ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

แท็บเล็ต HP 7, HP Slate 7 - การแก้ไขเวลาและรูปแบบวันที่และการตั้งค่าแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.1/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP ระบบ Android 4.1/Jelly Bean
แท็บเล็ตของคุณควรแสดงวันที่และเวลาที่ถูกต้องสำหรับเขตเวลาของคุณอัตโนมัติ หากค่าอัตโนมัติไม่ถูกต้อง หรือหากต้องการแก้ไขเขตเวลา ให้ทำตามขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อเลือกเขตเวลา และตั้งค่าวันที่และเวลา เอกสารชุดนี้ยังแนะนำวิธีการแก้ไขการแสดงเวลาเป็นแบบ 24 ชั่วโมงและการเปลี่ยนรูปแบบแสดงวันที่ในแท็บเล็ต HP ของคุณ

การตั้งค่าเขตเวลา วันที่และเวลาบนแท็บเล็ต HP ของคุณ

แท็บเล็ตของคุณควรแสดงวันที่และเวลาที่ถูกต้องสำหรับเขตเวลาของคุณอัตโนมัติ หากเปิดค่าอัตโนมัติเริ่มต้นไว้ ฟิลด์ Set date (ตั้งวันที่) และ Set time (ตั้งเวลา) จะไม่สามารถใช้ได้ในเมนู Date & time (วันที่และเวลา)
ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเลือกเขตเวลาและตั้งค่าวันที่และเวลาสำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณด้วยตัวเองในกรณีที่จำเป็น
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ System (ระบบ) กดเลือก Date & time (วันที่และเวลา)
  รูปภาพ : Date & time (วันที่และเวลา)
  วันที่และเวลาจากหัวข้อ System (ระบบ) ในเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. กดเลือก Select time zone (เลือกเขตเวลา) จากนั้นเลือกเขตเวลาจากรายการ
  รูปภาพ : Select time zone (เลือกเขตเวลา)
  Select time zone (เลือกเขตเวลา)
 4. หากวันที่และเวลายังไม่ถูกต้องหลังแก้ไขเขตเวลา ให้ลบเครื่องหมายติดกับ Automatic date & time (วันที่และเวลาอัตโนมัติ)
  รูปภาพ : Automatic date & time (วันที่และเวลาอัตโนมัติ)
 5. กดเลือก Set date (กำหนดวันที่) จากนั้นกดลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเดือน วันที่และปีที่ถูกต้อง กดเลือก Set (ตั้งค่า) เมื่อได้วันที่ที่ถูกต้อง
 6. กดเลือก Set time (ตั้งเวลา) จากนั้นกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกชั่วโมง นาทีและ AM หรือ PM กดเลือก Set (ตั้งค่า) เมื่อเวลาถูกต้อง

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเวลาและวันที่สำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงและแก้ไขรูปแบบที่ใช้เพื่อแสดงวันที่:
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ System (ระบบ) กดเลือก Date & time (วันที่และเวลา)
  รูปภาพ : Date & time (วันที่และเวลา)
  วันที่และเวลาจากหัวข้อ System (ระบบ) ในเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมงโดยทำเครื่องหมายติดกับ Use 24-hour format (ใช้แบบ 24 ชั่วโมง)
  รูปภาพ : Use 24-hour format (ใช้แบบ 24 ชั่วโมง)
  Use 24-hour format (ใช้แบบ 24 ชั่วโมง)
 4. กดเลือก Choose date format (เลือกรูปแบบวันที่) มีรูปแบบวันที่สำหรับแสดงผลสามแบบได้แก่ เดือน/วัน/ปี วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน กดเลือกตัวเลือกที่ต้องการ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย