ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - การเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ

บทนำ

หากอุปกรณ์เย็บเล่มไม่มีลวดเย็บกระดาษเหลืออยู่ งานพิมพ์จะพิมพ์ออกไปที่อุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ แต่งานพิมพ์เหล่านั้นจะไม่ถูกเย็บเล่ม
ในการสั่งซื้อตลับลวดเย็บกระดาษ ให้ไปที่ HP Parts Store ที่ www.hp.com/buy/parts
ข้อมูลตลับลวดเย็บกระดาษ
รายการ
คำอธิบาย
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับลวดเย็บกระดาษของ HP แบบเติม
ตลับลวดเย็บกระดาษสำรอง
C8091A

ถอดและเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ

 1. กดสลักปลด จากนั้นเลื่อนเมล์บอกซ์การเย็บกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ปลดเมล์บอกซ์การเย็บกระดาษ
 2. กดสลักเพื่อปลดฝาที่เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : กดสลัก
 3. เปิดฝาที่เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาที่เย็บกระดาษ
 4. ยกแท็บสีเขียวบนตลับลวดเย็บกระดาษขึ้น แล้วดึงตลับลวดเย็บกระดาษออกมาตรงๆ
  รูปภาพ : นำตลับลวดเย็บกระดาษออก
 5. ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษอันใหม่กลับเข้าไปในอุปกรณ์เย็บเล่ม และดึงมือจับสีเขียวลงไปจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษเข้าไป
 6. ปิดฝาที่เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาที่เย็บกระดาษ
 7. เลื่อนเมล์บอกซ์การเย็บกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนสลักเข้าที่
  รูปภาพ : เชื่อมต่อเมล์บอกซ์การเย็บกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย