ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Pro MFP - ส่งแฟกซ์

การส่งแฟกซ์จากสแกนเนอร์แบบแท่น
 1. คว่ำหน้าเอกสารลงบนแผ่นกระจกของเครื่องสแกน
  รูปภาพ : วางเอกสารบนกระจก
 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอน โทรสาร
 3. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขโทรสาร
 4. แตะปุ่ม เริ่มแฟกซ์
 5. เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณยืนยันการส่งจากกระจกของสแกนเนอร์ แตะปุ่ม ใช่
 6. เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณใส่หน้าแรก แตะปุ่ม OK
 7. เครื่องพิมพ์จะสแกนหน้าแรก และแจ้งให้คุณใส่หน้าอื่น หากเอกสารมีหลายหน้า ให้แตะปุ่ม ใช่ ทำตามขั้นตอนนี้ไปจนกว่าจะสแกนเอกสารทั้งหมด
 8. เมื่อคุณสแกนเอกสารหน้าสุดท้ายแล้ว ให้แตะปุ่ม ไม่ ที่พรอมต์ เครื่องพิมพ์จะส่งโทรสาร
แฟกซ์จากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 1. ใส่ต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษโดยหงายขึ้น
    หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ อย่าใช้ต้นฉบับที่มีเทปลบคำผิด คราบน้ำยาลบคำผิด คลิปหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บกระดาษติดอยู่ และห้ามใส่ภาพถ่าย ต้นฉบับขนาดเล็ก หรือวัสดุที่เปราะบางลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่เอกสารต้นฉบับ
 2. ปรับตัวกั้นกระดาษจนแนบกับกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอน โทรสาร
 4. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขโทรสาร
 5. แตะปุ่ม เริ่มแฟกซ์
การใช้การโทรด่วนและหมายเลขการโทรกลุ่ม
  บันทึก
ต้องตั้งค่ารายการสมุดโทรศัพท์โดยใช้ เมนูแฟกซ์ ก่อนใช้สมุดโทรศัพท์เพื่อส่งแฟกซ์
 1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์หรือใส่ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่เอกสารต้นฉบับ
 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอน โทรสาร
 3. จากแผงปุ่มกด แตะสมุดโทรศัพท์ของแฟกซ์
 4. แตะชื่อรายการแต่ละรายการหรือรายการกลุ่มที่คุณต้องการ
 5. แตะปุ่ม เริ่มแฟกซ์
การส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์
ขั้นตอนการส่งแฟกซ์จะแตกต่างกันตามข้อมูลจำเพาะของคุณ ขั้นตอนทั่วไปมีดังนี้
 1. คลิก Start (เริ่ม) คลิก Programs (โปรแกรม) (หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) ใน Windows XP) แล้วคลิก HP
 2. คลิกชื่อเครื่องพิมพ์ และคลิก Send fax (ส่งโทรสาร) ซอฟต์แวร์แฟกซ์จะเปิดขึ้น
 3. ป้อนหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับอย่างน้อยหนึ่งราย
 4. ใส่เอกสารลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 5. คลิก ส่งทันที
ส่งแฟกซ์จากซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น เช่น Microsoft Word
 1. เปิดเอกสารในโปรแกรมของบริษัทอื่น
 2. คลิกเมนู ไฟล์ และคลิก พิมพ์
 3. เลือกไดรเวอร์พิมพ์แฟกซ์จากรายการดรอปดาวน์ไดรเวอร์การพิมพ์ ซอฟต์แวร์แฟกซ์จะเปิดขึ้น
 4. ป้อนหมายเลขแฟกซ์ของผู้รับอย่างน้อยหนึ่งราย
 5. รวมเอกสารทุกหน้าที่ใส่อยู่ในเครื่องพิมพ์ ขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ก็ได้
 6. คลิก ส่งทันที

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย