ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพีซี HP - การใช้ CyberLink LabelPrint จัดทำฉลาก จัดพิมพ์ปก และงานพิมพ์บนตลับสะท้อน (Windows 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊ก HP ที่ใช้ CyberLink LabelPrint และ Windows 8
จัดทำฉลาก จัดพิมพ์ปกและงานพิมพ์บนตลับสะท้อนของแผ่น CD, DVD หรือ Blu-ray
บันทึก
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำเบื้องต้นในการใช้ CyberLink LabelPrint ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวิธีการใช้โปรแกรม CyberLink LabelPrint การใช้ CyberLink LabelPrint คลิกที่ไอคอน Help (วิธีการ) ในแถบเมนูด้านบน

การเปิด CyberLink LabelPrint

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิด CyberLink LabelPrint
 1. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) พิมพ์ CyberLink LabelPrint เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา)
 2. คลิก CyberLink LabelPrint จากรายการผลการค้นหา
 3. LabelPrint จะแสดงหน้า Select Label Type (เลือกประเภทฉลาก) ขึ้นมา
  รูปภาพ : โฮมเพจ LabelPrint
  โฮมเพจ LabelPrint
  บันทึก
  เทคโนโลยี LightScribe จะสลักภาพโดยตรงไปที่แผ่น LightScribe ตัวเลือก LightScribe จะปรากฏขึ้นเฉพาะในกรณีที่ติดตั้งไดร์ฟ LightScribe ไว้ที่คอมพิวเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวิธีใช้โปรแกรม CyberLink LabelPrint

การจัดทำและพิมพ์ดิสก์และฉลากมินิดิสก์

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ฉลากดิสก์ของแผ่นดิสก์ CD, DVD หรือบลูเรย์ ของคุณ
 1. เปิด CyberLink LabelPrint
 2. จาก Select Label Type (เลือกประเภทฉลาก) คลิกที่ Disc Label (ฉลากดิสก์) หรือ MiniDisc Label (ฉลากมินิดิสก์)
  รูปภาพ : เลือกฉลากดิสก์
  ภาพหน้าเลือกประเภทฉลาก
 3. คลิก Next (ถัดไป)
  หน้า Edit Disc Information (แก้ไขข้อมูลดิสก์) จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ : แก้ไขข้อมูลดิสก์
  แก้ไขข้อมูลดิสก์
 4. พิมพ์หรือแก้ไขชื่อดิสก์ ผู้จัดทำ วันที่และรายการข้อมูล
  เพิ่มไฟล์ MP3 ไปยังรายการข้อมูลโดยคลิก Import (นำเข้า) ช่องนำเข้าจะเปิดขึ้นมา ค้นหาและนำเข้าไฟล์สำหรับรายการ
  เพิ่มข้อมูลอื่นโดยดับเบิลคลิกที่ช่องกรอกข้อมูล จากนั้นพิมพ์ข้อมูลลงไป
 5. หลังจากเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ Next (ถัดไป)
  หน้า Edit Layout (แก้ไขเค้าโครง) จะเปิดขึ้นมา
 6. เลือกฉลากดิสก์จากส่วนแสดงรายการแม่แบบกระดาษ
   รูปภาพ : แก้ไขเค้าโครง
   แก้ไขเค้าโครง
  1. เครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
  2. รูปแบบเค้าโครง
  3. ภาพพื้นหลัง
 7. เลือกรูปแบบเค้าโครงโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • คลิกที่ลูกศร เพื่อเรียกค้นรายการแม่แบบ
  • จาก Layout Style (รูปแบบเค้าโครง) คลิก Select (เลือก) เพื่อดูแม่แบบทั้งหมด
 8. เลือกภาพพื้นหลังโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • คลิกที่ลูกศร เพื่อเรียกค้นรายการภาพพื้นหลัง
  • จาก Background Image (ภาพพื้นหลัง) คลิกที่ Select (เลือก) เพื่อดูภาพพื้นหลังทั้งหมด ใช้ภาพกำหนดเองโดยคลิกที่ Browse (เรียกดู) จากนั้นค้นหาและเปิดภาพ
 9. คลิก Background Stretch Mode (โหมดยืดพื้นหลัง) เพื่อเลือกโหมดการยืด สามารถใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้
  • Stretch (ยืด) - ปรับขนาดภาพตามขนาดฉลาก การยืดอาจทำให้รูปทรงของภาพเปลี่ยนไป
  • Crop (ครอป) - ตัดบางส่วนของภาพนอกกรอบฉลาก
  • Fit (พอดี) - ปรับขนาดภาพของฉลากโดยคงสัดส่วนภาพที่กำหนด
  • Tile (แผ่นภาพ) - ซ้ำภาพเพื่อให้เติมเต็มพื้นที่ของฉลาก
 10. แก้ไขเค้าโครงอื่น ๆ โดยใช้ชุดเครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
   รูปภาพ : เครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
  1. แทรกออบเจคต์ข้อความแนวนอน
  2. แทรกออบเจคต์ข้อความโค้ง
  3. แทรกภาพด้านหน้า
  4. ย้ายออบเจคต์ที่เลือกไปชั้นบนสุด
  5. ย้ายออบเจคต์ที่เลือกไปชั้นล่าง
  6. แก้ไขออบเจคต์ข้อความที่เลือก
  7. ลบออบเจคต์ที่เลือก
 11. หลังจากกำหนดเค้าโครงเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ Next (ถัดไป)
  หน้าการพิมพ์จะปรากฏขึ้น
   รูปภาพ : พิมพ์ฉลากดิสก์
   ภาพหน้าการพิมพ์
  1. รายการเครื่องพิมพ์
  2. คำแนะนำในการใส่กระดาษ
 12. จากรายการ Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ
 13. กำหนดจำนวนสำเนา
 14. หากแม่แบบตัวอย่างมีฉลากมากกว่าหนึ่งรายการ ให้คลิกเลือกฉลากที่จะพิมพ์
 15. ใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  ลูกศรติดกับตัวอย่างในช่อง Paper Template (แม่แบบกระดาษ) จะระบุทิศทางในการใส่กระดาษเข้าเครื่องพิมพ์
 16. คลิก Print (พิมพ์)

การจัดทำและพิมพ์ปกหน้า

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ปกหน้าของแผ่นดิสก์ CD, DVD หรือบลูเรย์ ของคุณ
 1. เปิด CyberLink LabelPrint
 2. จากหน้า Select Label Type (เลือกประเภทฉลาก) คลิกที่ Front Cover (ปกหน้า)
  รูปภาพ : เลือกปกหน้า
  ภาพหน้าเลือกประเภทฉลาก
 3. คลิก Next (ถัดไป)
  หน้า Edit Disc Information (แก้ไขข้อมูลดิสก์) จะเปิดขึ้นมา
 4. พิมพ์หรือแก้ไขชื่อดิสก์ ผู้จัดทำ วันที่และรายการข้อมูล
  รูปภาพ : แก้ไขข้อมูลดิสก์
  หน้าแก้ไขข้อมูลดิสก์
  เพิ่มข้อมูลอื่นโดยดับเบิลคลิกที่ช่องกรอกข้อมูล จากนั้นพิมพ์ข้อมูลลงไป
 5. คลิก Next (ถัดไป)
  หน้า Edit Layout (แก้ไขเค้าโครง) จะเปิดขึ้นมา
 6. เลือกฉลากดิสก์จากส่วนแสดงรายการแม่แบบกระดาษ
   รูปภาพ : แก้ไขเค้าโครงสำหรับปกหน้า
   หน้าแก้ไขเค้าโครงสำหรับปกหน้า
  1. เครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
  2. รูปแบบเค้าโครง
  3. ภาพพื้นหลัง
  4. แม่แบบกระดาษ
 7. เลือกรูปแบบเค้าโครงโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • คลิกที่ลูกศร เพื่อเรียกค้นรายการแม่แบบ
  • จาก Layout Style (รูปแบบเค้าโครง) คลิก Select (เลือก) เพื่อดูแม่แบบทั้งหมด
 8. เลือกภาพพื้นหลังโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • คลิกที่ลูกศร เพื่อเรียกค้นรายการภาพพื้นหลัง
  • จาก Background Image (ภาพพื้นหลัง) คลิกที่ Select (เลือก) เพื่อดูภาพพื้นหลังทั้งหมด ใช้ภาพกำหนดเองโดยคลิกที่ Browse (เรียกดู) จากนั้นค้นหาและเปิดภาพ
 9. คลิก Background Stretch Mode (โหมดยืดพื้นหลัง) เพื่อเลือกโหมดการยืด สามารถใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้
  • Stretch (ยืด) - ปรับขนาดภาพตามขนาดฉลาก การยืดอาจทำให้รูปทรงของภาพเปลี่ยนไป
  • Crop (ครอป) - ตัดบางส่วนของภาพนอกกรอบฉลาก
  • Fit (พอดี) - ปรับขนาดภาพของฉลากโดยคงสัดส่วนภาพที่กำหนด
  • Tile (แผ่นภาพ) - ซ้ำภาพเพื่อให้เติมเต็มพื้นที่ของฉลาก
 10. แก้ไขเค้าโครงอื่น ๆ โดยใช้ชุดเครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
   รูปภาพ : เครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
  1. แทรกออบเจคต์ข้อความแนวนอน
  2. แทรกออบเจคต์ข้อความโค้ง
  3. แทรกภาพด้านหน้า
  4. ย้ายออบเจคต์ที่เลือกไปชั้นบนสุด
  5. ย้ายออบเจคต์ที่เลือกไปชั้นล่าง
  6. แก้ไขออบเจคต์ข้อความที่เลือก
  7. ลบออบเจคต์ที่เลือก
 11. หลังจากกำหนดเค้าโครงเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ Next (ถัดไป)
  หน้าการพิมพ์จะปรากฏขึ้น
   รูปภาพ : พิมพ์ปกหน้า
   พิมพ์ปกหน้า
  1. รายการเครื่องพิมพ์
  2. คำแนะนำในการใส่กระดาษ
 12. จากรายการ Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ
 13. กำหนดจำนวนสำเนา
 14. หากแม่แบบตัวอย่างมีฉลากมากกว่าหนึ่งรายการ ให้คลิกเลือกฉลากที่จะพิมพ์
 15. ใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  ลูกศรติดกับตัวอย่างในช่อง Paper Template (แม่แบบกระดาษ) จะระบุทิศทางในการใส่กระดาษเข้าเครื่องพิมพ์
 16. คลิก Print (พิมพ์)

การจัดทำและพิมพ์ด้านหลังของปกหน้า

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ปกหลังของแผ่นดิสก์ CD, DVD หรือบลูเรย์ ของคุณ
 1. เปิด CyberLink LabelPrint
 2. จากหน้า Select Label Type (เลือกประเภทฉลาก) คลิกที่ Back of Front Cover (ด้านหลังปกหน้า)
  รูปภาพ : เลือกด้านหลังของปกหน้า
  เลือกด้านหลังของปกหน้า
 3. คลิก Next (ถัดไป)
  หน้า Edit Disc Information (แก้ไขข้อมูลดิสก์) จะเปิดขึ้นมา
 4. พิมพ์หรือแก้ไขชื่อดิสก์ ผู้จัดทำ วันที่และรายการข้อมูล
  เพิ่มไฟล์ MP3 ไปยังรายการข้อมูลโดยคลิกที่ Import (นำเข้า) ช่องนำเข้าจะเปิดขึ้นมา ค้นหาและนำเข้าไฟล์สำหรับรายการ
  เพิ่มข้อมูลอื่นโดยดับเบิลคลิกที่ช่องกรอกข้อมูล จากนั้นพิมพ์ข้อมูลลงไป
  รูปภาพ : แก้ไขข้อมูลดิสก์
  หน้าแก้ไขข้อมูลดิสก์
 5. คลิก Next (ถัดไป)
  หน้า Edit Layout (แก้ไขเค้าโครง) จะเปิดขึ้นมา
 6. เลือกฉลากดิสก์จากส่วนแสดงรายการแม่แบบกระดาษ
   รูปภาพ : แก้ไขเค้าโครง
   ภาพหน้าแก้ไขเค้าโครง
  1. เครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
  2. รูปแบบเค้าโครง
  3. ภาพพื้นหลัง
  4. แม่แบบกระดาษ
 7. เลือกรูปแบบเค้าโครงโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • คลิกที่ลูกศร เพื่อเรียกค้นรายการแม่แบบ
  • จาก Layout Style (รูปแบบเค้าโครง) คลิก Select (เลือก) เพื่อดูแม่แบบทั้งหมด
 8. เลือกภาพพื้นหลังโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • คลิกที่ลูกศร เพื่อเรียกค้นรายการภาพพื้นหลัง
  • จาก Background Image (ภาพพื้นหลัง) คลิกที่ Select (เลือก) เพื่อดูภาพพื้นหลังทั้งหมด ใช้ภาพกำหนดเองโดยคลิกที่ Browse (เรียกดู) จากนั้นค้นหาและเปิดภาพ
 9. คลิก Background Stretch Mode (โหมดยืดพื้นหลัง) เพื่อเลือกโหมดการยืด สามารถใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้
  • Stretch (ยืด) - ปรับขนาดภาพตามขนาดฉลาก การยืดอาจทำให้รูปทรงของภาพเปลี่ยนไป
  • Crop (ครอป) - ตัดบางส่วนของภาพนอกกรอบฉลาก
  • Fit (พอดี) - ปรับขนาดภาพของฉลากโดยคงสัดส่วนภาพที่กำหนด
  • Tile (แผ่นภาพ) - ซ้ำภาพเพื่อให้เติมเต็มพื้นที่ของฉลาก
 10. แก้ไขเค้าโครงอื่น ๆ โดยใช้ชุดเครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
   รูปภาพ : เครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
  1. แทรกออบเจคต์ข้อความแนวนอน
  2. แทรกออบเจคต์ข้อความโค้ง
  3. แทรกภาพด้านหน้า
  4. ย้ายออบเจคต์ที่เลือกไปชั้นบนสุด
  5. ย้ายออบเจคต์ที่เลือกไปชั้นล่าง
  6. แก้ไขออบเจคต์ข้อความที่เลือก
  7. ลบออบเจคต์ที่เลือก
 11. หลังจากกำหนดเค้าโครงเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ Next (ถัดไป)
  หน้าการพิมพ์จะปรากฏขึ้น
   รูปภาพ : พิมพ์ด้านหลังของปกหน้า
   พิมพ์ด้านหลังของปกหน้า
  1. รายการเครื่องพิมพ์
  2. คำแนะนำในการใส่กระดาษ
 12. จากรายการ Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ
 13. กำหนดจำนวนสำเนา
 14. หากแม่แบบตัวอย่างมีฉลากสองรายการ ให้คลิกเลือกฉลากที่จะพิมพ์
 15. ใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  ลูกศรติดกับตัวอย่างในช่อง Paper Template (แม่แบบกระดาษ) จะระบุทิศทางในการใส่กระดาษเข้าเครื่องพิมพ์
 16. คลิก Print (พิมพ์)

การจัดทำและพิมพ์ข้อความฝังบนดิสก์

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์ฝังบนแผ่นดิสก์ CD, DVD หรือบลูเรย์ ของคุณ
 1. เปิด CyberLink LabelPrint
 2. จากหน้า Select Label Type (เลือกประเภทฉลาก) คลิกที่ Disc Inlay (พิมพ์ฝังบนดิสก์)
  รูปภาพ : เลือกพิมพ์ฝังบนดิสก์
  เลือกพิมพ์ฝังบนดิสก์
 3. คลิก Next (ถัดไป) หน้า Edit Disc Information (แก้ไขข้อมูลดิสก์) จะเปิดขึ้นมา
 4. พิมพ์หรือแก้ไขชื่อดิสก์ ผู้จัดทำ วันที่และรายการข้อมูล
  เพิ่มไฟล์ MP3 ไปยังรายการข้อมูลโดยคลิกที่ Import (นำเข้า) ช่องนำเข้าจะเปิดขึ้นมา ค้นหาและนำเข้าไฟล์สำหรับรายการ
  เพิ่มข้อมูลอื่นโดยดับเบิลคลิกที่ช่องกรอกข้อมูล จากนั้นพิมพ์ข้อมูลลงไป
  รูปภาพ : แก้ไขข้อมูลดิสก์
  แก้ไขข้อมูลดิสก์
 5. คลิก Next (ถัดไป)
  หน้า Edit Layout (แก้ไขเค้าโครง) จะเปิดขึ้นมา
 6. เลือกฉลากดิสก์จากส่วนแสดงรายการแม่แบบกระดาษ
   รูปภาพ : แก้ไขเค้าโครงสำหรับการพิมพ์ฝังบนดิสก์
   ภาพหน้าแก้ไขเค้าโครง
  1. เครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
  2. รูปแบบเค้าโครง
  3. ภาพพื้นหลัง
  4. แม่แบบกระดาษ
 7. เลือกรูปแบบเค้าโครงโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • คลิกที่ลูกศร เพื่อเรียกค้นรายการแม่แบบ
  • จาก Layout Style (รูปแบบเค้าโครง) คลิก Select (เลือก) เพื่อดูแม่แบบทั้งหมด
 8. เลือกภาพพื้นหลังโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • คลิกที่ลูกศร เพื่อเรียกค้นรายการภาพพื้นหลัง
  • จาก Background Image (ภาพพื้นหลัง) คลิกที่ Select (เลือก) เพื่อดูภาพพื้นหลังทั้งหมด ใช้ภาพกำหนดเองโดยคลิกที่ Browse (เรียกดู) จากนั้นค้นหาและเปิดภาพ
 9. คลิก Background Stretch Mode (โหมดยืดพื้นหลัง) เพื่อเลือกโหมดการยืด สามารถใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้
  • Stretch (ยืด) - ปรับขนาดภาพตามขนาดฉลาก การยืดอาจทำให้รูปทรงของภาพเปลี่ยนไป
  • Crop (ครอป) - ตัดบางส่วนของภาพนอกกรอบฉลาก
  • Fit (พอดี) - ปรับขนาดภาพของฉลากโดยคงสัดส่วนภาพที่กำหนด
  • Tile (แผ่นภาพ) - ซ้ำภาพเพื่อให้เติมเต็มพื้นที่ของฉลาก
 10. แก้ไขเค้าโครงอื่น ๆ โดยใช้ชุดเครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
   รูปภาพ : เครื่องมือแก้ไขเค้าโครง
  1. แทรกออบเจคต์ข้อความแนวนอน
  2. แทรกออบเจคต์ข้อความโค้ง
  3. แทรกภาพด้านหน้า
  4. ย้ายออบเจคต์ที่เลือกไปชั้นบนสุด
  5. ย้ายออบเจคต์ที่เลือกไปชั้นล่าง
  6. แก้ไขออบเจคต์ข้อความที่เลือก
  7. ลบออบเจคต์ที่เลือก
 11. หลังจากกำหนดเค้าโครงเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ Next (ถัดไป)
  หน้าการพิมพ์จะปรากฏขึ้น
   รูปภาพ : พิมพ์ฉลากดิสก์
   ภาพหน้าการพิมพ์
  1. รายการเครื่องพิมพ์
  2. คำแนะนำในการใส่กระดาษ
 12. จากรายการ Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ
 13. กำหนดจำนวนสำเนา
 14. หากแม่แบบตัวอย่างมีฉลากมากกว่าหนึ่งรายการ ให้คลิกเลือกฉลากที่จะพิมพ์
 15. ใส่กระดาษลงในเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  ลูกศรติดกับตัวอย่างในช่อง Paper Template (แม่แบบกระดาษ) จะระบุทิศทางในการใส่กระดาษเข้าเครื่องพิมพ์
 16. คลิก Print (พิมพ์)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย