ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP M521 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์)

บันทึก
เอกสารนี้จัดทำไว้สำหรับ HP LaserJet Pro MFP รุ่น M521dn และ M521dw
เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าชิ้นส่วนทางกายภาพของเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากคุณตั้งค่าฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์แล้ว และคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งซอฟแวร์ โปรดดู ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์ ในตอนท้ายของเอกสารนี้
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์:

การนำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง

 1. เลือกสถานที่ที่จะวางเครื่องพิมพ์ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้:
  • พื้นผิวการทำงานมีความทนทาน พื้นที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และห่างจากแสงแดดโดยตรง
  • ช่วงอุณหภูมิ: 15° - 30° C (59° - 86° F)
  • ช่วงความชื้น: 10% - 80%
    หมายเหตุ
  เครื่องพิมพ์มีน้ำหนัก 24.2 กก. (53.4 ปอนด์) HP ขอแนะนำให้ใช้คนสองคนในการเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์
 2. นำเครื่องพิมพ์ของ HP ออกจากกล่อง แล้วถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก
  บันทึก
  HP ขอแนะนำให้ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลถ้าสามารถทำได้
  ตรวจสอบว่าสิ่งที่บรรจุภายในตรงกับภาพนี้
  รูปภาพ : สิ่งที่บรรจุภายในกล่อง
 3. นำแผ่นป้องกันออกจากถาดใส่กระดาษของตัวป้อนเอกสาร
  รูปภาพ : นำแผ่นป้องกันออก
 4. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 5. นำตลับผงหมึกออกจากถุงป้องกัน
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออกจากถุง
 6. นำเทปปิดผนึกของตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : นำเทปปิดผนึกของตลับผงหมึกออก
 7. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า
 8. เปิดถาด 2 ถอดเทปสำหรับการขนส่งสีส้มและกระดาษแข็งสอดออก
  บันทึก
  คุณสามารถเปิดถาดเอาไว้ เพื่อที่จะสามารถใส่กระดาษ
  รูปภาพ : ถอดเทปสำหรับขนส่งและกระดาษแข็งสอดออกจากถาด 2

ใส่กระดาษ

 1. ปรับตัวเลื่อนด้านหน้าและไกด์นำกระดาษด้านข้างให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 2. ใส่กระดาษลงในถาด
  บันทึก
  อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป ต้องแน่ใจว่าปึกกระดาษเข้าที่พอดีภายในถาด และไม่สูงกว่าด้านบนของไกด์นำ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษในถาด
 3. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ

ต่อสายเคเบิลเครือข่าย (เลือกได้)

หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายทันที ไม่เช่นนั้น ให้ข้ามขั้นตอนนี้และไปที่ ต่อสายไฟและเปิดเครื่อง
  หมายเหตุ
อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ตอนนี้ หากคุณวางแผนที่จะใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
รูปภาพ : เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย

ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับโทรสาร (ตัวเลือก)

ในการใช้ฟังก์ชั่นโทรสาร ให้เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ที่ให้มาระหว่างพอร์ตโทรสารบนผลิตภัณฑ์และแจ็คโทรศัพท์
บันทึก
อาจจะต้องเชื่อมต่ออะแดปเตอร์เฉพาะสำหรับประเทศ/พื้นที่สำหรับสายโทรศัพท์ RJ11 เข้ากับแจ็คโทรศัพท์
รูปภาพ : ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับโทรสาร

ต่อสายไฟและเปิดเครื่อง

 1. ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งต่อสายดินไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์เสียหาย โปรดใช้สายไฟที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น
  รูปภาพ : การต่อสายไฟ
    หมายเหตุ
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟของคุณรองรับแรงดันไฟฟ้าของเครื่องพิมพ์ได้ โดยคุณสามารถดูข้อมูลแรงดันไฟฟ้าได้จากฉลากของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์อาจใช้ 100-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : กดปุ่มเปิด/ปิด
 3. โปรดรอเป็นเวลา 60 วินาที ก่อนดำเนินการต่อ ในช่วงเวลานี้ ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปยังเครือข่าย เครือข่ายก็จะจดจำเครื่องพิมพ์และกำหนดที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ให้กับเครื่องพิมพ์
 4. เมื่อหน้าจอ Home ปรากฏขึ้น ให้แตะปุ่ม ตั้งค่า จากนั้นเลือก เมนูการตั้งค่าระบบ เพื่อกำหนดค่าฟังก์ชั่นพื้นฐานต่อไปนี้:
  บันทึก
  หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณจะสามารถใช้การกำหนดค่าขั้นสูงเพิ่มเติมได้โดยการป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในแถบที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์
  • การตั้งค่าภาษา
  • วันที่/เวลา
  • การตั้งค่าพลังงาน
   บันทึก
   เมื่อจะเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับสายเคเบิล USB กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์จำเป็นต้องให้เครื่องพิมพ์เปิดเครื่องและอยู่ในสถานะ Ready (พร้อม) ตั้งรายการ การตั้งค่าพลังงาน เป็น ปิด คุณสามารถรีเซ็ตรายการ การตั้งค่าพลังงาน เป็นการตั้งค่า การดีเลย์เข้าโหมดสลีป ที่ต้องการหลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์
  รูปภาพ : การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์จากแผงควบคุม
 5. ถ้าต้องการตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณพิมพ์แล้วหรือไม่ ให้ปฏิบัติดังนี้:
  1. แตะปุ่ม ตั้งค่า บนแผงควบคุม
  2. แตะเมนู รายงาน บนแผงควบคุม
  3. แตะที่รายการ รายงานการกำหนดค่า บนแผงควบคุมเพื่อพิมพ์การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และหน้า Jetdirect
   บันทึก
   ถ้าคุณวางแผนจะใช้เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย ให้บันทึกหน้าเหล่านี้ หน้า Jetdirect มีที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์
  4. หากคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่าย ให้ค้นหาที่อยู่ IP บนหน้า Jetdirect
   • IPv4: หาก IP แอดเดรสเป็น 0.0.0.0 หรือ 192.0.0.192 หรือ 169.254.x.x คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง หากไม่ใช่ แสดงว่าการกำหนดค่าเครือข่ายสำเร็จแล้ว
   • IPv6: หาก IP แอดเดรสเริ่มต้นด้วย "fe80:" เครื่องพิมพ์ควรสามารถพิมพ์งานได้ หากไม่ใช่ คุณต้องกำหนดค่า IP แอดเดรสด้วยตนเอง
   รูปภาพ : หน้า Jetdirect
 6. เมื่อต้องการทดสอบตัวป้อนเอกสารและฟังก์ชั่นการทำสำเนา ให้ปฏิบัติดังนี้:
  1. วางรายงานการกำหนดค่าที่พิมพ์ออกมาเข้าไปในตัวป้อนเอกสารโดยหงายหน้าขึ้น
  2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม ทำสำเนา
  3. แตะปุ่มรายการ เริ่มทำสำเนา บนแผงควบคุมเพื่อเริ่มทำสำเนา เครื่องพิมพ์จะทำสำเนา แล้วก็จะพิมพ์หน้าออกมา
 7. เมื่อต้องการทดสอบกระจกของสแกนเนอร์และฟังก์ชั่นการทำสำเนา ให้ปฏิบัติดังนี้:
  1. วางด้านแรกของรายงานการกำหนดค่าที่พิมพ์ออกมาคว่ำลงบนกระจกของสแกนเนอร์
  2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม ทำสำเนา
  3. แตะปุ่มรายการ เริ่มทำสำเนา บนแผงควบคุมเพื่อเริ่มทำสำเนา เครื่องพิมพ์จะทำสำเนา แล้วก็จะพิมพ์หน้าออกมา

อัปเดตเฟิร์มแวร์ (เป็นตัวเลือก แต่ขอแนะนำให้ทำ)

HP อัปเดตคุณสมบัติต่างๆ ที่มีอยู่ในเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์อยู่เสมอ อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เพื่อรับประโยชน์จากคุณลักษณะที่เป็นปัจจุบันที่สุด
บันทึก
ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณก่อนที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์
คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุม หรือเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ (Firmware Update Utility)

ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์

  หมายเหตุ
อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ตอนนี้ หากคุณวางแผนที่จะใช้สายเคเบิล USB เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งซอฟต์แวร์ ให้คลิกที่ลิงก์สำหรับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณและประเภทของการเชื่อมต่อ
Windows
Mac OS X


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย