ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

การรีเซ็ตแท็บเล็ต HP Slate 7 Plus (Android 4.2/Jelly Bean) ของคุณให้เป็นค่าจากโรงงาน

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP Slate 7 Plus ระบบปฏิบัติการ Android 4.2/Jelly Bean
การรีเซ็ตแท็บเล็ต HP Slate 7 Plus ให้เป็นค่าจากโรงงานและลบบัญชี Google ทั้งหมด รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ ไฟล์ แอพและค่าเครือข่ายที่จัดเก็บไว้ภายในเครื่องทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง แนะนำให้สำรองไฟล์ที่สำคัญทางเว็บหรือผ่านสื่อบันทึกข้อมูลต่อพ่วงก่อนรีเซ็ตแท็บเล็ต Google Account และข้อมูลที่ซิงค์ทางเว็บจะไม่ได้รับผลกระทบจากการรีเซ็ตนี้
คุณสามารถรีเซ็ตแท็บเล็ตได้โดยการปิดและเปิดเครื่อง หากแท็บเล็ตเริ่มทำงานตามปกติ และสามารถเข้าไปยังเมนูตั้งค่าได้ ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ การรีเซ็ตแท็บเล็ตขณะเปิดทำงาน หากแท็บเล็ตไม่สามารถเริ่มทำงานได้ตามปกติ หรือคุณจำรหัสผ่านล็อคหน้าจอไม่ได้ ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อ การรีเซ็ตแท็บเล็ตขณะปิดทำงาน

การรีเซ็ตแท็บเล็ตขณะเปิดทำงาน

หากแท็บเล็ตเริ่มทำงานตามปกติและสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเจ้าของเครื่องได้ (บัญชีแรกที่เพิ่มลงในอุปกรณ์) ให้ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อรีเซ็ตแท็บเล็ตเป็นค่าจากโรงงาน บัญชีผู้ใช้จะไม่สามารถทำการรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานได้ หากไม่สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ดูคำแนะนำ การรีเซ็ตแท็บเล็ต HP ขณะปิดทำงาน จากเมนูกู้คืนค่าระบบ Android สำหรับคำแนะนำในการรีเซ็ตขณะปิดแท็บเล็ต
  หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณจะถูกลบทิ้งเมื่อทำการรีเซ็ตค่าจากโรงงาน แอพทั้งหมดจะถูกถอนการติดตั้ง ข้อมูลที่จัดเก็บใน Google Account สามารถกู้คืนได้ สำรองไฟล์ที่สำคัญทั้งหมดทางเว็บหรือผ่านสื่อบันทึกข้อมูลต่อพ่วงก่อนรีเซ็ตแท็บเล็ต
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) กดเลือก Backup & reset (สำรองข้อมูลและรีเซ็ต)
  รูปภาพ : Backup & reset (สำรองข้อมูลและรีเซ็ต)
  Backup & reset (สำรองข้อมูลและรีเซ็ต)
 3. กดเลือก Factory data reset (รีเซ็ตข้อมูลเป็นค่าจากโรงงาน)
  รูปภาพ : Factory data reset (รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน)
  Factory data reset (รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน)
 4. กด Reset tablet (รีเซ็ตแท็บเล็ต)
  รูปภาพ : Reset tablet (รีเซ็ตแท็บเล็ต)
  Reset tablet (รีเซ็ตแท็บเล็ต)
 5. หากตั้งรหัสผ่านหน้าจอล็อคสำหรับแท็บเล็ตไว้ ให้กรอกรหัสผ่านเมื่อได้รับแจ้ง
 6. กดเลือก Erase everything (ลบทั้งหมด) เพื่อยืนยันและเริ่มการรีเซ็ต
  รูปภาพ : Erase everything (ลบทั้งหมด)
  Erase everything (ลบทั้งหมด)
 7. แท็บเล็ตจะปิดทำงานและหน้าจอจะแจ้งเป็น Erasing (กำลังลบข้อมูล) หลังจากรีเซ็ตเสร็จสิ้น แท็บเล็ตจะทำการรีบู๊ต ตั้งค่าแท็บเล็ตโดยทำตามขั้นตอนในเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การตั้งค่าแท็บเล็ต HP ของคุณ

การรีเซ็ตแท็บเล็ตขณะเปิดทำงาน

หากแท็บเล็ตไม่สามารถเริ่มทำงานตามปกติ หรือหากจำรหัสผ่านหน้าจอล็อคไม่ได้ อาจต้องทำการรีเซ็ตโดยไม่เปิดแท็บเล็ต ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อรีเซ็ตแท็บเล็ตจากเมนูกู้ระบบของ Android:
  หมายเหตุ
ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณจะถูกลบทิ้งเมื่อทำการรีเซ็ตค่าจากโรงงาน แอพทั้งหมดจะถูกถอนการติดตั้ง ข้อมูลที่จัดเก็บใน Google Account สามารถกู้คืนได้ สำรองไฟล์ที่สำคัญทั้งหมดทางเว็บหรือผ่านสื่อบันทึกข้อมูลต่อพ่วงก่อนรีเซ็ตแท็บเล็ต
 1. ถอดสายชาร์จจากแท็บเล็ต
 2. ขณะที่ปิดเครื่องแท็บเล็ตอยู่ ให้กดค้างที่ปุ่ม volume up (+) (เพิ่มระดับเสียง) และ power (เปิด/ปิด) พร้อมกัน
 3. เมื่อมีโลโก้ HP ปรากฏขึ้นบนหน้าจอผ่านเมนูตัวเลือกการบู๊ตในมุมซ้ายบน ปล่อยมือจากปุ่ม
 4. จากเมนูตัวเลือกบู๊ต ใช้ปุ่มvolume down (-) (ลดเสียง) เพื่อไล่รายการไปที่ Recovery Kernel (เคอร์เนลการกู้ข้อมูล)
  บันทึก
  หากไล่รายการเลย Recovery Kernel (เคอร์เนลกู้ข้อมูล) อย่าใช้ปุ่ม volume up (+) (เพิ่มเสียง) เพื่อนเลื่อนเมนูขึ้น ดำเนินการต่อโดยกดปุ่ม volume down (-) (ลดเสียง) จน Recovery Kernel (เคอร์เนลกู้ข้อมูล) ถูกเลือกอีกครั้ง
  รูปภาพ : Recovery Kernel (เคอร์เนลกู้ข้อมูล)
  Recovery Kernel (เคอร์เนลกู้ข้อมูล)
 5. ขณะเลือก Recovery Kernel (เคอร์เนลกู้ข้อมูล) ให้กดที่ปุ่ม volume up (+) (เพิ่มเสียง) เพื่อเลือกรายการ
 6. หลังผ่านไปสองถึงสามวินาที กราฟิก Android จะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ No command (ไม่มีคำสั่ง) กดปุ่ม volumn up (+) (เพิ่มระดับเสียง) และ volume down (-) (ลดระดับเสียง) สั้น ๆ พร้อมกัน
 7. เมื่อเมนูกู้ระบบ Android ปรากฏขึ้น ให้ใช้ปุ่ม volumn down (ลดระดับเสียง) เพื่อเลือก Wipe data/factory reset (ล้างข้อมูล/รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน)
  บันทึก
  จอสัมผัสจะไม่สามารถใช้ได้ขณะแท็บเล็ตอยู่ในโหมดกู้คืน ใช้ปุ่ม volume up (+) (เพิ่มเสียง) และ volume down (-) (ลดเสียง) เพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงในเมนูกู้คืนค่า ใช้ปุ่มเปิดปิดเพื่อเลือกรายการ
  รูปภาพ : Wipe data/factory reset (ล้างข้อมูล/รีเซ็ตค่าจากโรงงาน)
  เลือกล้างข้อมูล/รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานไว้ในเมนูกู้ระบบ Android
 8. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเลือกรายการ
 9. หน้าจอจะแจ้งว่า Confirm wipe of all user data? THIS CAN NOT BE UNDONE. (ยืนยันการล้างข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดหรือไม่ ไม่สามารถยกเลิกกระบวนการได้) ใช้ปุ่ม volume down (ลดระดับเสียง) เพื่อเน้นตัวเลือก Yes -- delete all user data (ใช่ - ลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด)
  รูปภาพ : ยืนยันการลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด
  ยืนยันการลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด
 10. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อยืนยันและเริ่มการรีเซ็ต
 11. หน้าจอระบบกู้คืนจะแสดงกระบวนการรีเซ็ตให้ทราบ รอให้การรีเซ็ตสิ้นสุด
 12. หลังจากหน้าจอแจ้งว่า Data wipe complete (ล้างข้อมูลเสร็จสิ้น) ให้เน้นตัวเลือก reboot system now (รีบู๊ตระบบตอนนี้) จากนั้นกดปุ่มเปิดปิดเพื่อเลือก
  รูปภาพ : Reboot system now (รีบู๊ตระบบตอนนี้)
  Reboot system now (รีบู๊ตระบบตอนนี้)
  รอให้แท็บเล็ตทำการรีบู๊ต
 13. ตั้งค่าแท็บเล็ตโดยทำตามขั้นตอนในเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การตั้งค่าแท็บเล็ต HP ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย