ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory - คู่มือการรับประกันและกฎหมาย

คู่มือฉบับนี้มีข้อมูลด้านการรับประกันและข้อบังคับในการใช้ HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
ประกาศการรับประกันแบบจำกัดของ Hewlett-Packard
น้ำหนัก, ผลิตภัณฑ์
1 ปี, การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา
HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
1 ปี
นับจากวันที่ซื้อ ตามระยะเวลาที่ระบุข้างต้น HP รับประกันต่อลูกค้าว่าฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมของ HP จะปลอดจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและฝีมือแรงงาน หาก HP ได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อบกพร่องในช่วงระยะรับประกัน HP จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีข้อบกพร่อง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HP ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเปลี่ยนอาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
HP ไม่รับประกันว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ HP จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อบกพร่อง หาก HP ไม่สามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามที่รับประกันภายในระยะเวลาที่เหมาะสม HP จะคืนเงินให้แก่คุณตามราคาซื้อในทันทีที่คุณส่งคืนผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของ HP อาจประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ที่ได้รับการผลิตขึ้นใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับชิ้นส่วนใหม่ หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การใช้งานโดยบังเอิญก่อนหน้านี้
การรับประกันนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับข้อบกพร่องอันเกิดจาก (ก) การบำรุงรักษาหรือการปรับเทียบที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ (ข) ซอฟต์แวร์ การเชื่อมโยง ชิ้นส่วนต่างๆ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้รับการจัดหาให้โดย HP (ค) การดัดแปลง หรือการใช้งานอย่างผิด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต (ง) การใช้งานนอกเหนือรายละเอียดการใช้งานในสภาพที่ระบุไว้สำหรับสินค้า หรือ (จ) การเตรียมหรือบำรุงรักษาในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
ภายในขอบเขตแห่งกฎหมายท้องถิ่น การรับประกันข้างต้นถือว่าสมบูรณ์แล้ว และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา และ HP ขอปฏิเสธการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการวางจำหน่าย คุณภาพที่น่าพอใจ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บางประเทศ/พื้นที่ รัฐหรือจังหวัด ไม่อนุญาตการจำกัดระยะเวลาสำหรับการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ การรับประกันนี้จะให้สิทธิทางกฎหมายแก่คุณตามที่ระบุ และคุณยังอาจมีสิทธิอื่นๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัด
การรับประกันแบบจำกัดของ HP มีผลเฉพาะในประเทศ/ภูมิภาค หรือพื้นที่ที่ HP มีบริการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ และเป็นที่ซึ่ง HP วางตลาดผลิตภัณฑ์นี้ ระดับของบริการที่คุณได้รับภายใต้การรับประกันอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับมาตรฐานท้องถิ่น HP จะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะหรือฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานในประเทศ/พื้นที่ที่ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้ทำงานในลักษณะเช่นนั้น เนื่องจากเหตุผลทางด้านกฎหมายหรือข้อบังคับ
ภายในขอบเขตแห่งกฎหมายท้องถิ่น วิธีการแก้ไขในข้อความแห่งสัญญารับประกันฉบับนี้ถือเป็นการแก้ไขของคุณแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่ตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น HP หรือผู้จัดหา จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียของข้อมูล หรือต่อความเสียหายอื่นๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ หรือที่มีผลสืบเนื่องมา (รวมถึงผลกำไรหรือข้อมูลที่เสียไป) ไม่ว่าความสูญเสียนั้นจะระบุไว้ในสัญญา หรือมีการละเมิดสัญญา หรืออื่นๆ บางประเทศ/พื้นที่ รัฐหรือจังหวัด ไม่อนุญาตการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือที่เกิดสืบเนื่องตามมา ดังนั้นการจำกัดหรือการยกเว้นความเสียหายข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ
เงื่อนไขของการรับประกันที่ระบุไว้ในข้อความนี้ ยกเว้นสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการลิดรอน จำกัด หรือเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมสิทธิตามกฎหมายที่บังคับใช้แก่การขายผลิตภัณฑ์นี้แก่คุณ
ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
หากคุณประสบปัญหา โปรดติดต่อบุคคลที่ขายผลิตภัณฑ์ HP ให้คุณก่อน ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP จะทราบดีถึงความต้องการของคุณและสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้
ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน HP จะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องส่งคืนอุปกรณ์ที่มีข้อบกพร่อง คุณอาจส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังผู้แทนจำหน่าย HP ที่ได้รับอนุญาตหรือฝ่ายขาย HP ในพื้นที่และตัวแทนฝ่ายบริการที่สำนักงาน โปรดแนบใบเสร็จรับเงินมาด้วย
สำหรับบริการด้านการรับประกันของผลิตภัณฑ์ HP โปรดโทรไปที่ฝ่ายสนับสนุนของ HP ก่อนทำการโทร โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ไว้ให้พร้อม:
 • ผลิตภัณฑ์ของ HP ที่คุณต้องการปรึกษา
 • หมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์
 • ซีเรียลนัมเบอร์ของผลิตภัณฑ์
 • คำอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
 • หลักฐานการซื้อผลิตภัณฑ์
 • ที่อยู่ในการจัดส่งของคุณ
ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนของ HP จะช่วยคุณแก้ปัญหาและแนะนำด้านบริการการรับประกันให้กับคุณ
การเรียกเก็บเงินด้านการบริการ (ในกรณีที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันแล้ว)
เมื่อคุณได้สั่งเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันไปแล้ว จะมีการเรียกเก็บเงินในราคาค่าซ่อม โปรดดูผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ HP หรือฝ่ายขายในพื้นที่ของคุณ และตัวแทนฝ่ายบริการที่สำนักงาน หรือคุณสามารถโทรหา HP ได้ที่ (800) 227-8164 (เฉพาะสหรัฐอเมริกา)
การบริการนอกเขตประเทศสหรัฐอเมริกา
ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาควรติดต่อผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือฝ่ายขาย และตัวแทนฝ่ายบริการที่สำนักงานของ HP เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับราคา ความพร้อมให้บริการในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และคำแนะนำต่างๆ
ข้อมูลด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
ข้อมูลข้อบังคับต่อไปนี้ใช้สำหรับ HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
หมายเลขประจำรุ่นตามข้อบังคับ:
เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการตรวจสอบตามข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์ของคุณจึงต้องมีหมายเลขรุ่นตามข้อบังคับ (Regulatory Model Number) หมายเลขประจำรุ่นตามข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ คือ RSVLD-1302 หมายเลขประจำรุ่นตามข้อบังคับเป็นคนละอย่างกันกับหมายเลขประจำรุ่นด้านการตลาด (เช่น HP Smart Mobility Module) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ HP
ประกาศสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา
This device complies with Part 15 of the Federal Communication Commission rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
การใช้งานอุปกรณ์นี้ภายในที่พักอาศัยอาจก่อให้เกิดการรบกวนในระดับที่เป็นอันตราย ซึ่งผู้ใช้อาจจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาการรบกวนสัญญาณวิทยุโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับวิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ ให้แก้ไขการรบกวนด้วยวิธีดังต่อไปนี้:
 • หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ
 • วางอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณวิทยุให้ห่างกันมากกว่าเดิม
 • เสียบปลั๊กของอุปกรณ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่อยู่คนละวงจร กับแหล่งจ่ายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ
 • ปรึกษาผู้แทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ด้านวิทยุ/โทรทัศน์
FCC Caution: The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
คำเตือน – การสัมผัสกับคลื่นความถี่ของวิทยุ ถึงแม้ว่าพลังงานที่แผ่ออกจากอุปกรณ์นี้จะมีปริมาณต่ำกว่าขีดจำกัดของความถี่ของคลื่นวิทยุ แต่คุณควรใช้อุปกรณ์ในลักษณะที่มีสัมผัสกับเสาอากาศในช่วงการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะละเมิดขีดจำกัดการได้รับรังสีความถี่คลื่นวิทยุของ Industry Canada ระยะห่างของผู้ใช้กับเสาอากาศควรไม่น้อยกว่า 20 ซม. (8 นิ้ว)
ประกาศสำหรับประเทศแคนาดา
This device complies with the limits for a Class B digital device and conforms to Industry Canada standard ICES-003. Products that contain a radio transmitter comply with Industry Canada standard RSS210 and are labeled with an IC ID.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and personnel.
Note pour le Canada
Cet appareil numérique de la classeBest conforme à la norme ICES-003 d'Industry Canada. La radio sans fil de ce dispositif est conforme à la certification RSS 210 d'Industry Canada et est étiquetée avec un numéro d’approbation IC.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toute réception d'interférence, y compris les interférences susceptibles de générer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet équipement respecte les limites d'exposition aux radiofréquences canadiennes applicables dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับด้านระบบไร้สายและกฎที่จำเป็น
ประกาศสำหรับประเทศอาร์เจนตินา
Para un funcionamiento seguro, de usarse una fuente de alimentación (opcional, debido a que este equipo puede alimentarse por Ethernet) la fuente debe poseer las siguientes características eléctricas: Características de entrada: 100-240 Vac, 50-60H, 0,2A, Clase I, Características de salida: 5Vdc, 1.0A.
El no cumplimiento de estas especificaciones puede producir choque eléctrico y HP no se responsabiliza por los riesgos que el uso indebido puede causar en personas y/o el daño del teléfono.
ประกาศสำหรับประเทศบราซิล
Aviso aos usuários no Brasil Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
ประกาศสำหรับสหภาพยุโรป
ระบบโทรคมนาคมของผลิตภัณฑ์นี้อาจมีการใช้งานกับประเทศในกลุ่ม EU และ EFTA ดังต่อไปนี้:
ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สาธารณรัฐสโลวัก, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
ผลิตภัณฑ์นี้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับของ EU ดังต่อไปนี้:
 • ข้อบังคับสำหรับอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ 2006/95/EC
 • กฎบัญญัติ EMC Directive 2004/108/EC
 • กฎบัญญัติ RoHS Directive 2011/65/EU
 • กฎบัญญัติ R&TTE 1999/5/EC
การปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้บ่งบอกถึงการปฏิบัติตาม Harmonized European Standards (มาตรฐานยุโรป) ที่อยู่ใน EU Declaration of Conformity ซึ่งมีการใช้กับผลิตภัณฑ์ของ Hewlett-Packard หรือผลิตภัณฑ์ในเครือ การปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์
ประกาศสำหรับประเทศญี่ปุ่น
この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。
ประกาศสำหรับประเทศเกาหลี
해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음
ประกาศสำหรับประเทศเม็กซิโก
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
แผนการควบคุมผลิตภัณฑ์มิให้ทำลายสิ่งแวดล้อม
Hewlett-Packard Company มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อสามารถใช้รีไซเคิล มีการลดจำนวนการใช้วัตถุดิบให้น้อยที่สุด ในขณะที่ยังมั่นใจได้ถึงการใช้งานได้เป็นอย่างดีและมีความน่าเชื่อถือ วัตถุดิบที่เป็นคนละชนิดกันกันได้รับการออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการแยกชิ้นส่วน ตัวยึดและจุดประสานอื่นๆ สามารถมองเห็น เข้าถึง และถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือทั่วไป ส่วนประกอบที่สำคัญอื่นๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การถอดแยกชิ้นส่วนและการซ่อมแซมเป็นไปอย่างรวดเร็ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ โปรดดูที่เว็บไซต์พันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของ HP ได้ที่: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
India RoHS
This product complies with the “India E-waste Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.
Turkey RoHS
ประกาศการจำกัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย