ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ HP - การแก้ไขปัญหาจอแสดงผล HDMI และระบบเสียง (Windows)

เอกสารนี้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ HP ที่่มีขั้วต่อ HDMI
ขณะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ HDMI เช่น จอภาพ โทรทัศน์ หรือลำโพงเซอร์ราวด์ คุณอาจพบปัญหาในการแสดงผลหรือระบบเสียง ใช้ข้อมูลในเอกสารชุดนี้เพื่อตรวจสอบค่าปรับตั้งของคุณและแก้ไขปัญหาที่พบ

ขั้นตอนที่ 1: ใช้สาย HDMI ที่ถูกต้องสำหรับอุปกรณ์ HDMI ของคุณ

อุปกรณ์ HDTV ส่วนใหญ่มีพอร์ตสัญญาณ HDMI ขาเข้ามากกว่าหนึ่งพอร์ต ดังนั้นจะต้องตั้งค่าแหล่งสัญญาณขาเข้าของจอ HDMI ไปยังพอร์ต HDMI เดียวกันกับที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น HDMI 2 กับ HDMI 2
หากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ HDMI ใช้สายประเภทอื่น คุณสามารถจัดซื้ออะแดปเตอร์ต่อพ่วงได้ ดูในหัวข้อ ภาพรวมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ HDMI และ DVI สำหรับ PC เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
หัวต่อสาย HDMI
ภาพปลั๊กที่สาย HDMI
พอร์ต HDMI 19 ขา (ปกติ)
HDMI 19 ขา (ปกติ)

ขั้นตอนที่ 2: เลือกสัญญาณเสียง HDMI ขาออกเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น

เลือกอุปกรณ์ HDMI เป็นอุปกรณ์จ่ายสัญญาณเริ่มต้น เมื่ออุปกรณ์เสียงภายนอกไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ค่าระบบเสียงจะกลับไปใช้ลำโพงและเฮดโฟนของคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI ค่าระบบเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอุปกรณ์ HDMI เปิดดูค่าเสียงเพื่อให้แน่ใจว่าเลือกอุปกรณ์จ่ายสัญญาณที่ถูกต้อง
บันทึก
ภาพที่แสดงในเอกสารชุดนี้อาจไม่ตรงกับเครื่องพิมพ์ของคุณ แต่ขั้นตอนจะไม่แตกต่างกัน
 1. ต่อสาย HDMI กับคอมพิวเตอร์และกับอุปกรณ์จ่ายสัญญาณ
 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
 3. คลิก Sound (เสียง) จากนั้นคลิกที่แท็บ Playback (เล่น)
 4. หน้าต่าง Sound (เสียง) จะเปิดขึ้นมา จากแท็บ Playback (เปิดเล่น) เลือก Speaker/Headphone (ลำโพง/เฮดโฟน) หรือ Speakers and Headphones (ลำโพงและเฮดโฟน) จากนั้นคลิกที่ Set Default (กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น)
  บันทึก
  ใช้ Default Devices (อุปกรณ์เริ่มต้น) สำหรับอุปกรณ์จ่ายสัญญาณเสียง เช่น เฮดโฟนหรือลำโพง ใช้ Default Communication Device (อุปกรณ์สื่อสารเริ่มต้น) สำหรับโทรและรับสาย
  การตั้งค่าลำโพง/เฮดโฟนเป็นอุปกรณ์เสียงเริ่มต้น
 5. เลือกอุปกรณ์จ่ายสัญญาณที่ต่อผ่านสาย HDMI จากนั้นคลิกที่ Set Default (กำหนดเป็นค่าเริ่มต้น)
  การตั้งค่าอุปกรณ์จ่ายสัญญาณที่ต่อผ่านสาย HDMI เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น
 6. คลิกขวาที่อุปกรณ์จ่ายสัญญาณที่ต่อผ่านสาย HDMI จากนั้นเลือก Show Disconnected Devices (แสดงอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อ) จะต้องต่อสาย HDMI ขณะกำหนดค่าการทำงาน
  การเลือก Show Disconnected Devices (แสดงอุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อ)
 7. ดูอุปกรณ์เสียงที่มีโดยคลิกขวาที่อุปกรณ์ที่ปรากฏในหน้าต่าง Sound (เสียง) จากนั้นเลือก Show Disabled Device (แสดงอุปกรณ์ที่ปิดใช้งาน) และ Show Disconnected Devices (แสดงอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อ)

ขั้นตอนที่ 3: เรียกใช้การตรวจสอบเสียงใน HP Support Assistant

เรียกใช้การตรวจสอบเสียงใน HP Support Assistant เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เล่นเสียงทำงานได้ตามปกติ
 1. ไปที่ HP Support Assistant เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Support Assistant หากยังไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด HP Support Assistant
 3. จากแท็บ My devices (อุปกรณ์ของฉัน) คลิกที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
  การเลือกคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากเปิด HP Support Assistant
 4. คลิกแท็บ Troubleshooting and fixes (การแก้ปัญหา) และคลิก Audio Check (ตรวจสอบเสียง) ในส่วน One click fixes (การแก้ไขในคลิกเดียว)
 5. คลิก Next (ถัดไป) จากนั้นรอให้การทดสอบเสียงเสร็จ
  คลิก Next (ถัดไป) เพื่อเริ่มการตรวจสอบเสียง
 6. ตรวจสอบหน้าจอแสดงผลการทดสอบเสียงและผลการวินิจฉัยไมโครโฟน จากนั้นคลิก Test Audio (ทดสอบเสียง)
  ตรวจสอบผลการทดสอบเสียง จากนั้นคลิก Test Audio (ทดสองเสียง)
 7. หากได้ยินเสียงไม่ปกติ โปรดคลิก Unable to Hear Audio (ไม่สามารถได้ยินเสียง) จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
หากปัญหาเกี่ยวกับเสียงยังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ใช้ Windows Sound troubleshooter

ใช้ตัวแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาการเปิดเล่นเสียง
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
 2. คลิก Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา)
  บันทึก
  หากคุณไม่พบ Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา) ให้เปลี่ยน View by: (ดูด้วย:) (อยู่ที่มุมด้านขวาบนของหน้าจอ) ไปที่ ไอคอนขนาดใหญ่
 3. จาก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) คลิก Troubleshoot audio playback (แก้ไขปัญหาเปิดเล่นเสียง)
  บันทึก
  ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบเพื่อเรียกใช้โปรแกรมนี้ เมื่อได้รับแจ้ง ให้กรอกรหัสผ่านผู้ดูแลระบบหรือทำการยืนยัน
   การคลิกเลือก Troubleshoot audio playback (การแก้ไขปัญหาการเปิดเล่นเสียง)
 4. Sound troubleshooter จะเปิดขึ้นมา คลิก Next (ถัดไป) ระบบแก้ไขปัญหาจะเริ่มตรวจสอบสถานะระบบเสียง
  คลิก Next (ถัดไป) เพื่อเรียกใช้ Sound troubleshooter สำหรับเปิดเล่นเสียง
 5. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการแก้ไขปัญหา จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 6. ทำตามคำนะนำบนหน้าจอ และปรับค่าตามที่ระบบแก้ไขปัญหาแนะนำ หลังจากเสร็จสิ้น ให้ปิดระบบแก้ไขปัญหา

Advanced Troubleshooting (การแก้ไขปัญหาขั้นสูง)

หากขั้นตอนในเอกสารชุดนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา HDMI ให้ดูที่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ HP - การแก้ไขปัญหาจอแสดงผล HDMI และระบบเสียงขั้นสูง (Windows).


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย