ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

แท็บเล็ต HP 7, HP Slate 7 - การใช้แป้นพิมพ์กับแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.1/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP ระบบ Android 4.1/Jelly Bean
เอกสารชุดนี้อธิบายวิธีการใช้และเปลี่ยนค่าและคุณสมบัติการทำงานของแป้นพิมพ์หน้าจอสำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ รวมทั้งการใช้เสียงของคุณเพื่อกรอกข้อความแทนการใช้แป้นพิมพ์

วิดีโอแสดงวิธีการใช้แป้นพิมพ์บนแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.1/Jelly Bean)

การใช้แป้นพิมพ์หน้าจอกับแท็บเล็ต HP ของคุณ

แป้นพิมพ์หน้าจอจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดเลือกฟิลด์ป้อนข้อมูล ซ่อนแป้นพิมพ์โดยกดที่ไอคอนสืบค้นเนื้อหาด้านล่างซ้าย
ปุ่มที่แป้นพิมพ์หน้าจอบางส่วนจะเปลี่ยนฟังก์ชั่นไปตามแอพหรือหน้าจอที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปุ่มด้านขวาสุดในแถวที่สองของแป้นพิมพ์อาจใช้เป็นปุ่ม return ปุ่ม enter หรือใช้สำหรับฟังก์ชั่นอื่น ๆ หากพบจุดสามจุดที่มุมด้านล่างขวาของปุ่มบนแป้นพิมพ์ ให้กดค้างที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อแสดงปุ่มซ่อน
ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและการทำงานเบื้องต้นของแป้นพิมพ์จากรายการต่อไปนี้
 • Insert text (แทรกข้อความ): กดเลือกพื้นที่ในฟิลด์ป้อนข้อมูลที่ต้องการแทรกข้อความ เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปยังตำแหน่งใหม่ หลังจากแท็บ (ปรากฏขึ้นด้านล่างเคอร์เซอร์ คุณสามารถกดและลากแท็บเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งใหม่
 • Select text (เลือกข้อความ): กดค้างที่คำที่ต้องการเลือก แท็บจะปรากฏขึ้นที่ปลายทั้งสองด้านของส่วนที่แรเงาเลือก ลากแท็บเพื่อขยายหรือย่อส่วนที่เลือก
  หากแท็บหายไป ให้กดที่ข้อความอีกครั้งเพื่อให้แท็บปรากฏขึ้นใหม่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเลือกข้อความ
  ตัวอย่างการเลือกข้อความ
 • Delete text (ลบข้อความ): กดปุ่ม backspace เพื่อลบอักขระตัวสุดท้าย หรือลบข้อความที่คุณเลือก
 • Capitalize a letter (ตัวพิมพ์ใหญ่): กดปุ่มลูกศรขึ้น เพื่อทำให้อักขระถัดไปที่พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 • Turn on caps lock (เปิด caps lock): กดสองครั้งที่ปุ่มลูกศรขึ้น เพื่อเปิดใช้ caps lock กดปุ่มลูกศรขึ้นอีกครั้งเพื่อกลับไปใช้ตัวพิมพ์เล็ก
 • Type numbers and symbols (พิมพ์ตัวเลขและสัญลักษณ์): กดที่ปุ่มสัญลักษณ์ เพื่อเลือกใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เลือกใช้สัญลักษณ์เพิ่มเติมโดยกดปุ่มสัญลักษณ์ทั้งสองด้านของแป้นพิมพ์ที่แถวที่สามด้านล่าง
 • Insert emoticons (แทรกไอคอนแสดงอารมณ์): กดค้างที่ปุ่มหน้ายิ่ม เพื่อแสดงไอคอนแสดงอารมณ์ ลากนิ้วไปยังไอคอนแสดงอารมณ์ที่ต้องการ จากนั้นยกนิ้วเพื่อแทรกไอคอนแสดงอารมณ์ดังกล่าว
  รูปภาพ : ไอคอนแสดงอารมณ์
  ไอคอนแสดงอารมณ์
 • Display hidden keys (แสงปุ่มซ่อน): หากพบจุดสามจุดที่มุมด้านล่างขวาของปุ่มบนแป้นพิมพ์ ให้กดค้างที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อแสดงปุ่มซ่อน
 • Cut, copy, or paste (ตัด คัดลอกหรือวาง): เลือกข้อความที่ต้องการตัดหรือคัดลอก ชุดเครื่องมือแก้ไขสำหรับการเลือกข้อความจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ กด Cut (ตัด) หรือ Copy (คัดลอก) วางข้อความจากคลิปบอร์ดโดยกดค้างที่จุดที่ต้องการแทรข้อความ จากนั้นกดเลือก Paste (วาง)

การใช้เสียงบอกเพื่อป้อนข้อความในแท็บเล็ต HP

สามารถใช้เสียงเพื่อกรอกข้อความในแท็บเล็ตแทนการพิมพ์บนแป้นพิมพ์หน้าจอ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสั่งกรอกข้อความ:
 1. กดด้านในพื้นที่กรอกข้อความเพื่อแสดงแป้นพิมพ์หน้าจอ
 2. กดปุ่มไอคอนไมโครโฟนที่แป้นพิมพ์
  รูปภาพ : ปุ่มไมโครโฟน
  ปุ่มไมโครโฟน
  แป้นพิมพ์จะซ่อนอยู่ และไมโครโฟนจะปรากฏขึ้นพร้อมข้อความ Speak now (พูดตอนนี้)
 3. เริ่มเปล่งเสียงตามที่ต้องการให้ปรากฏบนหน้าจอ
  • Pause or resume (หยุดชั่วคราวหรือดำเนินการต่อ): หยุดระบบป้อนข้อความด้วยเสียงชั่วคราวโดยกดที่ไอคอนไมโครโฟน หรือหยุดพูดครู่หนึ่งเพื่อหยุดชั่วคราวอัตโนมัติ กดเลือกไอคอนไมโครโฟนอีกครั้งเพื่อสั่งการต่อไป
  • Return to the keyboard (กลับไปใช้แป้นพิมพ์): หยุดการเขียนตามคำบอก จากนั้นกดที่ไอคอนแป้นพิมพ์เพื่อหยุดการเขียนตามบอกและกลับไปใช้แป้นพิมพ์ตามเดิม
  • Change the dictation language (เปลี่ยนภาษาในการเขียนตามบอก): กดเลือกส่วนแสดงรายการสำหรับเลือกภาษา จากนั้นเลือกภาษาเขียนตามบอกจากเมนู ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาได้จากหัวข้อ การเปลี่ยนภาษาสำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

การใช้ข้อความคาดเดากับแท็บเล็ต HP ของคุณ

สำหรับฟิลด์กรอกข้อความหลายฟิลด์ แป้นพิมพ์จะใช้ข้อความคาดเดาเพื่อเติมคำที่คุณกำลังพิมพ์ หรือเพื่อช่วยในการกรอกคำต่อไปในประโยคของคุณ คำที่แนะนำจะปรากฏเหนือแถวด้านบนของแป้นพิมพ์ กดเลือกคำที่คาดเดาเพื่อแทรกคำดังกล่าว กดค้างที่คำดังกล่าวตรงกลาง (มีจุดสามจุดอยู่ด้านล่าง) เพื่อแสดงรายชื่อคำคาดเดาอื่น ๆ จากนั้นกดเลือกคำจากรายการที่ต้องการเพื่อแทรกคำดังกล่าว
รูปภาพ : ตัวอย่างคำคาดเดา
ตัวอย่างคำคาดเดา

การเปลี่ยนค่าแป้นพิมพ์สำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

จากเมนูค่าแป้นพิมพ์ คุณสามารถเปิดหรือปิดระบบปรับตัวพิมพ์อัตโนมัติ เปลี่ยนค่าแก้ไขข้อความ และตัวเลือกอื่น ๆ ได้ตามต้องการ ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเข้าไปยังเมนูค่าปรับตั้งแป้นพิมพ์และปรับเปลี่ยนค่าแป้นพิมพ์
 1. จากแป้นพิมพ์หน้าจอ กดปุ่มค่าปรับตั้ง
  บันทึก
  หน้าจอบางประเภทปุ่มค่าปรับตั้งอยู่รวมอยู่กับปุ่มไมโครโฟน หากปุ่มซ่อนอยู่ ให้กดค้างที่ปุ่มไมโครโฟนจนกว่าปุ่มค่าปรับตั้งปรากฏขึ้น จากนั้นกดเลือกปุ่มค่าปรับตั้ง
  รูปภาพ : ปุ่มค่าปรับตั้ง
  ปุ่มค่าปรับตั้ง
 2. กดเลือก Android keyboard settings (ค่าแป้นพิมพ์ Android)
  รูปภาพ : Android keyboard settings (ค่าแป้นพิมพ์ Android)
  Android keyboard settings (ค่าแป้นพิมพ์ Android)
 3. ปรับค่าแป้นพิมพ์ตามความต้องการของคุณ
  รูปภาพ : Android keyboard settings (ค่าแป้นพิมพ์ Android)
  Android keyboard settings (ค่าแป้นพิมพ์ Android)

การเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์สำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

สามารถเปลี่ยนแป้นพิมพ์หน้าจอของแท็บเล็ตได้ตามวิธีการป้อนภาษาที่เกี่ยวข้อง ดูคำแนะนำในการปรับเปลี่ยนเค้าโครงแป้นพิมพ์ได้จากเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การเปลี่ยนภาษาสำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย