ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

แท็บเล็ต HP - การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย (Android KitKat, Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP และ Compaq ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4/KitKat และ 4.2/Jelly Bean
ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรองรับคุณสมบัติและการทำงานต่าง ๆ ของแท็บเล็ต HP ของคุณ ใช้ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย Wi-Fi มีในแท็บเล็ต HP ของคุณ
บันทึก
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบรอดแบนด์พกพาสำรหับแท็บเล็ตที่รองรับ 3G ได้จากเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การเชื่อมต่อเครือข่ายบรอดแบนด์พกพา 3G
บันทึก
ภาพในเอกสารชุดนี้บางส่วนอาจไม่ตรงกับแท็บเล็ตของคุณก็ได้ ทั้งนึ้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android ที่ติดตั้งไว้

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi กับแท็บเล็ต HP ของคุณ

ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในแท็บเล็ตของคุณ
 1. กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) กดเลือก Wi-Fi
  รูปภาพ : Wi-Fi
  Wi-Fi จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. หากไม่ได้เปิด Wi-Fi ไว้ กดเลือกสัญลักษณ์ Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด) เพื่อเปิดใช้งาน
  รูปภาพ : Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด TalkBack)
  Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด TalkBack)
 4. กดเลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจากรายการ
  บันทึก
  หากคุณกำลังพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ซ่อนอยู่ และแท็บเล็ตไม่พบหรือไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายดังกล่าว ให้ยกเลิกการซ่อนเครือข่ายชั่วคราวจนกว่าแท็บเล็ตจะทำการเชื่อมต่อได้
 5. กรอกรหัสผ่านเครือข่ายและข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ จากนั้นกดเลือก Connect (เชื่อมต่อ)
  เครือข่ายและรหัสผ่านจะถูกบันทึกไว้อัตโนมัติ ลืมรหัสผ่านที่จัดเก็บโดยเลือกเครือข่าย Wi-Fi จากนั้นกดเลือก Forget (ลืม)

การค้นหาที่อยู่ MAC ของ Wi-Fi (สำหรับเราเตอร์ที่ใช้การคัดกรองที่อยู่ MAC) ในแท็บเล็ต HP ของคุณ

คุณอาจต้องกรอกที่อยู่ MAC สำหรับแท็บเล็ตด้วยตัวเองในหน้ากำหนดค่าของเราเตอร์ไร้สาย หากมีการเปิดใช้การคัดกรองที่อยู่ MAC ไว้ที่เราเตอร์ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาที่อยู่ MAC:
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ System (ระบบ) กดเลือก About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
  รูปภาพ : About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
  About tablet (เกี่ยวกับแท็บเล็ต)
 3. กดเลือก Status (สถานะ)
  รูปภาพ : สถานะ
  สถานะ
 4. ค้นหาที่อยู่ใน Wi-Fi MAC address
  รูปภาพ : Wi-Fi MAC address (ที่อยู่ Wi-Fi MAC)
  Wi-Fi MAC address (ที่อยู่ Wi-Fi MAC)

การตั้งค่าเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง (VPN) กับแท็บเล็ต HP ของคุณ

การเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN) ใช้เพื่อต่อแท็บเล็ตเข้ากับเครือข่ายส่วนตัว เช่น ในที่ทำงานหรือโรงเรียน ก่อนตั้งค่าการเชื่อมต่อ VPN คุณจะต้องเลือกรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านสำหรับหน้าจอล็อค ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเชื่อมต่อกับ VPN
 1. เลือกรูปแบบ PIN หรือรหัสผ่านสำหรับหน้าจอล็อคของแท็บเล็ต ดูคำแนะนำได้จากเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การใช้และปรับแต่งหน้าจอล็อค
 2. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. จากหัวข้อ Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) กดเลือก More... (เพิ่มเติม)
  รูปภาพ : More... (เพิ่มเติม)
  More... (เพิ่มเติม)
 4. กดเลือก VPN
  รูปภาพ : VPN
  VPN
 5. กดเครื่องหมายบวก (+) ที่มุมด้านขวาบน
  รูปภาพ : เพิ่มเครือข่าย VPN
  เพิ่มเครือข่าย VPN
 6. กรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ VPN ของคุณ
  รูปภาพ : แก้ไขโพรไฟล์ VPN
  แก้ไขโพรไฟล์ VPN
 7. กดเลือก Save (บันทึก) เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย

การกำหนดค่าพรอกซี่สำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

หากคุณใช้แท็บเล็ตในที่ทำงานที่ใช้เซิร์ฟเวอร์พรอกซี่ อาจต้องกำหนดค่าพรอกซี่เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกรอกข้อมูลพรอกซี่เพื่อให้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้:
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Wireless & networks (ระบบไร้สายและเครือข่าย) กดเลือก Wi-Fi
  รูปภาพ : Wi-Fi
  Wi-Fi จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. หากไม่ได้เปิด Wi-Fi ไว้ กดเลือกสัญลักษณ์ Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด) เพื่อเปิดใช้งาน
  รูปภาพ : Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด TalkBack)
  Wi-Fi OFF/ON (ปิด/เปิด TalkBack)
 4. กดเลือกเครือข่าย Wi-Fi ของคุณจากรายการ
 5. กรอกรหัสผ่านเครือข่ายและข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ
 6. ทำเครื่องหมายติดกับ Show advanced options (แสดงตัวเลือกขั้นสูง)
 7. กดเลือกเมนูแสดงรายการติดกับ Proxy settings (ค่าพรอกซี่) จากนั้นเลือก Manual (แมนวล)
  รูปภาพ : ค่าพรอกซี่แมนวล
  ค่าพรอกซี่แมนวล
 8. กรอกชื่อโฮสต์สำหรับพรอกซี่ พอร์ตพรอกซี่และข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ ในฟิลด์ที่จัดไว้ให้
  บันทึก
  อาจต้องแจ้งขอข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือจากฝ่าย IT ในที่ทำงานของคุณเพื่อดำเนินขั้นตอนนี้
  รูปภาพ : ค่าพรอกซี่
  ค่าพรอกซี่
 9. กดเลือก Connect (เชื่อมต่อ) เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย