ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory - กำหนดค่าและเชื่อมต่อ HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการกำหนดค่า (โดยใช้ตัวช่วย) และจากนั้นเชื่อมต่อกับ HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory สำหรับใช้ในเครือข่ายไร้สายโดยใช้เครือข่าย HP wireless direct หรือ HP NFC
สำหรับคำแนะนำในการติดตั้ง โปรดดู ติดตั้งHP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory หรือ คู่มือการติดตั้ง HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
ตัวช่วย HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory ที่ฝังในเว็บเซิร์ฟเวอร์ (EWS)
ใช้ตัวช่วยการตั้งค่าในการกำหนดค่า HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
  บันทึก
เมื่อสร้างการเชื่อมต่อครั้งแรก HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory EWS จะเปิดตัวช่วยโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ตัวช่วยได้ทุกเมื่อ
 1. ดูสถานะไฟบน HP 1200w Accessory เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องทำงานถูกต้อง
  LED สถานะอุปกรณ์สีเขียว (ไกลสุดของตัวเชื่อมต่อ USB) บ่งบอกว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน LED สถานะอุปกรณ์สีน้ำเงิน บ่งบอกว่า HP 1200w Accessory เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือการเชื่อมต่อ HP wireless direct อื่นกำลังทำงานอยู่ LED สถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ (ใกล้ตัวเชื่อมต่อ USB ที่สุด) จะเป็นสีเขียวหากมีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์/MFP HP ที่สนับสนุน หรือไม่มีไฟหากไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์/MFP
 2. หากใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบไร้สาย ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย HP 1200w Accessory หรือ SSID รูปแบบเริ่มต้นของ SSID คือ HP-Print-**-1200w Mobile Print ซึ่ง “**” หมายถึงที่อยู่ MAC สองหลักสุดท้ายของ HP 1200w Accessory
    บันทึก
  เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS เช่น iPhone® หรือ iPad® ในการเชื่อมต่อ ซึ่งใช้ iOS 5 หรือ 6 ไอคอนสถานะการเชื่อมต่ออาจหมุนต่อแม้ว่าจะเชื่อมต่อแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติและบ่งชี้ว่าการเชื่อมต่อ HP Wireless Direct ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่ง HP wireless direct เป็นการเชื่อมต่อเดียวระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่และ HP 1200w Accessory อุปกรณ์เคลื่อนที่จะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
 3. เปิดเว็บเบราว์เซอร์
 4. ในบรรทัดที่อยู่หรือช่อง ไปที่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของ HP 1200w Accessory ซึ่งก็คือ: http://192.168.223.1 กด Enter HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory EWS จะเปิดขึ้น
 5. เลือกเมนู หน้าแรก จากนั้นเลือก ตัวช่วยการตั้งค่า
 6. เลือกภาษาที่คุณใช้ และคลิกที่ถัดไป
 7. เลือก วิธีการตั้งค่า หากคุณเลือก การตั้งค่าตามคู่มือ (ตัวช่วย) ตัวช่วยจะให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ หากคุณเลือก ให้ฉันเลือกจากเมนู คุณจะเลือกรายการตั้งค่าเอง
  ตัวช่วยการตั้งค่า
  หากคุณอนุญาตให้ HP 1200w Accessory เข้าถึงเครือข่ายไร้สาย คุณต้องระบุรหัสผ่านสำหรับเราเตอร์ไร้สาย
  1. เลือกช่องเพื่ออนุญาต HP 1200w Accessory ในการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายที่มี และคลิก ถัดไป ตัวช่วยจะสแกนหาเครือข่ายไร้สาย และแสดงผล
  2. เลือกเครือข่ายไร้สายเพื่อเชื่อมต่อ และป้อนรหัสผ่าน (ถ้ามี)
   เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว ข้อความ สำเร็จ จะแสดงชื่อเครือข่าย (หรือ SSID) และที่อยู่ IP
  3. เลือกช่องเพื่ออนุญาตการอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ HP 1200w Accessory
     บันทึก
   HP ขอแนะนำให้ใช้การอัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู อัปเดตเฟิร์มแวร์ HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
  4. คลิก เสร็จสิ้น เมื่อกำหนดค่าเสร็จ
  ให้ฉันเลือกจากเมนู
  หากคุณอนุญาตให้ HP 1200w Accessory เข้าถึงเครือข่ายไร้สาย คุณต้องระบุรหัสผ่านสำหรับเราเตอร์ไร้สาย
  1. เลือกช่องเพื่ออนุญาต HP 1200w Accessory ในการเข้าถึงเครือข่ายไร้สายที่มี และคลิก ถัดไป ตัวช่วยจะสแกนหาเครือข่ายไร้สาย และแสดงผล
  2. เลือกเครือข่ายไร้สายเพื่อเชื่อมต่อ และป้อนรหัสผ่าน (ถ้ามี)
   เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว ข้อความ สำเร็จ จะแสดงชื่อเครือข่าย (หรือ SSID) และที่อยู่ IP
  3. คลิกที่ ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ
  4. เลือก อัปเดตอัตโนมัติ และจากนั้นเลือกช่องเพื่ออนุญาตการอัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติสำหรับ HP 1200w Accessory
     บันทึก
   HP ขอแนะนำให้ใช้การอัปเดตเฟิร์มแวร์อัตโนมัติ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดู อัปเดตเฟิร์มแวร์ HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
  5. คลิก นำไปใช้ เพื่อยืนยันการเลือก
  6. คลิก เสร็จสิ้น เมื่อกำหนดค่าเสร็จ
เครือข่ายไร้สาย
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อ HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory และกำหนดค่าเพื่อใช้เครือข่ายไร้สายของระบบ (WLAN)
 1. ดูสถานะไฟบน HP 1200w Accessory เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องทำงานถูกต้อง
  LED สถานะอุปกรณ์สีเขียว (ไกลสุดของตัวเชื่อมต่อ USB) บ่งบอกว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน LED สถานะอุปกรณ์สีน้ำเงิน บ่งบอกว่า HP 1200w Accessory เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือการเชื่อมต่อ HP wireless direct อื่นกำลังทำงานอยู่
  LED สถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ (ใกล้ตัวเชื่อมต่อ USB ที่สุด) จะเป็นสีเขียวหากมีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์/MFP HP ที่สนับสนุน หรือไม่มีไฟหากไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์/MFP หาก LED สถานะการเชื่อมต่อเป็นสีแดง ให้ไปที่ www.hp.com/go/1200wSupport หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
  สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ LED สถานะ โปรดดูบทนำ HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
 2. ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สายหรือคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ตรวจสอบว่าเปิด wireless แล้ว (เลือกปุ่มเลือก Wi-Fi อยู่ การควบคุมนี้จะอยู่ในเมนู การตั้งค่า
    บันทึก
  เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS ในการเชื่อมต่อ เช่น iPhone® หรือ iPad® ที่ใช้ iOS 5 หรือสูงกว่า ไอคอนสถานะการเชื่อมต่ออาจยังคงหมุนแม้มีการเชื่อมต่อแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติและบ่งชี้ว่าการเชื่อมต่อ HP Wireless Direct ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่ง HP wireless direct เป็นการเชื่อมต่อเดียวระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่และ HP 1200w Accessory อุปกรณ์เคลื่อนที่จะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
 3. เชื่อมต่อกับชื่อเครือข่าย HP 1200w Accessory หรือ SSID รูปแบบเริ่มต้นของ SSID คือ HP-Print-**-1200w Mobile Print ซึ่ง “**” หมายถึงที่อยู่ MAC สองหลักสุดท้ายของ HP 1200w Accessory
    บันทึก
  เมื่อสร้างการเชื่อมต่อครั้งแรก HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory EWS จะเปิดตัวช่วยตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ระบุภาษาที่จะใช้ เลือกวิธีการตั้งค่า (ตามคู่มือหรือตั้งเอง) และกำหนดค่าขั้นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วย
 4. เปิดเว็บเบราว์เซอร์
 5. ในบรรทัดที่อยู่หรือช่อง ไปที่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของ HP 1200w Accessory ซึ่งก็คือ: http://192.168.223.1 กด Enter HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory จะเปิดขึ้น
 6. เลือกเมนู หน้าแรก จากนั้นเลือก สถานะระบบ
    บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ใช้ตัวช่วย HP 1200w EWS ในการกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย ดูส่วนเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วย
 7. ในส่วน สถานะเครือข่าย ให้ตรวจสอบว่าเครือข่ายไร้สายเปิดอยู่หรือไม่
 8. ในการเปลี่ยนสถานะ ให้คลิกเครือข่ายไร้สาย และตั้งสถานะเป็นเปิดหรือ ปิด
 9. เลือกประเภท การตั้ง Wireless ให้ใช้ (การตั้งค่าเอง, WPS: วิธีกดปุ่ม หรือ WPS: การใช้ PIN)
  การตั้งค่าเอง
  1. คลิก สแกนเครือข่ายไร้สาย และจากนั้นเลือกชื่อเครือข่ายไร้สายจากรายการ หรือพิมพ์ SSID ของเครือข่ายไร้สายในช่องชื่อเครือข่าย (SSID)
  2. เลือก โหมดความปลอดภัย(ไม่มี, WEP, WPA/WPA2)
  3. เลือก เชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบว่า HP 1200w Accessory สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้
  WPS: วิธีกดปุ่ม
  1. คลิก เริ่ม WPS
  2. กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ไร้สายเพื่อสร้างชื่อเครือข่ายแบบสุ่มหรือ SSID
     บันทึก
   เราเตอร์อาจใช้ปุ่มจริงที่อยู่บนเราเตอร์ หรือปุ่มเสมือนที่แสดงบนหน้าจอของเราเตอร์
  3. เมื่อชื่อเครือข่ายไร้สายหรือ SSID ปรากฏ ให้เลือก โหมดความปลอดภัย (ไม่มี, WEP, WPA/WPA2)
  4. เลือก เชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบว่า HP 1200w Accessory สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้
  WPS: การใช้ PIN
  1. ป้อน PIN ของ HP 1200w Accessory เป็น PIN ของ WPS ในช่องที่เหมาะสมบนหน้าจอของเราเตอร์
  2. คลิก เริ่ม WPS
  3. เมื่อชื่อเครือข่ายไร้สายหรือ SSID ปรากฏ ให้เลือก โหมดความปลอดภัย (ไม่มี, WEP, WPA/WPA2)
  4. เลือก เชื่อมต่อ เพื่อตรวจสอบว่า HP 1200w Accessory สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้
เครือข่าย HP wireless direct
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการเชื่อมต่อ HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory และกำหนดค่าสำหรับใช้ในเครือข่าย HP wireless direct
  บันทึก
คุณสมบัติ HP wireless direct ให้คุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายกับเครื่องพิมพ์/MFP HP โดยตรงเท่านั้น ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน้ตหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นๆ
เทคโนโลยีปัจจุบันจำกัดการเชื่อมต่อ HP wireless direct ไว้ที่ห้ามเครื่อง
 1. ดูสถานะไฟบน HP 1200w Accessory เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องทำงานถูกต้อง
  LED สถานะอุปกรณ์สีเขียว (ไกลสุดของตัวเชื่อมต่อ USB) บ่งบอกว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน LED สถานะอุปกรณ์สีน้ำเงิน บ่งบอกว่า HP 1200w Accessory เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือการเชื่อมต่อ HP wireless direct อื่นกำลังทำงานอยู่ LED สถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ (ใกล้ตัวเชื่อมต่อ USB ที่สุด) จะเป็นสีเขียวหากมีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์/MFP HP ที่สนับสนุน หรือไม่มีไฟหากไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์/MFP
    บันทึก
  เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS ในการเชื่อมต่อ เช่น iPhone® หรือ iPad® ที่ใช้ iOS 5 หรือสูงกว่า ไอคอนสถานะการเชื่อมต่ออาจยังคงหมุนแม้มีการเชื่อมต่อแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติและบ่งชี้ว่าการเชื่อมต่อ HP Wireless Direct ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่ง HP wireless direct เป็นการเชื่อมต่อเดียวระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่และ HP 1200w Accessory อุปกรณ์เคลื่อนที่จะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
  เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS ที่มีการเชื่อมต่อ 3G/4G บางรุ่น ข้อมูลมือถือจะเปิดหลังจากตัวช่วยตั้งค่า HP 1200w Accessory EWS เสร็จสิ้นแล้ว อุปกรณ์ iOS เชื่อมต่อกับ HP 1200w Accessory โดยตรงโดยใช้ HP wireless direct อุปกรณ์จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วย
 2. หากใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบไร้สาย ให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย HP 1200w Accessory หรือ SSID รูปแบบเริ่มต้นของ SSID คือ HP-Print-**-1200w Mobile Print ซึ่ง “**” หมายถึงที่อยู่ MAC สองหลักสุดท้ายของ HP 1200w Accessory
    บันทึก
  เมื่อสร้างการเชื่อมต่อครั้งแรก HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory EWS จะเปิดตัวช่วยตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ระบุภาษาที่จะใช้ เลือกวิธีการตั้งค่า (ตามคู่มือหรือตั้งเอง) และกำหนดค่าขั้นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนเกี่ยวกับการใช้ตัวช่วย
 3. เปิดเว็บเบราว์เซอร์
 4. ในบรรทัดที่อยู่หรือช่อง ไปที่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของ HP 1200w Accessory ซึ่งก็คือ: http://192.168.223.1 กด Enter อุปกรณ์การพิมพ์เคลื่อนที่ HP 1200w NFC/Wireless EWS จะเปิดขึ้น
 5. เลือกเมนู หน้าแรก จากนั้นเลือก สถานะระบบ
 6. ในส่วน สถานะเครือข่าย ตรวจสอบว่าเครือข่าย Wireless Directเปิดอยู่หรือไม่
 7. เลือกเครือข่าย Wireless Direct เพื่อแสดงการตั้งค่าปัจจุบัน
 8. หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย Wireless Direct สำหรับ HP 1200w Accessory:
  1. ตั้งสถานะเป็นเปิดหรือปิด
  2. ตั้งชื่อเครือข่าย (SSID) (ถ้ามี) ตัวระบุบริการเริ่มต้น (SSID) คือชื่อ HP 1200w Accessory คุณสามารถตั้ง SSID เฉพาะให้กับอุปกรณ์ 1200w เพื่อให้สามารถระบุได้ง่าย
  3. ตั้งค่าช่อง Wireless Channel (ถ้ามี)
     บันทึก
   หาก HP 1200w Accessory เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนช่องได้
  4. ในการตั้งโหมดความปลอดภัย ให้เลือก ไม่มี หรือ WPA/WPA2 หากคุณเลือกประเภท WPA/WPA2 ให้ใส่รหัสผ่านในช่อง
  5. ในการเปิดโหมดกรอง MAC ขั้นแรกให้ป้อนที่อยู่ฮาร์ดแวร์ (MAC) ที่คุณต้องการกรองและคลิกเพิ่ม จากนั้นเลือกอนุญาตรายการที่ระบุหรือบล็อกรายการที่ระบุสำหรับโหมดตัวกรอง MAC เพื่ออนุญาตหรือบล็อกที่อยู่ฮาร์ดแวร์ ป้อนที่อยู่ฮาร์ดแวร์ต่อเพื่ออนุญาตหรือบล็อก (ถ้ามี)
  6. หากต้องการบันทึก ให้คลิก บันทึก
การสนับสนุนและข้อมูลการแก้ไขปัญหา
สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติมและข้อมูลการแก้ปัญหา โปรดไปที่: www.hp.com/go/1200wSupport
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย