ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

แท็บเล็ต HP 7, HP Slate 7 -การเปลี่ยนภาษาสำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.1/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP ระบบ Android 4.1/Jelly Bean
หากปุ่มที่แป้นพิมพ์บนหน้าจอไได้จัดเรียงตามที่คาดหรือไม่ได้แสดงอักขระต่าง ๆ อย่างถูกต้อง อาจต้องมีการปรับค่าภาษาที่จะป้อนข้อมูล นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนค่าการแสดงภาษาเพื่อให้ระบบปฏิบัติการ Android แสดงการแจ้งเตือน เมนูและข้อความอื่น ๆ ในภาษาหลักของคุณ
เอกสารชุดนี้ระบุข้อมูลการเปลี่ยนภาษาแสดงผลของระบบปฏิบัติการของแท็บเล็ต และการเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์หน้าจอสำหรับเขียนในภาษาต่าง ๆ
การเปลี่ยนภาษาแสดงผลและภาษาสำหรับป้อนข้อมูล
ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าภาษาบนหน้าจอและภาษาในการป้อนข้อมูลของแท็บเล็ต
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) กดเลือก Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  รูปภาพ : Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล)
  ภาษาและการป้อนข้อมูลจากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) ในเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. เลือก Language (ภาษา) จากนั้นเลือกภาษาที่ต้องการจากรายการ ระบบปฏิบัติการ Android แสดงการแจ้งเตือน เมนู และข้อความทางระบบอื่น ๆ ในภาษาที่คุณเลือก
  รูปภาพ : ภาษา
  ภาษาจากเมนู Language & input settings (ค่าภาษาและการป้อนข้อมูล)
    บันทึก
  หากภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ให้ดาวน์โหลดภาษาที่ต้องการจาก Google Play Store (ภาษาอังกฤษ)
 4. หากมีวิธีป้อนข้อมูลหลายวิธีสำหรับภาษาที่คุณเลือก สามารถปรับเค้าโครงแป้นพิมพ์ได้จากเมนู Language & input (ภาษาและการป้อนข้อมูล) กดเลือกวิธีการป้อนข้อมูลในปัจจุบัน จากนั้นเลือกวิธีการอื่นที่ต้องการ
  รูปภาพ : Keyboard & input methods (ภาษาและวิธีการป้อนข้อมูล)
  Keyboard & input methods (ภาษาและวิธีการป้อนข้อมูล)
การเปลี่ยนค่าภาษาในการแสดงผลในกรณีที่คุณไม่เข้าใจภาษาที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน
หากแท็บเล็ตถูกตั้งเป็นภาษาอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยตั้งใจและคุณอ่านภาษาดังกล่าวไม่ได้ สามารถใช้ไอคอนเพื่อค้นหาส่วนตั้งค่าภาษาและเปลี่ยนกลับเป็นภาษาที่คุณอ่านได้ ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาโดยใช้กราฟิกแทนข้อความ:
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. ไล่รายการลงและแตะเลือกไอคอน
 3. กดเลือกรายการแรกด้านบนของหน้าจอ จากไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อแสดงรายการภาษาที่มีอยู่ทั้งหมด
  รูปภาพ : รายการเลือกด้านบนสุดของเมนู Language & input settings (ภาษาและวิธีการป้อนข้อมูล)
  รายการเลือกด้านบนสุดของเมนู Language & input settings (ภาษาและวิธีการป้อนข้อมูล)
 4. เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการ
    บันทึก
  หากภาษาที่ต้องการไม่ปรากฏขึ้นในรายการ ให้ดาวน์โหลดภาษาที่ต้องการจาก Google Play Store (เป็นภาษาอังกฤษ)

ประเทศ: Flag ไทย