร ผู้ใช้ทางไกลควรตรวจสอบว่ากระดาษมีใส่ไว้ในเครื่อง นำกระดาษที่ติดออกแล้วและข้อความแจ้งข้อผิดพลาดถูกล้างแล้ว
317
เครื่องทางไกลไม่สามารถรองรับการรับแฟกซ์ทุกความเร็วหรือทุกรูปแบบสัญญาณที่เครื่องอีกฝั่งรองรับ
ไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาเนื่องจากเครื่องทั้งสองไม่สามารถทำงานร่วมกัน
318
เครื่องทางไกลไม่สามารถรองรับการรับแฟกซ์ที่ความกว้างหน้าเอกสารตามที่กำหนดโดยเครื่องอีกฝั่ง
ลดหรือขยายขนาดหน้าเอกสารที่เครื่องอีกฝั่งให้เป็นขนาดที่เครื่องทางไกลรองรับ
319
เครื่องพยายามเริ่มการโอนไฟล์ไบนารี (BFT) แต่พบว่าเครื่องทางไกลไม่รองรับโหมดการทำงานนี้
 • เปิดใช้ BFT ที่เครื่องทางไกลหากรองรับฟังก์ชั่นนี้
 • ส่งเอกสารใหม่เป็นแฟกซ์ปกติ แทนการส่งแบบ BFT
320
เครื่องต้นทางตั้งค่าให้เริ่มการรับข้อมูล (polling) กับเครื่องทางไกล แต่พบว่าเครื่องทางไกลไม่ได้กำหนดค่าให้สอดคล้องกัน การส่งข้อมูล polling จากเครื่องทางไกลมักต้องกำหนดค่าสำหรับการรับส่งแฟกซ์แต่ละครั้ง
 • ตรวจสอบว่าผู้ใช้ในพื้นที่ต้องการรับข้อมูล (polling) จริง หากไม่เป็นไปตามนี้ ให้กำหนดค่าเครื่องภายในใหม่สำหรับรับแฟกซ์ตามปกติ
 • กำหนดค่าเครื่องทางไกลสำหรับส่ง polling ผู้้ใช้ทางไกลจะต้องป้อนเอกสารสำหรับส่งไว้ก่อนกำหนดค่าเครื่องสำหรับ polling
321
322
323
324
มีข้อผิดพลาดในการสื่อสารกับเครื่องรับแฟกซ์เนื่องจากสภาพสายโทรศัพท์ไม่ดี
 • ตั้งค่าเครื่องขารับเพื่อรับแฟกซ์ที่ความเร็วลดลง
 • หากการทำรายการล้มเหลวหลังส่งเอกสารขนาดใหญ่หลายรอบ ให้ส่งเอกสารใหม่เป็นขนาดเล็กหลายหน้า
 • ลองรับแฟกซ์อีกครั้งขณะสายโทรศัพท์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หากสภาพสายไม่ดีขึ้น
รหัสข้อผิดพลาด
รายละเอียด/สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
325 ECM
326 ECM
327 ECM
328 ECM
สภาพสายโทรศัพท์แย่มาก
 • ลองรับแฟกซ์อีกครั้งขณะสายโทรศัพท์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หากสภาพสายไม่ดีขึ้น
 • ปิดใช้งาน ECM ข้อผิดพลาดยังคงอาจเกิดขึ้น และอาจทำให้คุณภาพของภาพแย่ลงที่ฝั่งขารับ แต่ความสามารถในการส่งเอกสารทั้งหมดจะดีขึ้น
329
330
331
เครื่องทางไกลแจ้งว่าหน้าได้รับหน้าเอกสารบางส่วน (ไม่ใช่โหมด ECM) โดยพบข้อผิดพลาดหลายประการ ข้อผิดพลาดนี้ไม่ทำให้รายการสิ้นสุดในทันที การส่งหน้าเอกสารถัดไปยังเกิดขึ้น และสามารถรับหน้าเอกสารต่อมาได้โดยไม่พบข้อผิดพลาด
 • ลองรับแฟกซ์อีกครั้งขณะสายโทรศัพท์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หากสภาพสายไม่ดีขึ้น
 • เปิดใช้ ECM
 • เลือกความเร็วให้ต่ำลงเป็นค่าความเร็วในการส่งเริ่มต้น
332
333
334
335
336
337
338 ECM
339 ECM
340 ECM
341 ECM
342 ECM
343
เครื่องแฟกซ์ทางไกลอาจมีปัญหา
 • ลองตรวจสอบโดยส่งแฟกซ์เดียวกันนี้ไปยังเครื่องแฟกซ์อื่น หลังส่งได้สำเร็จ ให้แจ้งผู้ใช้เครื่องทางไกลให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
 • หากการส่งแฟกซ์ล้มเหลวขณะส่งไปยังเครื่องอื่น ให้ปิดเครื่อง 10 วินาที จากนั้นเปิดกลับขึ้นมาใหม่และลองส่งใหม่อีกครั้ง
344
345
346
347
348
349 ECM
350 ECM
351 ECM
352 ECM
353 ECM
354
355
เครื่องทางไกลไม่สามารถตอบกลับคำสั่งรับส่งแฟกซ์จากเครื่องภายในเนื่องจากการเชื่อมต่อถูกแทรกแซง ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นหากสายโทรศัพท์ในพื้นที่ที่จะส่งแฟกซ์เก่าหรือมีสัญญาณรบกวน (ที่สายโทรศัพท์) เหตุผลอื่นอาจได้แก่ไฟดับและปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
ลองรับแฟกซ์อีกครั้งขณะสายโทรศัพท์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หากสภาพสายไม่ดีขึ้น
บรการรอสายอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ เสียงคลิกของสายเรียกเข้าจะเป็นการตัดสายชั่วคราว
ปิดใช้งาน ECM ข้อผิดพลาดยังคงอาจเกิดขึ้น และอาจทำให้คุณภาพของภาพแย่ลงที่ฝั่งขารับ แต่ความสามารถในการส่งเอกสารทั้งหมดจะดีขึ้น
ผู้ใช้ทางไกลกดปุ่ม Stop ขณะกำลังรับแฟกซ์
ลองส่งแฟกซ์ที่ความเร็วลดลง
ภายใต้เงื่อนไขที่พบน้อยมาก การไม่รองรับการทำงานระหว่างเครื่องสองเครื่องอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องทางไกลล้มเลิกสายติดต่อ
ลองส่งแฟกซ์ที่ความเร็วลดลง
356
357
358
359
361
362 ECM
363 ECM
364 ECM
365 ECM
366 ECM
ผู้ใช้ทางไกลกดปุ่ม Stop ทำให้รายการถูกยกเลิก
กำหนดค่าเครื่องทางไกลสำหรับรับเอกสารโดยนำกระดาษที่ติดออก ใส่กระดาษให้เพียงพอ และล้างข้อความแจ้งข้อผิดพลาดอื่น ๆ
เครื่องทางไกลพบปัญหาทางระบบ เช่น ไม่มีกระดาษหรือกระดาษติด ซึ่งทำให้เครื่องแฟกซ์ไม่สามารถรับหน้าเอกสารเพิ่มเติม และทำให้ต้องสิ้นสุดการทำรายการก่อนกำหนด
กำหนดค่าเครื่องแฟกซ์ภายในให้ใช้ความเร็วในการรับสัญญาณที่ต่ำกว่าเดิม
บรการรอสายอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดนี้ เสียงคลิกของสายเรียกเข้าจะเป็นการตัดสายชั่วคราว
เปิดหรือปิดใช้งานค่า ECM
เครื่องทางไกลพบคุณสมบัติการทำงานที่ไม่รองรับทำให้ต้องสิ้นสุดการทำรายการ
เปิดหรือปิดใช้งานค่า ECM
รหัสข้อผิดพลาด
รายละเอียด/สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
367
368
369
370
371
372
373 ECM
374 ECM
375 ECM
376 ECM
377 ECM
378
379
เครื่องทางไกลดูเหมือนล็อคอยู่
 • แจ้งผู้ใช้เครื่องทางไกลให้ปิดเครื่อง 10 วินาที จากนั้นเปิดกลับขึ้นมาใหม่ ลองทำการส่งใหม่
 • ส่งแฟกซ์ไปยังเครื่องแฟกซ์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าปัญหาเกิดขึ้นกับเครื่องแฟกซ์ทางไกลเครื่องดังกล่าวตัวเดียวหรือไม่
380 ECM
เครื่องทางไกลไม่ยอมส่งการตอบกลับที่ถูกต้องสำหรับเฟรม CTC กรณีนี้เกิดขึ้นระหว่างส่งสัญญาณ ECM หลังพยายามส่งแฟกซ์หลายรอบ
 • ปิด ECM จากนั้นลองส่งแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง
 • อาจไม่มีแนวทางแก้ไขปัญหาเนื่องจากเครื่องทางไกลอาจมีปัญหา
381 ECM
เครื่องทางไกลไม่สามารถตอบกลับคำสั่งรับส่งแฟกซ์จากเครื่องภายในเนื่องจากการเชื่อมต่อถูกแทรกแซง
ลองรับแฟกซ์อีกครั้งขณะสายโทรศัพท์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หากสภาพสายไม่ดีขึ้น
ผู้ใช้ทางไกลกดปุ่ม Stop ขณะกำลังรับแฟกซ์
ปิด ECM จากนั้นลองส่งแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง
382 ECM
เครื่องแฟกซ์ทางไกลพักสายเครื่องแฟกซ์ต้นทางจากการส่งสัญญาณต่อเนื่อง เนื่องจากหน่วยความจำที่เครื่องทางไกลเหลือน้อยชั่วคราว หากระยะเวลาพักสายเกินกว่ากำหนดเวลาของเครื่อง รายการจะถูกยกเลิก
 • ส่งแฟกซ์ใหม่โดยลดความละเอียดลง
 • ส่งเอกสารใหม่เป็นแฟกซ์สองหน้าขึ้นไป รอครู๋หนึ่งระหว่างสิ้นสุดรายการแรกและเริ่มต้นการส่งสัญญาณใหม่
383 ECM
ปิด ECM จากนั้นลองส่งแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง
เครื่องทางไกลไม่สามารถตอบกลับคำสั่งรับส่งแฟกซ์จากเครื่องภายในเนื่องจากการเชื่อมต่อถูกแทรกแซง
ผู้ใช้ทางไกลกดปุ่ม Stop ขณะกำลังรับแฟกซ์
ลองรับแฟกซ์อีกครั้งขณะสายโทรศัพท์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หากสภาพสายไม่ดีขึ้น
384
เครื่องภายในพยายามส่งไฟล์ JPEG ขาวดำไปยังเครื่องที่ไม่รองรับโหมดนี้
ลองส่งแฟกซ์โดยใช้โหมดอื่น
รหัสข้อผิดพลาด
รายละเอียด/สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
มีสัญญาณรบกวนมากเกินไปในสายเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแฟกซ์สองเครื่องทำให้รายการไม่สมบูรณ์ ปัญหาสัญญาณรบกวนอาจหายไปเมื่อเวลาผ่านไป
ลองรับแฟกซ์อีกครั้งขณะสายโทรศัพท์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์หากสภาพสายไม่ดีขึ้น
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
ระหว่างส่งข้อมูล V.34 เครื่องภายในไม่สามารถเชื่อมต่อ (handshake) กับเครื่องทางไกลและไม่สามารถส่งเฟรม T30 ได้หลังจากนั้น กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อสายขาดการเชื่อมต่อหรือสภาพสายแย่ลงระหว่างการทำรายการ
 • นำอุปกรณ์ pass-through ที่มีออกจากสายโทรศัพท์ จากนั้นลองส่งแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง
 • ตรวจสอบว่าสายแฟกซ์/โทรศัพท์ไม่จำเป็นอีกต่อไป และไม่อยู่ใกล้กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่มีวัสดุป้องกัน เช่น พัดลม เครื่องทำความร้อนหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
 • ลองส่งแฟกซ์เมื่อสภาพสายโทรศัพท์ดีขึ้น
รหัสข้อผิดพลาด
รายละเอียด/สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
420
421
ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ (handshake) เกิดขึ้นขณะกำลังส่งแฟกซ์
 • ลองส่งแฟกซ์เมื่อสภาพสายโทรศัพท์ดีขึ้น
 • ในบางกรณีข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นหากเครื่องแฟกซ์อีกเครื่องใช้ฟอร์แมตที่ไม่รองรับกับเครื่องแฟกซ์ของ HP
422
423
ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ (handshake) เกิดขึ้นขณะกำลังรับแฟกซ์
 • ลองส่งแฟกซ์เมื่อสภาพสายโทรศัพท์ดีขึ้น
 • ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหากเครื่องแฟกซ์อีกเครื่องใช้ฟอร์แมตที่ไม่รองรับกับเครื่องแฟกซ์ของ HP (โดยมากสำหรับการส่งแฟกซ์สี)
430
แฟกซ์ขาส่งไม่สามารถส่งสัญญาณเสียงต่อเนื่องหลังจากส่งข้อมูลควบคุม และก่อนส่งข้อมูลแฟกซ์ไปยังแฟกซ์ขารับ ข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นจากสภาพสายที่ไม่ดีหรืออาจมีปัญหากับโมเด็มเครื่องแฟกซ์
 • ลองส่งแฟกซ์เมื่อสภาพสายโทรศัพท์ดีขึ้น
 • แจ้งบริษัทโทรศัพท์ให้ตรวจสอบสาย
431
เครื่องส่งแฟกซ์ไม่ได้รับการตอบรับหลังสิ้นสุดการส่งข้อมูล กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับเวลาที่สิ้นสุดการรับส่งแฟกซ์
 • หากแฟกซ์ถูกยกเลิกโดยตั้งใจ ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ
 • ลองส่งแฟกซ์เมื่อสภาพสายโทรศัพท์ดีขึ้น
440
441
442
443
444
เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูลหลังจากหน้าเอกสารบางส่วนถูกส่งออกไปแล้ว เครื่องส่งไม่สามารถเริ่มการเชื่อมต่อส่วนควบคุมได้ใหม่ (handshake) ก่อนส่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อผิดพลาดนี้มักเกิดขึ้นขณะเครื่องรับแฟกซ์ตัดการเชื่อมต่อหลังได้รับข้อมูลเอกสารไปเพียงบางส่วน และอาจมีสาเหตุมาจากแฟกซ์ขารับใช้ฟอร์แมตที่ไม่รองรับกับเครื่องแฟกซ์ของ HP (โดยมากสำหรับการรับส่งแฟกซ์สี)
ลองส่งแฟกซ์เมื่อสภาพสายโทรศัพท์ดีขึ้น

การแจ้งเตือนและข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

พิจารณาข้อความระบุข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือนที่ปรากฏขึ้นที่เครื่องพิมพ์ขณะพยายามรับส่งแฟกซ์ ข้อผิดพลาดอาจมีวิธีแก้ไขหลายวิธี
บันทึก
ข้อความจะปรากฏขึ้นเป็นการชั่วคราวและอาจต้องกด OK (ตกลง) เพื่อรับส่งแฟกซ์ต่อ หรือกด Cancel (ยกเลิก) เพื่อยกเลิกการรับส่ง การรับส่งแฟกซ์อาจไม่เสร็จสิ้นหรือคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี
ข้อความที่แผงควบคุม
รายละเอียด/สาเหตุ
แนวทางแก้ไข
Comm. error
เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งหรือผู้รับ
ลองส่งแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง
โทรศัพท์จะต้องทใช้งานได้โดยลองตัดการเชื่อมต่อจากเครรื่อง และเสียบสายโทรศัพท์เข้าที่ช่องสัญญาณโทรศํพท์ และทำการโทรตามปกติดู
เสียบสายสัญญาณโทรศัพท์ของเครื่องเข้าที่ช่องเสียบที่ช่องสายสัญญาณโทรศัพท์อีกฝั่ง และลองส่งแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง
ลองใช้สายโทรศัพท์อื่น
Fax delayed
Send memory full
หน่วยความจำแฟกซ์เต็ม
กดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) จากนั้นส่งแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง คุณอาจต้องส่งแฟกซ์แบ่งเป็นส่วน ๆ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก
Fax is busy
Canceled send
สายแฟกซ์ที่ส่งแฟกซ์ไม่ว่าง เครื่องยกเลิกการส่งแฟกซ์
ติดต่อผู้รับเพื่อให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องแฟกซ์อยู่และพร้อมใช้งาน
กดหมายเลขแฟกซ์ให้ถูกต้อง
เปิดใช้ตัวเลือก Redial if busy (โทรซ้ำหากสายไม่ว่าง) ไว้
ตรวจสอบเสียงสัญญาณโทรศัพท์โดยกดปุ่ม Send Fax (ส่งแฟกซ์)
โทรศัพท์จะต้องทใช้งานได้โดยลองตัดการเชื่อมต่อจากเครรื่อง และเสียบสายโทรศัพท์เข้าที่ช่องสัญญาณโทรศํพท์ และทำการโทรตามปกติดู
เสียบสายโทรศัพท์ของเครื่องเข้าที่ช่องเสียบสายโทรศัพท์อีกด้าน จากนั้นลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง
ลองใช้สายโทรศัพท์อื่น
Fax is busy
Redial pending
สายแฟกซ์ที่ส่งแฟกซ์ไม่ว่าง เครื่องจะโทรซ้ำหมายเลขที่ไม่ว่างอัตโนมัติ
ลองส่งแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง
ติดต่อผู้รับเพื่อให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องแฟกซ์อยู่และพร้อมใช้งาน
กดหมายเลขแฟกซ์ให้ถูกต้อง
ตรวจสอบเสียงสัญญาณโทรศัพท์โดยกดปุ่ม Send Fax (ส่งแฟกซ์)
โทรศัพท์จะต้องทใช้งานได้โดยลองตัดการเชื่อมต่อจากเครรื่อง และเสียบสายโทรศัพท์เข้าที่ช่องสัญญาณโทรศํพท์ และทำการโทรตามปกติดู
เสียบสายสัญญาณโทรศัพท์ของเครื่องเข้าที่ช่องเสียบที่ช่องสายสัญญาณโทรศัพท์อีกฝั่ง และลองส่งแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง
ลองใช้สายโทรศัพท์อื่น
Fax memory full
Canceling recv.
ระหว่างส่งแฟกซ์ เครื่องหน่วยความจำเต็ม เฉพาะหน้าที่หน่วยความจำรองรับได้เท่านั้นที่จะจัดพิมพ์ออกมา
พิมพ์หน้าแฟกซ์ทั้งหมด จากนั้นให้ผู้ส่งทำการส่งแฟกซ์ใหม่ ให้ผู้ส่งแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ก่อนส่งใหม่ ยกเลิกงานส่งแฟกซ์ทั้งหมดหรือล้างแฟกซ์จากหน่วยความจำ
Fax memory full
Canceling send
ระหว่างรับส่งแฟกซ์ หน่วยความจำเกิดเต็ม หน้าแฟกซ์ทั้งหมดจะต้องอยู่ในหน่วยความจำเพื่อให้สามารถรับส่งแฟกซ์ได้ถูกต้อง เฉพาะหน้าที่หน่วยความจำรองรับได้เท่านั้นที่จะถูกส่ง
พิมพ์แฟกซ์ทั้งหมดที่ได้รับ หรือรอจนกว่าหน้าแฟกซ์ที่รอดำเนินการจะถูกส่งเสร็จสิ้น
แจ้งผู้ส่งให้ส่งแฟกซ์อีกครั้ง
ยกเลิกงานส่งแฟกซ์ทั้งหมดหรือล้างแฟกซ์จากหน่วยความจำ
Fax recv. error
เกิดข้อผิดพลาดขณะพยายามรับแฟกซ์
แจ้งให้ผู้ส่งทำการส่งแฟกซ์ใหม่
ลองส่งแฟกซ์กลับไปที่ผู้ส่งหรือที่เครื่องแฟกซ์อื่น
ตรวจสอบเสียงสัญญาณโทรศัพท์โดยกดปุ่ม Send Fax (ส่งแฟกซ์)
สายโทรศัพท์จะต้องต่อไว้แน่นหนาโดยลองถอดสายและเสียบกลับเข้าไปใหม่
คุณจะต้องใช้สายโทรศัพท์ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง
โทรศัพท์จะต้องทใช้งานได้โดยลองตัดการเชื่อมต่อจากเครรื่อง และเสียบสายโทรศัพท์เข้าที่ช่องสัญญาณโทรศํพท์ และทำการโทรตามปกติดู
ลดความเร็วในการส่งแฟกซ์ แจ้งให้ผู้ส่งทำการส่งแฟกซ์ใหม่
ปิดโหมดแก้ไขข้อผิดพลาด แจ้งให้ผู้ส่งทำการส่งแฟกซ์ใหม่
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสายโทรศัพท์อื่น
Fax Send error
เกิดข้อผิดพลาดขณะพยายามส่งแฟกซ์
ลองส่งแฟกซ์ใหม่
ลองส่งแฟกซ์ไปยังหมายเลขแฟกซ์อื่น
ตรวจสอบเสียงสัญญาณโทรศัพท์โดยกดปุ่ม Send Fax (ส่งแฟกซ์)
สายโทรศัพท์จะต้องต่อไว้แน่นหนาโดยลองถอดสายและเสียบกลับเข้าไปใหม่
คุณจะต้องใช้สายโทรศัพท์ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง
โทรศัพท์จะต้องทใช้งานได้โดยลองตัดการเชื่อมต่อจากเครรื่อง และเสียบสายโทรศัพท์เข้าที่ช่องสัญญาณโทรศํพท์ และทำการโทรตามปกติดู
เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับสายโทรศัพท์อื่น
ตั้งค่าความละเอียดแฟกซ์เป็น Standard (มาตรฐาน) แทน Fine (ละเอียด)
Invalid entry
ข้อมูลหรือการตอบกลับไม่ถูกต้อง
แก้ไขรายการ
No dial tone
เครื่องไม่พบสัญญาณโทรศัพท์
ตรวจสอบเสียงสัญญาณโทรศัพท์โดยกดปุ่ม Send Fax (ส่งแฟกซ์)
ปลดสายโทรศัพท์จากตัวเครื่องและที่ผนัง จากนั้นต่อสายกลับเข้าไปใหม่
คุณจะต้องใช้สายโทรศัพท์ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง
ถอดสายโทรศัพท์จากเครื่องออกจากเต้ารับที่ผนัง เสียบเข้าที่โทรศัพท์และลองโทรออกตามปกติ
สายโทรศัพท์จากช่องเสียบโทรศัพท์ที่ผนังจะต้องเสียบอยู่ที่พอร์ต 1-Line ที่เครื่องพิมพ์
เสียบสายโทรศัพท์จากเครื่องเข้าที่ช่องเสียบสัญญาณโทรศัพท์
No document sent
เครื่องไม่ได้สแกนหน้าเอกสารใด ๆ หรือไม่ได้รับหน้าเอกสารจากคอมพิวเตอร์สำหรับส่งแฟกซ์
ลองส่งแฟกซ์อีกครั้ง
No fax answer.
Canceled send
การโทรหมายเลขแฟกซ์ซ้ำล้มเหลว หรือตัวเลือก Redial-no answer (โทรซ้ำเมื่อไม่มีการตอบรับ) ถูกปิดอยู่
ติดต่อผู้รับเพื่อให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องแฟกซ์อยู่และพร้อมใช้งาน
กดหมายเลขแฟกซ์ให้ถูกต้อง
จะต้องเปิดตัวเลือกการโทรซ้ำไว้
ปลดสายโทรศัพท์จากตัวเครื่องและที่ผนัง จากนั้นต่อสายกลับเข้าไปใหม่
ถอดสายโทรศัพท์จากเครื่องออกจากเต้ารับที่ผนัง เสียบเข้าที่โทรศัพท์และลองโทรออกตามปกติ
สายโทรศัพท์จากช่องเสียบโทรศัพท์ที่ผนังจะต้องเสียบอยู่ที่พอร์ต 1-Line ที่เครื่องพิมพ์
เสียบสายโทรศัพท์จากเครื่องเข้าที่ช่องเสียบสัญญาณโทรศัพท์
No fax answer.
Redial pending
แฟกซ์ขารับไม่มีการตอบรับ เครื่องจะพยายามโทรซ้ำหลังผ่านไปครู่หนึ่ง
ลองส่งแฟกซ์ใหม่อีกครั้ง
ติดต่อผู้รับเพื่อให้แน่ใจว่าเปิดเครื่องแฟกซ์อยู่และพร้อมใช้งาน
กดหมายเลขแฟกซ์ให้ถูกต้อง
หากเครื่องยังทำการโทรซ้ำอยู่ ให้ปลดสายโทรศัพท์จากเต้ารับที่ผนัง เสียบเข้าที่เครื่องโทรศัพท์ และลองโทรปกติดู
สายโทรศัพท์จากช่องเสียบโทรศัพท์ที่ผนังจะต้องเสียบอยู่ที่พอร์ต 1-Line ที่เครื่องพิมพ์
เสียบสายโทรศัพท์จากเครื่องเข้าที่ช่องเสียบสัญญาณโทรศัพท์
ลองใช้สายโทรศัพท์อื่น
No fax detected
เครื่องรับสายเข้าแต่ไม่พบสัญญาณแฟกซ์จากอีกฝั่ง
ให้เครื่องลองรับแฟกซ์อีกครั้ง
ลองใช้สายโทรศัพท์อื่น
เสียบสายโทรศัพท์จากเครื่องเข้าที่ช่องเสียบสัญญาณโทรศัพท์

รหัสวินิจฉัยปัญหาบันทึกประวัติการรับส่งแฟกซ์ 12 ตัว (เช่น 021402030000)

รายงานบันทึกประวัติการรับส่งแฟกซ์สำหรับเครื่องพิมพ์บางตัวจะมีรหัสวินิจฉัยข้อผิดพลาดเพื่อช่วยในการพิจารณาปัญหาในการรับส่งแฟกซ์ บันทึกประวัติการรับส่งแฟกซ์สามารถจัดพิมพ์ได้จากเมนู Fax (แฟกซ์) Setup (ตั้งค่า) หรือ Reports (รายงาน) ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
รหัสแต่ละตัวใช้ระบุสถานะ ค่าปรับตั้งหรือสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น 021402030000 ใช้ระบุรายละเอียดต่อไปนี้
บันทึก
หากมี 0 ในรหัสแต่ไม่ได้ระบุความหมายไว้ ตำแหน่งตัวเลขดังกล่าวแสดงว่าไม่ได้ใช้งาน โดย 0 ใช้เพื่อคั่นรหัสเท่านั้น
เลขตัวที่ 1 = 0 - ตั้งค่าเป็น 0 ตลอด
เลขตัวที่ 2 = 2 - รับแจ้งการตัดการเชื่อมต่อจากไซต์ทางไกล (ผู้ส่ง) ทำให้การรับส่งแฟกซ์สิ้นสุดลง
เลขตัวที่ 3 = 1 - การรับแฟกซ์
เลขตัวที่ 4 = 4 - มีการใช้โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)
เลขตัวที่ 5 = 0 - ไม่ได้ใช้เนื่องจากเป็นขารับไม่ใช่ขาส่ง
เลขตัวที่ 6 = 2 - ใช้ความละเอียดมาตรฐาน/การเข้ารหัส MMR
เลขตัวที่ 7 = 0 - ใช้ฟังก์ชั่น 0 m/s
เลขตัวที่ 8 = 3 - การสื่อสารอยู่ที่ 9600 bps
หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะรับส่งแฟกซ์ รหัส 15 ตัว เช่น 001000000000403 จะปรากฏขึ้น เข้าไปต่อที่ รหัสข้อผิดพลาดระบบสื่อสารแฟกซ์ 15 ตัว
ดูความหมายของเลขแต่ละตัวในรหัสวินิจฉัยปัญหาจากตารางต่อไปนี้
รายละเอียดตัวเลขในรหัสวินิจฉัยปัญหา
ตัวที่ 1
ตั้งค่าเป็น “0” เสมอ
ตัวที่ 2
สิ้นสุดรายการ วิธีการต่าง ๆ ในการทำรายการรับส่งแฟกซ์
[1] = มีการกด STOP (หยุด)
[2] = ได้รับ DCN จากไซต์ทางไกล (DCN = ตัดการเชื่อมต่อ)
[4] = หน่วยความจำเต็มและการทำรายการอาจสิ้นสุดลง
[8] = ร้องขอการแจ้งเตือนผู้ใช้
ตัวที่ 3
การทำงาน ประเภทรายการรับส่งแฟกซ์ที่เกิดขึ้น
[1] = ขารับจากตัวส่งสัญญาณทางไกล
[2] = ขาส่งไปยังตัวรับสัญญาณทางไกล
[4] = รับข้อมูลการตรวจค้นสถานะแล้ว ระบบจะกลายเป็นตัวส่งสัญญาณ
[8] = ส่งข้อมูลการตรวจสถานะ ระบบจะกลายเป็นตัวรับสัญญาณ
ตัวที่ 4
การให้ข้อมูล มีการร้องขอตัวเลือกต่าง ๆ หรือถูกตั้งค่าตัวเลือกไว้ระหว่างการให้ข้อมูล
[1] = ได้รับ ID เสร็จสิ้น (รหัสผู้ใช้บริการขาส่ง TSI หรือรหัสผู้ใใช้บริการขาโทรออก CSI)
[2] = มีการแจ้งขอให้ข้อมูลซ้ำ/ลดความเร็ว
[4] = ECM (โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด) ถูกเลือกไว้
[5] = ไม่ได้เลือก ECM
ตัวที่ 5
การส่ง การส่งประเภทต่าง ๆ ที่ถูกเลือกโดยผู้ใช้
[1] = การหน่วง
[2] = การถ่ายทอดสัญญาณ
[4] = ใช้การโทรด่วนเพื่อเลือกหมายเลขสำหรับโทร
[8] = ADF (ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ) ถูกใช้งานอยู่ เอกสารไม่ได้ถูกส่งจากหน่วยความจำ
ตัวที่ 6
โปรโตคอล ระบุความละเอียดต่าง ๆ และวิธีการเข้ารหัสที่จะใช้
[0] = ความละเอียดมาตรฐาน/เข้ารหัส MH (MH = modified Huffman)
[1] = ความละเอียดมาตรฐาน/เข้ารหัส MR (MR = modified Read)
[2] = ความละเอียดมาตรฐาน/เข้ารหัส MMR (MMR = modified Read)
[4] = ละเอียด/เข้ารหัส MH (MH = modified Huffman)
[5] = ละเอียด/เข้ารหัส MR (MR = modified Read)
[6] = ละเอียด/เข้ารหัส MMR (MMR = modified Read)
[8] = 300 DPI/เข้ารหัส MH (MH = modified Huffman)
[9] = 300 DPI/เข้ารหัส MR (MR = modified Read)
[A] = 300 DPI/เข้ารหัส MMR (MMR = modified Read)
ตัวที่ 7
วิธีการทำรายการ ความเร็วในการทำรายการ/ประเภทข้อมูลที่ใช้ส่งและรับ
[0] = 0 ms/บรรทัด
[1] = 5 ms/บรรทัด
[2] = 10 ms/บรรทัด
[4] = 20 ms/บรรทัด
[7] = 40 ms/บรรทัด
[8] = 0 ms/บรรทัด (Halftone)
[9] = 5 ms/บรรทัด (Halftone)
[A] = 10 ms/บรรทัด (Halftone)
[C] = 20 ms/บรรทัด (Halftone)
[F] = 40 ms/บรรทัด (Halftone)
ตัวที่ 8
ความเร็วบอดเรทของโมเด็มที่ใช้
[0] = 2400 bps
[1] = 4800 bps
[2] = 7200 bps
[3] = 9600 bps
[4] = 12000 bps
[5] = 14400 bps
ตัวที่ 9
ตั้งค่าเป็น “0” เสมอ
ตัวที่ 10
เบ็ดเตล็ด
[1] = ต้องพิมพ์รายการบันทึกนี้
[2] = วินิจฉัยปัญหาระยะไกล
[4] = PC ส่ง
11th หลัก
(ส่งอย่างเดียว) ใช้เพื่อระบุข้อผิดพลาดในการส่งแฟกซ์ไปยังผู้รับทางไกล
[0] = NULL XMT (XMT = ส่ง)
[1] = MPS XMT (MPS = สัญญาณหลายหน้า)
[2] = EOP XMT (EOP = สิ้นสุดกระบวนการ)
[3] = EOM XMT (EOM = สิ้นสุดข้อความ)
[4] = NULL XMT/RR REC
[5] = MPS XMT/RR REC
[6] = EOP XMT/RR REC
[7] = EOM XMT/RR REC
[8] = NULL XMT/CTC REC
[9] = MPS XMT/CTC REC
[A] = EOP XMT/CTC REC
[B] = EOM XMT/CTC REC
12th หลัก
(ส่งอย่างเดียว) ใช้เพื่อระบุข้อผิดพลาดในการส่งแฟกซ์ไปยังผู้รับทางไกล
[1] = PRI (PRI = แทรกขั้นตอน)
[2] = PPS (PPS = สัญญาณหน้าเอกสารบางส่วน)
[3] = PPS-PRI
[4] = EOR (EOR = สิ้นสุดการส่งใหม่)
[5] = EOR-PRI
[8] = ได้รับ RTN (RTN = ให้ข้อมูลใหม่เป็นลบ - มีสัญญาณรบกวนในสาย, ต่อเนื่อง)
[9] = ได้รับ PRI/RTN (ควรส่งหน้าเอกสารโดยใช้บอดเรทต่ำกว่านี้)

รหัสข้อผิดพลาดในการสื่อสารจากบันทึกประวัติรับส่งแฟกซ์ 15 ตัว (ตัวอย่าง 001000000000403)

รายงานบันทึกประวัติการรับส่งแฟกซ์สำหรับเครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจมีรหัสข้อผิดพลาดในการสื่อสาร 15 หลักเพื่อช่วยระบุปัญหาในการส่งและรับแฟกซ์ บันทึกประวัติการรับส่งแฟกซ์สามารถจัดพิมพ์ได้จากเมนู Fax (แฟกซ์) Setup (ตั้งค่า) หรือ Reports (รายงาน) ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
เลข 12 ตัวแรกเป็นรหัสวินิจฉัยปัญหาระบุสถานะ ค่าปรับตั้งหรือการดำเนินการเกี่ยวกับแฟกซ์ หากเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร รหัสข้อผิดพลาดสามตัวจะถูกเพิ่มเข้ามาในตำแหน่งที่ 13 - 15 ของรหัส เช่น รหัส 021402030000403 ใช้ระบุข้อมูลต่อไปนี้
บันทึก
หากมี 0 ในรหัสแต่ไม่ได้ระบุความหมายไว้ ตำแหน่งตัวเลขดังกล่าวแสดงว่าไม่ได้ใช้งาน โดย 0 ใช้เพื่อคั่นรหัสเท่านั้น
เลขตัวที่ 1 = 0 - ตั้งค่าเป็น 0 ตลอด
เลขตัวที่ 2 = 2 - รับแจ้งการตัดการเชื่อมต่อจากไซต์ทางไกล (ผู้ส่ง) ทำให้การรับส่งแฟกซ์สิ้นสุดลง
เลขตัวที่ 3 = 1 - การรับแฟกซ์
เลขตัวที่ 4 = 4 - มีการใช้โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)
เลขตัวที่ 5 = 0 - ไม่ได้ใช้เนื่องจากเป็นขารับไม่ใช่ขาส่ง
เลขตัวที่ 6 = 2 - ใช้ความละเอียดมาตรฐาน/การเข้ารหัส MMR
เลขตัวที่ 7 = 0 - ใช้ฟังก์ชั่น 0 m/s
เลขตัวที่ 8 = 3 - การสื่อสารอยู่ที่ 9600 bps
ตัวที่ 13 14 และ 15 ใช้ระบุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จากตัวอย่างนี้ 403 คือการแจ้งข้อผิดพลาดการทำรายการเกินเวลาที่กำหนด
ดูความหมายของเลขแต่ละตัวและข้อผิดพลาดที่ระบุในรหัสข้อผิดพลาดด้านการสื่อสารจากตารางต่อไปนี้
รายละเอียดตัวเลขในรหัสข้อผิดพลาดด้านการสื่อสาร
1st หลัก
ตั้งค่าเป็น “0” เสมอ
2nd หลัก
สิ้นสุดรายการ วิธีการต่าง ๆ ในการทำรายการรับส่งแฟกซ์
[1] = มีการกด STOP (หยุด)
[2] = ได้รับ DCN จากไซต์ทางไกล (DCN = ตัดการเชื่อมต่อ)
[4] = หน่วยความจำเต็มและการทำรายการอาจสิ้นสุดลง
[8] = ร้องขอการแจ้งเตือนผู้ใช้
3rd หลัก
การทำงาน ประเภทรายการรับส่งแฟกซ์ที่เกิดขึ้น
[1] = ขารับจากตัวส่งสัญญาณทางไกล
[2] = ขาส่งไปยังตัวรับสัญญาณทางไกล
[4] = รับข้อมูลการตรวจค้นสถานะแล้ว ระบบจะกลายเป็นตัวส่งสัญญาณ
[8] = ส่งข้อมูลการตรวจสถานะ ระบบจะกลายเป็นตัวรับสัญญาณ
4th หลัก
การให้ข้อมูล มีการร้องขอตัวเลือกต่าง ๆ หรือถูกตั้งค่าตัวเลือกไว้ระหว่างการให้ข้อมูล
[1] = ได้รับ ID เสร็จสิ้น (รหัสผู้ใช้บริการขาส่ง TSI หรือรหัสผู้ใใช้บริการขาโทรออก CSI)
[2] = มีการแจ้งขอให้ข้อมูลซ้ำ/ลดความเร็ว
[4] = ECM (โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด) ถูกเลือกไว้
[5] = ไม่ได้เลือก ECM
5th หลัก
การส่ง การส่งประเภทต่าง ๆ ที่ถูกเลือกโดยผู้ใช้
[1] = การหน่วง
[2] = การถ่ายทอดสัญญาณ
[4] = ใช้การโทรด่วนเพื่อเลือกหมายเลขสำหรับโทร
[8] = ADF (ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ) ถูกใช้งานอยู่ เอกสารไม่ได้ถูกส่งจากหน่วยความจำ
6th หลัก
โปรโตคอล ระบุความละเอียดต่าง ๆ และวิธีการเข้ารหัสที่จะใช้
[0] = ความละเอียดมาตรฐาน/เข้ารหัส MH (MH = modified Huffman)
[1] = ความละเอียดมาตรฐาน/เข้ารหัส MR (MR = modified Read)
[2] = ความละเอียดมาตรฐาน/เข้ารหัส MMR (MMR = modified Read)
[4] = ละเอียด/เข้ารหัส MH (MH = modified Huffman)
[5] = ละเอียด/เข้ารหัส MR (MR = modified Read)
[6] = ละเอียด/เข้ารหัส MMR (MMR = modified Read)
[8] = 300 DPI/เข้ารหัส MH (MH = modified Huffman)
[9] = 300 DPI/เข้ารหัส MR (MR = modified Read)
[A] = 300 DPI/เข้ารหัส MMR (MMR = modified Read)
7th หลัก
วิธีการทำรายการ ความเร็วในการทำรายการ/ประเภทข้อมูลที่ใช้ส่งและรับ
[0] = 0 ms/บรรทัด
[1] = 5 ms/บรรทัด
[2] = 10 ms/บรรทัด
[4] = 20 ms/บรรทัด
[7] = 40 ms/บรรทัด
[8] = 0 ms/บรรทัด (Halftone)
[9] = 5 ms/บรรทัด (Halftone)
[A] = 10 ms/บรรทัด (Halftone)
[C] = 20 ms/บรรทัด (Halftone)
[F] = 40 ms/บรรทัด (Halftone)
8th หลัก
ความเร็วบอดเรทของโมเด็มที่ใช้
[0] = 2400 bps
[1] = 4800 bps
[2] = 7200 bps
[3] = 9600 bps
[4] = 12000 bps
[5] = 14400 bps
9th หลัก
ตั้งค่าเป็น “0” เสมอ
10th หลัก
เบ็ดเตล็ด
[1] = ต้องพิมพ์รายการบันทึกนี้
[2] = วินิจฉัยปัญหาระยะไกล
[4] = PC ส่ง
11th หลัก
(ส่งอย่างเดียว) ใช้เพื่อระบุข้อผิดพลาดในการส่งแฟกซ์ไปยังผู้รับทางไกล
[0] = NULL XMT (XMT = ส่ง)
[1] = MPS XMT (MPS = สัญญาณหลายหน้า)
[2] = EOP XMT (EOP = สิ้นสุดกระบวนการ)
[3] = EOM XMT (EOM = สิ้นสุดข้อความ)
[4] = NULL XMT/RR REC
[5] = MPS XMT/RR REC
[6] = EOP XMT/RR REC
[7] = EOM XMT/RR REC
[8] = NULL XMT/CTC REC
[9] = MPS XMT/CTC REC
[A] = EOP XMT/CTC REC
[B] = EOM XMT/CTC REC
12th หลัก
(ส่งอย่างเดียว) ใช้เพื่อระบุข้อผิดพลาดในการส่งแฟกซ์ไปยังผู้รับทางไกล
[1] = PRI (PRI = แทรกขั้นตอน)
[2] = PPS (PPS = สัญญาณหน้าเอกสารบางส่วน)
[3] = PPS-PRI
[4] = EOR (EOR = สิ้นสุดการส่งใหม่)
[5] = EOR-PRI
[8] = ได้รับ RTN (RTN = ให้ข้อมูลใหม่เป็นลบ - มีสัญญาณรบกวนในสาย, ต่อเนื่อง)
[9] = ได้รับ PRI/RTN (ควรส่งหน้าเอกสารโดยใช้บอดเรทต่ำกว่านี้)
ตัวที่ 13 14 และ 15
รหัสข้อผิดพลาดด้านการสื่อสาร 3 หลัก ดูรายละเอียดในตารางต่อไป
พิจารณาความหมายของเลขสามตัวสุดท้ายของรหัสแจ้งข้อผิดพลาดด้านการสื่อสาร 15 หลักในรายงานบันทึกประวัติการรับส่งแฟกซ์
รหัส
รายละเอียด
ความเห็น
401
ได้รับ DCN
คุณได้รับการติดต่อจากระบบแฟกซ์ที่กำลังสืบค้นสถานะ และจาก DIS (Digital Command Signal) ที่คุณส่งพบว่าไม่มีเอกสารที่จะส่ง แฟกซ์ขาส่งจึงส่ง DCN ให้แก่คุณ (เครื่องแฟกซ์ Sharp)
402
สายตัดการเชื่อมต่อ
คุณส่ง DCN และพักสายไปหลังรอเฟรมที่ได้รับจากตัวส่งสัญญาณเป็นเวลา 3 วินาที หรือสัญญาณ line หายไปเกินกว่า 0.2 วินาที
403
เกินกำหนดเวลา
ไม่พบสัญญาณแฟกซ์สำหรับสายเรียกเข้า ไม่มีสายติดต่อจากแฟกซ์อีกเครื่อง แฟกซ์ขาเข้ามาจากเครื่องแฟกซ์ “แบบเงียบ” รุ่นเก่า เปิด Silent Detect จากค่าแฟกซ์หากเกิดปัญหานี้ขึ้น Line Interface Unit อาจไม่สมบูรณ์
404
ไม่มีการตรวจสอบสถานะเอกสาร
คุณตรวจสอบสถานะแฟกซ์อื่นที่ไม่มีเอกสารสำหรับตรวจสอบสถานะ Ricoh FAX 800 หรือ HP Officejet จะทำให้มีการแจ้งข้อผิดพลาดนี้ในเครื่องที่ตรวจสอบสถานะ นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ Canon B200 ตรวจสอบสถานะ HP Officejet แต่ผู้ใช้ Canon อาจกดปุ่ม START เร็วเพื่อให้ Canon ตรวจสอบสถานะแทนการรับแบบแมนวล
411
ไม่มีข้อความแจ้งภายหลังหรือการแทรกภายใน
ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นหากสายตกหรือแฟกซ์ขาโทรออกยกเลิกระหว่างการให้ข้อมูลในส่วนขารับ สำหรับหน้าแรก อย่างน้อยข้อความจะต้องแจ้งเป็น “Connecting...”
412
สายตัดการเชื่อมต่อ
เกินกำหนดเวลาบัฟเฟอร์ HDLC (High Level Data Link Control) หากบัฟเฟอร์ HDLC สิ้นสุดเนื่องจากสายตกหรือข้อมูลสูญหาย ระบบจะรอให้ข้อความเสร็จสิ้นเพื่อซิงค์ข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังผู้รับใหม่ ผู้รับส่ง DCN และสายตกหลังรอเฟรมขารับ 3 วินาทีจากเครื่องส่ง หรือสัญญาณ line หายไปนานกว่า 0.2 วินาที
413
ได้รับ DCN
คุณตรวจสอบสถานะแฟกซ์และมีการตัดการเชื่อมต่อแทนการส่งหน้าเอกสาร ผู้ส่งไม่รับหน้าเอกสารถัดไปที่สแกนเนอร์ ผู้ส่งกด STOP ขณะผู้ส่งเริ่มการส่ง
รหัส
รายละเอียด
ความเห็น
414
ไม่มีเอกสารสำหรับตรวจสอบสถานะ
ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบสถานะ
415
DCS ไม่ถูกต้อง
ได้รับ DCS (Digital Command Signal) ที่เฟรมคำสั่งแต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง DCS ที่ถูกต้องจะต้องสัมพันธ์กับคำขอเปิดหรือปิดโหมด ECM ของเครื่อง
416
ความเร็วไม่ตรงกัน
ตั้งค่าหากได้รับเฟรม DCS จากผู้ส่งระยะไกลที่มีความเร็วสแกนขั้นต่ำไม่ตรงกับขีดความสามารถของเครื่องรับ
417
T30 หรือมีหน้าเอกสารอย่างน้อยหนึ่งหน้าที่ไม่ได้ยืนยัน
ตั้งค่าในกรณีของ non-ECM หากเครื่องพิมพ์ส่ง RTN (retrain negative) เพื่อแจ้งว่าได้รับหน้าเอกสารแต่มีบรรทัดที่ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถอ่านได้เป็นจำนวนมาก ตั้งค่าในกรณีของ ECM หากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถรับหน้าเอกสารที่ถูกต้องได้อย่างครบถ้วนหลังจากพยายามให้ผู้ส่งส่งเฟรมที่ไม่สมบูรณ์ใหม่ กรณี non-ECM จะเกิดขึ้นหากสายมีสัญญาณรบกวนทำให้เกิดข้อผิดพลาดกับหน้าเอกสารหลายบรรทัด กรณีของ ECM จะเข้าถึงได้ยากเนื่องจากเครื่องแฟกซ์ส่วนใหญ่จะปรับความเร็วลดลงจนกว่าเฟรมที่ส่งใหม่จะสามารถรับได้ถูกต้อง
419
ข้อยกเว้นของระบบ
ยกเลิกการรับแฟกซ์ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากหน่วยความจำไม่เพียงพอ
421
โทรศัพท์ตัดการเชื่อมต่อ
ผู้ใช้ตัดสายหลังจากการโทรโดยไม่ส่งแฟกซ์ต่อ
422
การตอบสนองที่ไม่เกี่ยวข้อง
ในโหมด non-ECM คำส่งที่ได้รับไม่ใช่การตอบกลับที่คาดไว้
431
ไม่มีการตอบสนองภายในสำหรับการแทรกการทำรายการจากระยะไกล
ตั้งค่าโดยผู้รับขณะทำงานในโหมด ECM ได้รับคำสั่งเสียงขอข้อความในภายหลัง และไม่มีคำขอในสายภายในระหว่างกำหนดเวลา T3
432
โทรศัพท์ตัดการเชื่อมต่อ
ผู้ใช้ตัดสายหลังจากการโทรโดยไม่รับส่งแฟกซ์ต่อขณะอยู่ในโหมด ECM
รหัส
รายละเอียด
ความเห็น
441
โทรศัพท์ตัดการเชื่อมต่อ
ผู้ใช้ตัดสายหลังจากการโทรโดยไม่รับส่งแฟกซ์ต่อขณะอยู่ในโหมด ECM
451
โทรศัพท์ตัดการเชื่อมต่อ
ผู้ใช้ตัดสายหลังจากการโทรโดยไม่รับส่งแฟกซ์ต่อขณะอยู่ในโหมด ECM
461
เกินกำหนดเวลา
กำลังรอเวลาตามกำหนด T2 สำหรับคำสั่งหลัง RNR
462
ได้รับ DCN
ได้รับ DCN ในเฟรมคำสั่งที่ได้รับอันเป็นผลจาก RNR เครื่องภายในหน่วยความจำหมดขณะรับข้อมูล
463
สายตัดการเชื่อมต่อ
ผู้รับส่ง DCN และสายตกหลังจากรอเฟรมขารับ 3 วินาทีจากผู้ส่ง หรือสัญญาณในสายหายไปนานกว่า 0.2 วินาที
464
การตอบสนองที่ไม่เกี่ยวข้อง
ในโหมด ECM ได้รับคำสั่งที่ไม่คาดคิด
471
เกินกำหนดเวลา
กำลังรอเวลาตามกำหนด T2 สำหรับคำสั่งหลัง RNR
472
มีการจัดส่ง ERR
ตั้งค่าโดยผู้รับใน ECM หากผู้ส่งยกเลิกการส่งบล็อค/หน้าเอกสาร/เอกสารปัจจุบันใหม่หลังทำซ้ำไม่เสร็จสมบูรณ์ 4 ครั้ง และอาจมีการลดความเร็วโมเด็มลง
473
ได้รับ DCN
ได้รับ DCN ในเฟรมคำสั่งที่ได้รับอันเป็นผลจาก RNR
474
สายตัดการเชื่อมต่อ
ผู้รับส่ง DCN และสายตกหลังจากรอเฟรมขารับ 3 วินาทีจากผู้ส่ง หรือสัญญาณในสายหายไปนานกว่า 0.2 วินาที
รหัส
รายละเอียด
ความเห็น
475
การตอบสนองที่ไม่เกี่ยวข้อง
ในโหมด ECM ได้รับคำสั่งที่ไม่คาดคิด
481
การตอบสนองที่ไม่เกี่ยวข้อง
ในโหมด ECM คำสั่งที่ได้รับไม่ใช่ RR
501
สายไม่ว่าง
พบสัญญาณสายไม่ว่างระหว่างการแลกเปลี่ยนเบื้องต้น ข้อความ “BUSY” ปรากฏขึ้นในบันทึก
502
ได้รับ DCN
ได้รับ DCN ในเฟรมคำสั่งที่ได้รับเนื่องจาก CNG (เสียงสัญญาณการโทร -- สัญญาณนี้มีความถี่ที่ 1100 Hz)
503
สายตัดการเชื่อมต่อ
ผู้รับส่ง DCN และสายตกหลังรอเฟรมที่ได้รับเป็นเวลา 3 วินาที หรือสัญญาณหายไปนานเกินกว่า 0.2 วินาที
504
การตอบสนองที่ไม่เกี่ยวข้อง
คำสั่งหลัง CNG ไม่ถูกต้อง
505
เกินกำหนดเวลา
พ้นกำหนดเวลา T1 และไม่มีการตอบกลับใด ๆ ข้อความ “No answer” ปรากฏขึ้นที่รายงานของบันทึก
511
ผู้รับทางไกลไม่รองรับการทำงาน
ผู้รับไม่รองรับฟังก์ชั่นแบบปรับแต่งได้
512
ผู้รับทางไกลไม่รองรับการทำงาน
ผู้รับไม่รองรับการทำงานหรือมีการขอหรือปฏิเสธการตรวจสอบสถานะ
513
รหัสผ่านการตรวจสอบสถานะไม่ถูกต้อง
คุณถูกตรวจสอบสถานะ และไม่พบว่ามีเอกสารสำหรับส่ง
514
ไม่มีเอกสารสำหรับตรวจสอบสถานะ
เครื่องที่ตรวจสอบสถานะไม่ได้พิจารณา DIS ที่แจ้งว่าเราไม่มีเอกสารสำหรับตรวจสอบสถานะ และแจ้งขอให้เราส่งข้อมูลนี้ต่อ
515
เกินกำหนดเวลา
พ้นเวลาที่กำหนดแล้ว
รหัส
รายละเอียด
ความเห็น
521
ได้รับ DCN
ได้รับ DCN ในเฟรมตอบกลับหลังช่วงการให้ข้อมูล
522
สายตัดการเชื่อมต่อ
ผู้รับส่ง DCN และสายตกหลังรอเฟรมที่ได้รับเป็นเวลา 3 วินาที หรือสัญญาณหายไปนานเกินกว่า 0.2 วินาที
523
ไม่ีการตอบสนองระหว่างลองใหม่ทุกรอบ
ไม่มีการตอบสนองทั้ง 3 รอบในการเชื่อมต่อกับ DCS การเชื่อมต่อขาดหายจากผู้รับ อาจเนื่องจากสายตกหรือผู้รับวางสาย
524
ได้รับรหัสประจำตัว
ไม่สามารถซิงค์ข้อมูลกับเครื่องทางไกล สายอาจมีปัญหาทำให้เครื่องทางไกลไม่พบคำสั่ง DCS
525
ไม่สามารถลดความเร็วได้
ต้องลดความเร็วโมเด็มแต่ไม่สามารถทำได้ (เช่น ผู้รับรองรับ v .25 แต่ต้องใช้ v .27) การพยายามให้ข้อมูลทั้งหมดกับเครื่องทางไกลล้มเหลว
526
การตอบสนองที่ไม่เกี่ยวข้อง
การตอบกลับที่ได้รับหลัง DCS + การให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง (CFR ที่คาดไว้)
531
การตอบสนองที่ไม่เกี่ยวข้อง
การตอบกลับที่ได้รับหลังการส่ง MPS, EOP, EOM ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบบิตการวินิจฉัยปัญหา 11 และ 12
532
ได้รับ DCN
ได้รับ DCN จากสัญญาณขาส่ง ตรวจสอบบิตการวินิจฉัยปัญหา 11 และ 12
533
สายตัดการเชื่อมต่อ
ผู้รับส่ง DCN และสายตกหลังรอเฟรมที่ได้รับเป็นเวลา 3 วินาที หรือสัญญาณหายไปนานเกินกว่า 0.2 วินาที
534
ไม่ีการตอบสนองระหว่างลองใหม่ทุกรอบ
การเชื่อมต่อขาดหายเนื่องจากสายตกหรือผู้รับวางสาย
รหัส
รายละเอียด
ความเห็น
535
ไม่สามารถลดความเร็วได้
ไม่สามารถลดความเร็วข้อความตามหลังได้ ผู้รับทางไกลไม่ตอบสนองกับ RTP หรือ RTN หรือผู้ส่งไม่สามารถส่งข้อมูลใหม่ได้
536
ไม่ได้ยืนยันอย่างน้อยหนึ่งหน้า
เกิดขึ้นในโหมด non-ECM ขณะมีข้อผิดพลาดมากเกินไปในหน้าเอกสาร หน้าเอกสารที่ได้รับไม่สามารถอ่านได้
541
โทรศัพท์ตัดการเชื่อมต่อ
ผู้ใช้ตัดสายหลังจากการโทรโดยไม่ส่งแฟกซ์ต่อ
542
เกินกำหนดเวลา
ระบบตั้งเวลาแทรกผู้ใช้ T3 เกินกำหนดแล้ว
543
การตอบสนองที่ไม่เกี่ยวข้อง
การตอบกลับที่ได้รับหลังจากการส่งเสียงคำขอไปยังเครื่องส่งทางไกลไม่ใช่ DIS
551
ได้รับ DCN
ได้รับ DCN หลังจากสัญญาณถูกนำส่ง ตรวจสอบบิตการวินิจฉัยปัญหา 11 และ 12
552
สายตัดการเชื่อมต่อ
ผู้รับส่ง DCN และสายตกหลังรอเฟรมที่ได้รับเป็นเวลา 3 วินาที หรือสัญญาณหายไปนานเกินกว่า 0.2 วินาที
553
ไม่ีการตอบสนองระหว่างลองใหม่ทุกรอบ
การเชื่อมต่อขาดหายกับผู้รับ อาจเนื่องจากสายสัญญาณขาดหรือผู้รับวางสาย
554
การตอบสนองที่ไม่เกี่ยวข้อง
การตอบกลับที่ได้รับหลังการส่ง PPS-NULL, PPS-MPS, PPS-EOM ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบบิตการวินิจฉัยปัญหา 11 และ 12
555
ไม่สามารถลดความเร็วได้
ระบบไม่สามารถรับการส่งสัญญาณ ECM ที่ถูกต้องไม่ว่าที่บอดเรทเท่าใดก็ตาม
561
ได้รับ DCN
ได้รับ DCN หลังจากสัญญาณถูกนำส่ง ตรวจสอบบิตการวินิจฉัยปัญหา 11 และ 12
562
สายตัดการเชื่อมต่อ
ผู้รับส่ง DCN และสายตกหลังรอเฟรมที่ได้รับเป็นเวลา 3 วินาที หรือสัญญาณหายไปนานเกินกว่า 0.2 วินาที
563
ไม่ีการตอบสนองระหว่างลองใหม่ทุกรอบ
การเชื่อมต่อขาดหายกับผู้รับ อาจเนื่องจากสายสัญญาณขาดหรือผู้รับวางสาย
564
การตอบสนองที่ไม่เกี่ยวข้อง
การตอบกลับที่ได้รับหลังการส่ง PPS-NULL, PPS-MPS, PPS-EOM ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบบิตการวินิจฉัยปัญหา 11 และ 12
565
ไม่มี cont กับข้อความถัดไป
ตั้งค่าโดยผู้ส่ง (ECM) เมื่อมีการล้มเลิกการส่งบล็อค/หน้าเอกสาร/เอกสารในปัจจุบันหลังดำเนินการล้มเหลว 4 ครั้ง และอาจมีการลดความเร็วของโมเด็มลง
566
ไม่ได้ยืนยันอย่างน้อยหนึ่งหน้า
ได้รับ ERR (สิ้นสุดการตอบกลับสำหรับการส่งซ้ำ) จากผู้รับหลังจาก EOR-MPS, -EOP, -EOM หรือ -NULL


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย