ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 1018 and 1020 ไฟติดกะพริบ

ไฟกระพริบ

ไฟที่ด้านหน้าของเครื่องใช้แจ้งสถานะของตัวเครื่อง ไฟเหล่านี้สามารถเปิด ปิด หรือกระพริบได้ ขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่อง หัวข้อต่อไปนี้ระบุรูปแบบการกะพริบเพื่อแจ้งสถานะทั่ว ๆ ไป ความหมายและแนวทางแก้ไขปัญหา
รูปแบบไฟสถานะ
ไฟดับ
ติดสว่างค้าง
ติดกะพริบ
รูปภาพ : ไฟสถานะทั้งหมดดับ
ภาพประกอบ: ไฟสถานะทั้งหมดดับ
ปัญหา
ไฟแสดงการทำงานและไฟเตือนดับ
การแก้ปัญหา
 1. กดสวิตช์เปิดปิดที่ด้านหลังเครื่องเพื่อเปิดใช้งาน
 2. หากเครื่องไม่เปิดทำงาน ให้ปลดสายไฟจากด้านหลังของเครื่อง จากนั้นถอดสายไฟจากเต้ารับไฟฟ้า
 3. ต่อสายไฟเข้ากับด้านหลังของเครื่องพิ แล้วเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่ผนัง
 4. กดสวิตช์เปิดปิดที่ด้านหลังเครื่องเพื่อเปิดใช้งาน
รูปภาพ : ไฟเตือนดับและไฟแสดงความพร้อมติดสว่าง
ภาพประกอบ: ไฟเตือนดับและไฟแสดงความพร้อมติดสว่าง
ปัญหา
ไฟเตือนดับและไฟแสดงความพร้อมติดสว่าง
การแก้ปัญหา
เครื่องพร้อมพิมพ์งาน คุณไม่ต้องดำเนินการอะไร
รูปภาพ : ไฟแสดงความพร้อมและไฟเตือนกะพริบ
ภาพประกอบ: ไฟแสดงความพร้อมและไฟเตือนกะพริบ
ปัญหา
ไฟแสดงความพร้อมและไฟเตือนกะพริบพร้อม ๆ กัน
การแก้ปัญหา
เครื่องกำลังเริ่มทำงาน คุณไม่ต้องดำเนินการอะไร
รูปภาพ : ไฟแสดงความพร้อมติดกะพริบ
ปัญหา
ไฟแสดงความพร้อมติดกะพริบ
การแก้ปัญหา
เครื่องกำลังรับหรือกำลังประมวลข้อมูล รอให้งานพิมพ์สิ้นสุด
รูปภาพ : ไฟสถานะติดกะพริบเป็นรูปแบบซ้ำ ๆ กัน
ภาพประกอบ: ไฟสถานะติดกะพริบเป็นรูปแบบซ้ำ ๆ กัน
ปัญหา
ไฟที่ด้านหน้ากะพริบเป็นรูปแบบซ้ำ ๆ กันจากบนลงล่าง โดยแสดงผลวนไปมาเรื่อย ๆ
การแก้ปัญหา
เครื่องอยู่ในโหมดทำความสะอาด รอจนกว่าจะทำความสะอาดเสร็จและหน้าพิมพ์ทดสอบพิมพ์ออกมา จากนั้นเครื่องจะกลับเข้าสู่สถานะพร้อม ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาถึงสองนาที
รูปภาพ : ไฟเตือนกระพริบ
ภาพประกอบ: ไฟเตือนกระพริบ
ประเด็นที่หนึ่ง
หน่วยความจำเครื่องเต็ม
แนวทางที่หนึ่ง:
เอกสารที่ต้องการพิมพ์อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับความจุของหน่วยความจำเครื่อง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลดความละเอียดของเอกสาร:
 1. นำกระดาษออกจากเครื่อง
 2. Windows XP: คลิก Start (เริ่ม) คลิก Printers and Faxes (เครื่องพิมพ์และแฟกซ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนผลิตภัณฑ์ของคุณ เลือกงานพิมพ์ จากนั้นคลิก Cancel (ยกเลิก)
  Windows Vista: จากทาสก์บาร์ คลิกที่ไอคอน Windows () คลิก Printers (เครื่องพิมพ์) ดับเบิลคลิกที่ไอคอนสำหรับผลิตภัณฑ์ จากนั้นเลือกงานพิมพ์ของคุณ แล้วคลิกที่ Cancel (ยกเลิก)
 3. จากโปรแกรมที่ต้องการพิมพ์ ให้คลิกเลือก File (ไฟล์) จากนั้นคลิกที่ Print (พิมพ์)
 4. จากกล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) คลิก Properties (คุณสมบัติ) กล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) ของเครื่องจะปรากฏขึ้นมา
 5. คลิกแท็บ Paper/Quality (กระดาษ/คุณภาพ)
 6. จากส่วนแสดงรายการ Print Quality (คุณภาพการพิมพ์) เลือกระดับความละเอียดที่ต่ำลง
 7. คลิก OK (ตกลง) เพื่อปรับใช้ค่าปรับตั้ง
 8. ลองสั่งพิมพ์เอกสารอีกครั้ง
ประเด็นที่สอง
ฝาช่องตลับหมึกพิมพ์เปิดอยู่
แนวทางที่สอง:
เปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ เปิดฝา จากนั้นปิดใหม่ กดลงให้สุด
รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับหมึก
ภาพประกอบ: การปิดฝาช่องตลับหมึก
ประเด็นที่สาม
เครื่องไม่มีกระดาษ
แนวทางที่สาม:
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใส่กระดาษเข้าในเครื่อง:
 1. ตรวจสอบปึกกระดาษว่ามีกระดาษไม่เกิน 150 แผ่น
 2. เคาะปึกกระดาษกับโต๊ะหรือบนพื้นที่ราบเรียบเพื่อจัดให้ขอบกระดาษเสมอกัน
 3. ใส่กระดาษลงในถาดหลักโดยให้ด้านกว้างของกระดาษเข้าไปในเครื่องและด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น
 4. เลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวของกระดาษไปทางปึกกระดาษจนชิดขอบกระดาษ
ประเด็นที่สี่
ตลับหมึกพิมพ์ติดตั้งไม่ถูกต้อง
แนวทางที่สี่:
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกพิมพ์:
 1. เปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่อง
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพประกอบ: ยกฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ แล้วนำตลับหมึกพิมพ์ออก
 2. เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่เครื่อง อุปกรณ์จะต้องล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกกลับเข้าที่
  ภาพประกอบ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 3. ปิดฝาช่องตลับหมึก
ประเด็นที่ห้า
ตรวจสอบว่ามีกระดาษติดค้างด้านในเครื่องหรือไม่
แนวทางที่ห้า:
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออก:
 1. นำกระดาษที่ติดหลวม ๆ ออกจากถาดหลัก ช่องป้อนหลักและถาดจ่ายกระดาษออก
    หมายเหตุ
  ห้ามนำกระดาษที่ติดค้างออกในขั้นตอนนี้
 2. เปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นนำตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่อง
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพประกอบ: ยกฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ แล้วนำตลับหมึกพิมพ์ออก
 3. ใช้สองมือจับที่กระดาษในส่วนที่มองเห็นได้ชัดที่สุด รวมไปถึงตรงกลางด้วย จากนั้นดึงกระดาษออกจากเครื่องตรง ๆ อย่างระมัดระวัง
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดออก
  ภาพประกอบ: ดึงกระดาษที่ติดออก
 4. ตรวจดูด้านในเครืองว่ามีกระดาษหรือฉลากที่ขาดหรือไม่ จากนั้นนำออก
 5. หากมีกระดาษติดค้างในถาดป้อนกระดาษหรือถาดจ่ายกระดาษ ให้จับโดยใช้มือทั้งสองข้างแล้วดึงออกอย่างเบามือ
 6. ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไป จากนั้นปิดฝาช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าที่ จากนั้นปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพประกอบ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อีกครั้งแล้วปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
ดูรายละเอียดและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ Paper Jam (c03807590) (ภาษาอังกฤษ) สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ในเว็บไซต์ของ HP
รูปภาพ : ไฟสถานะทั้งหมดติดสว่าง
ภาพประกอบ: ไฟสถานะทั้งหมดติดสว่าง
ปัญหา
มีข้อผิดพลาดร้ายแรงที่เครื่อง
การแก้ปัญหา
 1. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 2. รอ 30 นาที จากนั้นเสียบสายไฟกลับเข้าไปที่เต้ารับไฟฟ้า
 3. หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และยังคงประสบปัญหาอยู่ อาจต้องนำเครื่องพิมพ์เข้ารับบริการ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย