ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

แท็บเล็ต HP 7, HP Slate 7 - การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายผ่านแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.1/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP ระบบ Android 4.1/Jelly Bean
ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับคุณสมบัติและการทำงานต่าง ๆ ของแท็บเล็ต HP เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่มีเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แท็บเล็ตมีพอร์ต Ethernet และไม่รองรับการเชื่อมต่อบรอดแบนด์แบบพกพา ใช้ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในแท็บเล็ต HP ของคุณ

วิดีโอแสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายกับแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.1/Jelly Bean)

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi กับแท็บเล็ต HP ของคุณ

ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในแท็บเล็ตของคุณ
บันทึก
แท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) เท่านั้น หากเราเตอร์ของคุณเป็นแบบ 5 GHz แท็บเล็ตจะไม่พบเครือข่าย และไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เปิดใช้แถบสัญญาณ 2.4 GHz ที่เราเตอร์ หากสามารถทำได้
 1. กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) กดเลือก Wi-Fi
  รูปภาพ : Wi-Fi
  Wi-Fi จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. หากไม่ได้เปิด Wi-Fi ไว้ กดเลือกสัญลักษณ์ Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด) เพื่อเปิดใช้งาน
  รูปภาพ : Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด TalkBack)
  Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด TalkBack)
 4. กดเลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจากรายการ
  บันทึก
  หากคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ซ่อนอยู่ และแท็บเล็ตไม่พบหรือไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายดังกล่าว ให้ยกเลิกการซ่อนเครือข่ายชั่วคราวจนกว่าแท็บเล็ตจะทำการเชื่อมต่อได้
 5. กดเลือกภายในฟิลด์รหัสผ่านเพื่อแสดงแป้นพิมพ์หน้าจอ จากนั้นกรอกรหัสผ่านเครือข่ายและข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนด
 6. กดเลือก Connect (เชื่อมต่อ)
  รูปภาพ : Connect (เชื่อมต่อ)
  Connect (เชื่อมต่อ)
  เครือข่ายและรหัสผ่านจะถูกบันทึกไว้อัตโนมัติ ลืมรหัสผ่านที่จัดเก็บโดยเลือกเครือข่าย Wi-Fi จากนั้นกดเลือก Forget (ลืม)

การตั้งค่าเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง (VPN) กับแท็บเล็ต HP ของคุณ

การเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN) ใช้เพื่อต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครือข่ายส่วนตัว เช่น ในที่ทำงานหรือโรงเรียน ก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN คุณจะต้องเลือกรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านสำหรับหน้าจอล็อคของแท็บเล็ต ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเชื่อมต่อกับ VPN
 1. เลือกรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านสำหรับหน้าจอล็อคของแท็บเล็ต ดูคำแนะนำได้จากเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การใช้และปรับแต่งหน้าจอล็อคสำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ
 2. กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. จากหัวข้อ Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) กดเลือก More... (เพิ่มเติม)
  รูปภาพ : More... (เพิ่มเติม)
  More... (เพิ่มเติม)
 4. กดเลือก VPN
  รูปภาพ : VPN
  VPN
 5. กดเลือก Add VPN profile (เพิ่มโพรไฟล์ VPN)
 6. กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ VPN ของคุณ
  รูปภาพ : Edit VPN profile (แก้ไขโพรไฟล์ VPN)
  Edit VPN profile (แก้ไขโพรไฟล์ VPN)
 7. กดเลือก Save (บันทึก)

การกำหนดค่าพรอกซี่สำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

หากคุณใช้แท็บเล็ตในที่ทำงานที่ใช้เซิร์ฟเวอร์พรอกซี่ อาจต้องกำหนดค่าพรอกซี่เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกรอกข้อมูลพรอกซี่เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้:
 1. กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) กดเลือก Wi-Fi
  รูปภาพ : Wi-Fi
  Wi-Fi จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. หากไม่ได้เปิด Wi-Fi ไว้ กดเลือกสัญลักษณ์ Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด) เพื่อเปิดใช้งาน
  รูปภาพ : Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด TalkBack)
  Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด TalkBack)
 4. กดเลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจากรายการ
 5. กดเลือกภายในฟิลด์รหัสผ่านเพื่อแสดงแป้นพิมพ์หน้าจอ จากนั้นกรอกรหัสผ่านเครือข่ายและข้อมูลอื่น ๆ ที่กำหนด
 6. ทำเครื่องหมายติดกับ Show advanced options (แสดงตัวเลือกขั้นสูง)
  รูปภาพ : Show advanced options (แสดงตัวเลือกขั้นสูง)
  Show advanced options (แสดงตัวเลือกขั้นสูง)
 7. กดเลือกเมนูแสดงรายการติดกับ Proxy settings (ค่าพรอกซี่) จากนั้นเลือก Manual (แมนวล)
  รูปภาพ : Proxy Settings (ค่าพรอกซี่)
  Proxy Settings (ค่าพรอกซี่)
 8. กรอกชื่อโฮสต์สำหรับพรอกซี่ พอร์ตพรอกซี่และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ
  บันทึก
  อาจต้องแจ้งขอข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือจากฝ่าย IT ในที่ทำงานของคุณเพื่อดำเนินขั้นตอนนี้
 9. กดเลือก Connect (เชื่อมต่อ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย