ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษความจุสูง 1,500 แผ่น

ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษความจุสูง 1,500 แผ่น
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษความจุสูง (ถาด 5) ถาดนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ป้อนกระดาษความจุสูง 2x500 แผ่น และ 1,500 แผ่น ซึ่งมาพร้อมกับรุ่น M630z และเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับรุ่น M630dn
 1. เปิดถาด
    บันทึก
  ห้ามเปิดถาดนี้ขณะกำลังใช้งาน
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. หมุนคันโยกหยุดกระดาษให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องสำหรับกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับคันโยกหยุดกระดาษ
 4. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจสอบกระดาษเพื่อตรวจตัวกั้นกระดาษ เพียงแค่แตะปึกกระดาษเบาๆ แต่ห้ามงอปึกกระดาษ
    บันทึก
  หากต้องการป้องกันกระดาษติด ห้ามใส่วัสดุพิมพ์ลงในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด
    บันทึก
  หากปรับถาดกระดาษไม่ถูกต้อง ข้อความข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นระหว่างการพิมพ์หรือกระดาษอาจติด
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 5. ปิดถาด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 6. ข้อความการกำหนดค่าถาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 7. แตะปุ่ม OK เพื่อยอมรับประเภทและขนาดกระดาษที่ตรวจพบ หรือแตะปุ่ม แก้ไข เพื่อเลือกขนาดหรือประเภทกระดาษอื่น
 8. เลือกประเภทและขนาดที่ถูกต้อง แล้วแตะปุ่ม OK

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย