ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet - คำชี้แจงการรับประกันแบบจำกัดสำหรับตลับหมึกพิมพ์และดรัมภาพของ HP

การรับประกันการคุ้มครองแบบพรีเมียมของ HP

คำชี้แจงการรับประกันแบบจำกัดสำหรับตลับหมึกพิมพ์และดรัมภาพของ HP LaserJet
ผลิตภัณฑ์ HP นี้ ได้รับการรับประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและกระบวนการผลิต
การรับประกันนี้ไม่คุ้มครองผลิตภัณฑ์ที่ (ก) มีการเติม ตกแต่งใหม่ ผลิตขึ้นมาใหม่ หรือทำให้เกิดความเสียหายด้วยวิธีใดๆ (ข) เกิดปัญหาอันเป็นผลมาจากการใช้ในทางที่ผิด การจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม หรือการใช้งานภายนอกข้อกำหนดรายละเอียดด้านสภาพแวดล้อมที่ระบุสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ หรือ (ค) สึกหรอนอกเหนือจากการใช้งานปกติ
หากต้องการขอรับบริการตามที่รับประกัน โปรดส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังจุดซื้อ (พร้อมคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรถึงปัญหาและแนบตัวอย่างงานพิมพ์) หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ HP และ HP จะเลือกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์ว่ามีข้อบกพร่องจริง หรือคืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ให้
ภายในขอบเขตแห่งกฎหมายท้องถิ่น การรับประกันข้างต้นถือว่าสมบูรณ์แล้ว และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นใด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา และ HP ขอปฏิเสธการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการวางจำหน่าย คุณภาพที่น่าพอใจและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ HP หรือซัพพลายเออร์ไม่ขอรับผิดชอบในกรณีที่มีการตกหล่นของข้อมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกำไรหรือข้อมูล) หรือความเสียหายอื่นตามที่ระบุไว้ในสัญญา การละเมิดหรือการกระทำอื่นๆ ไม่ว่าในกรณีใด
เงื่อนไขของการรับประกันที่ระบุไว้ในข้อความนี้ ยกเว้นสิทธิที่ได้รับตามกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นการลิดรอน จำกัด หรือเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมสิทธิตามกฎหมายที่บังคับใช้แก่การขายผลิตภัณฑ์นี้แก่คุณ

ข้อมูลการรับประกันวัสดุสิ้นเปลือง HP LaserJet

วันที่ผลิตบนบรรจุภัณฑ์
วันที่ผลิตบนกล่องตลับผงหมึก มีไว้เพื่อดำเนินการภายในโดย HP และอาจต้องใช้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานที่ควบคุมดูแลในบางประเทศ วันที่ผลิตไม่ใช่วันหมดอายุ หรือวันที่ “ควรใช้ก่อน” การใช้งานตลับผงหมึกของ HP จะไม่มีวันหมดอายุ
ไม่ครอบคลุม
การรับประกันแบบจำกัดของตลับหมึกจะไม่คุ้มครองตลับหมึกที่สิ้นสุดอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ หรือผ่านการเติม ผลิตใหม่ หรือหมด หรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง สูญหาย หรือถูกดัดแปลงไม่ว่าในลักษณะใด
การใช้ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ที่ไม่ใช่ของ HP
สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ของ HP การใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับผงหมึกแบบเติมไม่มีผลต่อการรับประกันลูกค้าหรือสัญญาการสนับสนุนของ HP กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากผลิตภัณฑ์ขัดข้องหรือชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือแบบเติม HP จะคิดค่าเวลาและวัสดุมาตรฐานในการให้บริการผลิตภัณฑ์สำหรับเหตุขัดข้องและชำรุดเสียหายบางกรณีเท่านั้น
การส่งคืนผลิตภัณฑ์ตลับหมึก HP
หากพบว่าตลับหมึกบกพร่อง ลูกค้าควรเก็บตลับหมึกกลับเข้าไปในกล่องผลิตภัณฑ์ (หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน) แล้วระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จุดซื้อ และคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับปัญหา และแนบหน้าสถานะวัสดุสิ้นเปลืองพร้อมตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหา หากสามารถทำได้ หากมีหมายเลขเคสของ HP ก็ควรระบุไว้ด้วย ควรส่งคืนเอกสารและตลับหมึกกลับไปยังจุดซื้อ ซึ่งคุณอาจได้รับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแทน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย