ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Enterprise - การกำหนดค่าขั้นสูงด้วย HP Utility สำหรับ macOS

ใช้ HP Utility เพื่อตรวจสอบสถานะเครื่องพิมพ์ หรือเพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
ใช้ HP Utility เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อด้วยสาย USB หรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย TCP/IP

เปิด HP Utility

 1. ที่คอมพิวเตอร์ให้เปิดเมนู System Preferences แล้วคลิก Print & Fax, Print & Scan หรือ Printers & Scanners
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ในรายการ
 3. คลิกปุ่ม Options & Supplies (อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง)
 4. คลิกแถบ Utility (ยูทิลิตี)
 5. คลิกปุ่ม Open Printer Utility (เปิดยูทิลิตีเครื่องพิมพ์)

คุณสมบัติของ HP Utility

แถบเครื่องมือ HP Utility มีรายการเหล่านี้:
 • Devices (อุปกรณ์): คลิกปุ่มนี้เพื่อแสดงหรือซ่อนผลิตภัณฑ์ Mac ที่ HP Utility พบ
 • All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด): คลิกปุ่มนี้เพื่อกลับไปที่มุมมองหลัก HP Utility
 • HP Support: คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดเบราเซอร์และไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของ HP
 • Supplies (อุปกรณ์สิ้นเปลือง): คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดเว็บไซต์ของ HP SureSupply
 • Registration (การลงทะเบียน): คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดเว็บไซต์การลงทะเบียนของ HP
 • Recycling (การรีไซเคิล): คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดเว็บไซต์โครงการรีไซเคิลของ HP Planet Partners
HP Utility ประกอบด้วยหน้าต่างๆ ที่เปิดด้วยการคลิกในรายการ All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) ตารางต่อไปนี้จะอธิบายงานที่ทำได้จาก HP Utility
รายการ
คำอธิบาย
Supplies Status (สถานะของวัสดุสิ้นเปลือง)
แสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ และลิงค์สำหรับการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองออนไลน์
Device Information (ข้อมูลเครื่อง)
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ที่เลือกในขณะนี้
File Upload (อัปโหลดไฟล์)
ถ่ายโอนไฟล์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์
Upload Fonts (อัปโหลดแบบอักษร)
ส่งไฟล์แบบอักษรจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์
HP Connected
เข้าถึงเว็บไซต์ HP Connected
Update Firmware (อัปเดตเฟิร์มแวร์)
ถ่ายโอนไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์ไปยังเครื่องพิมพ์
บันทึก
ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะหลังจากที่คุณเปิดเมนู View (ดู) และเลือกตัวเลือกรายการ Show Advanced Options (แสดงตัวเลือกขั้นสูง) เท่านั้น
Commands (คำสั่ง)
ส่งตัวอักขระพิเศษหรือคำสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์หลังจากงานพิมพ์เสร็จ
บันทึก
ตัวเลือกนี้จะใช้ได้เฉพาะหลังจากที่คุณเปิดเมนู View (ดู) และเลือกตัวเลือกรายการ Show Advanced Options (แสดงตัวเลือกขั้นสูง) เท่านั้น
Supplies Management (การจัดการอุปกรณ์สิ้นเปลือง)
กำหนดค่าการตอบสนองของเครื่องพิมพ์เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองใกล้จะหมดอายุการใช้งานที่ประมาณไว้
Trays Configuration (การกำหนดถาด)
เปลี่ยนการตั้งค่าถาดที่เป็นค่าเริ่มต้น
Output Devices (อุปกรณ์รับกระดาษออก)
จัดการกับการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์เสริมรับกระดาษออก
Duplex Mode (โหมดพิมพ์สองด้าน)
เปิดโหมดการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
Economode & Toner Density (Economode และความเข้มของผงหมึก)
กำหนดค่าเพื่อประหยัดผงหมึก
E-mail Alerts (การแจ้งเตือนทางอีเมล์)
กำหนดค่าแจ้งเตือนทางอีเมล์โดยอัตโนมัติสำหรับสภาพเครื่องพิมพ์บางอย่าง เช่น เมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง ถาดว่างเปล่า ฝาเปิดอยู่ หรือกระดาษติด
ความละเอียด
ตั้งค่าความละเอียดการพิมพ์เริ่มต้น
Protect Direct Ports (ป้องกันพอร์ตโดยตรง)
เลิกใช้งานการพิมพ์ผ่านพอร์ต USB หรือพอร์ตขนาน
Stored Jobs (งานที่จัดเก็บไว้)
จัดการงานพิมพ์ที่จัดเก็บในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องพิมพ์
การตั้งค่าเครือข่าย
กำหนดค่าระบบเครือข่าย เช่น การตั้งค่า IPv4 และ IPv6
Additional Settings (การตั้งค่าเพิ่มเติม)
เข้าใช้งาน HP Embedded Web Server
สแกนไปยังอีเมล์
รุ่น MFP เท่านั้น
เปิดหน้า HP Embedded Web Server สำหรับการกำหนดการตั้งค่าสำหรับการสแกนไปยังอีเมล์
บันทึก
ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB
สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
รุ่น MFP เท่านั้น
เปิดหน้า HP Embedded Web Server สำหรับการกำหนดการตั้งค่าสำหรับการสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย
บันทึก
ไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อ USB


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย