ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - กำหนดค่าอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ และเลือกตัวเลือกการเย็บเล่ม

บันทึก
ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
FutureSmart 3
FutureSmart 4

กำหนดค่าตำแหน่งเย็บเริ่มต้น

กำหนดค่าตำแหน่งเย็บเริ่มต้นสำหรับเอกสาร คุณสามารถใช้แผงควบคุมเพื่อแก้ไขการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับงานที่เฉพาะเจาะจงได้ ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้สำหรับตำแหน่งเย็บเริ่มต้น:
 • None (ไม่มี): ไม่มีการเย็บกระดาษ
 • ซ้ายหรือขวาบน: หากเอกสารมีการวางแนวกระดาษตามแนวตั้ง จะเย็บเล่มที่มุมบนซ้ายของด้านสั้นของกระดาษ หากเอกสารมีการวางแนวกระดาษตามแนวนอน จะเย็บเล่มที่มุมบนขวาของด้านยาวของกระดาษ
 • ซ้ายบน: เย็บเล่มที่มุมบนซ้ายของด้านสั้นของกระดาษ
 • ขวาบน: เย็บเล่มที่มุมบนขวาของด้านยาวของกระดาษ
  รูปภาพ : ตำแหน่งเย็บ
 1. มุมบนซ้ายของขอบด้านสั้นของกระดาษ
 2. มุมบนขวาของขอบด้านยาวของกระดาษ
FutureSmart 3
 1. ที่หน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนไปเพื่อกดปุ่ม การดูแลระบบ
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • การตั้งค่าอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
  • การเย็บกระดาษ
 3. เลือกตำแหน่งเย็บจากรายการตัวเลือก แล้วเลือกปุ่ม บันทึก
FutureSmart 4
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับ IP แอดเดรสเครื่องพิมพ์ แล้วกำหนดการตั้งค่าการเย็บเริ่มต้นจาก HP Embedded Web Server:
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล แล้วแตะไอคอนเครือข่าย เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ตรงตามที่แสดงบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในหน้าต่างเบราเซอร์
  บันทึก
  หากเว็บเบราว์เซอร์แสดงข้อความที่ระบุว่า การเข้าใช้งานเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไป โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์
 3. ใน HP Embedded Web Server เลือกแท็บ ทำสำเนา/พิมพ์ แล้วเลือก จัดการอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ ในเมนูด้านซ้าย
 4. เลือกตำแหน่งเย็บจากเมนูดรอปดาวน์ ลวดเย็บกระดาษ แล้วเลือก ใช้

กำหนดค่าโหมดการทำงาน

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อกำหนดค่าวิธีการที่เครื่องพิมพ์เรียงงานในถาดกระดาษออก มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:
 • อุปกรณ์เรียงกระดาษ: เครื่องพิมพ์จะเรียงงานในถาดกระดาษจากด้านล่างถึงด้านบน
 • เมล์บอกซ์: เครื่องพิมพ์จะส่งงานไปยังถาดกระดาษออกแยกตามผู้ที่ส่งงาน
 • การแยกงานพิมพ์: เครื่องพิมพ์จะส่งงานไปยังถาดกระดาษออกแยกตามฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ เช่น งานพิมพ์, งานทำสำเนา หรืองานโทรสาร
FutureSmart 3
 1. ที่หน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนไปเพื่อกดปุ่ม การดูแลระบบ
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • การตั้งค่าอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
  • โหมดการทำงาน
 3. เลือกโหมดจากรายการตัวเลือก แล้วเลือกปุ่ม บันทึก มีตัวเลือกดังต่อไปนี้:
FutureSmart 4
 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก การตั้งค่า
 2. โดยเปิดเมนูดังต่อไปนี้
  • จัดการอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
  • โหมดการทำงาน
 3. เลือกโหมดจากรายการตัวเลือก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย