ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - รายการตรวจสอบการแก้ไขปัญหา

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่

 1. ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กเครื่องพิมพ์และเปิดเครื่องแล้ว
 2. ตรวจสอบว่าได้ต่อสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์และเต้าเสียบ
 3. ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟโดยการต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบอื่น
 4. หากมอเตอร์ของเครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบการติดตั้งตลับหมึกและดูว่าฝาทั้งหมดปิดสนิทหรือไม่ แผงควบคุมแสดงข้อความเพื่อแจ้งถึงปัญหาเหล่านี้
 5. หากมอเตอร์ของอุปกรณ์ป้อนกระดาษไม่ทำงาน ให้เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษแล้วดึงวัสดุห่อหุ้มหรือเทปกาวที่อาจติดอยู่ออก
 6. หากไฟสแกนเนอร์ไม่ติดในระหว่างการทำสำเนา, สแกน หรือส่งแฟกซ์ ให้ติดต่อฝ่ายบริการของ HP

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แผงควบคุม

แผงควบคุมควรแสดงสถานะพร้อม หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้แก้ไขข้อผิดพลาด

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบฟังก์ชันการพิมพ์

 1. จากหน้าจอหลักของแผงควบคุม แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. เปิดเมนู พิมพ์รายงาน แล้วเลือกรายการ Printer Status (สถานะเครื่องพิมพ์) เพื่อพิมพ์รายงาน
 3. หากรายงานไม่พิมพ์ ให้ตรวจสอบว่ามีกระดาษอยู่ในถาด และดูที่แผงควบคุมว่ามีกระดาษติดหรือไม่
  บันทึก
  ตรวจสอบว่ากระดาษในถาดเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับเครื่องพิมพ์นี้

ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบฟังก์ชันการทำสำเนา

 1. วางหน้าแสดงค่าคอนฟิกลงในอุปกรณ์ป้อนกระดาษแล้วทำสำเนา หากอุปกรณ์ป้อนกระดาษป้อนกระดาษอย่างติดขัด คุณอาจต้องการทำความสะอาดลูกกลิ้งและแผ่นแยกกระดาษในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่ากระดาษเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับเครื่องพิมพ์นี้
 2. วางหน้าการกำหนดลงบนกระจกสแกนเนอร์และทำสำเนา
 3. หากคุณภาพการพิมพ์ของหน้าสำเนาไม่ดี ให้ทำความสะอาดกระจกสแกนเนอร์และแถบกระจก

ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบฟังก์ชันการส่งแฟกซ์

 1. จากหน้าจอหลักของแผงควบคุม แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. เปิดเมนู Fax Setup (ตั้งค่าโทรสาร) แล้วเปิดเมนู Fax Tools (เครื่องมือโทรสาร) แตะปุ่ม ใช้ทดสอบแฟกซ์ เพื่อทดสอบฟังก์ชันโทรสาร
 3. แตะ ปุ่มโทรสาร บนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ แล้วแตะปุ่ม เริ่มส่งโทรสาร

ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบฟังก์ชันการรับแฟกซ์

 1. จากหน้าจอหลักของแผงควบคุม แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์ และแตะเมนู เครื่องมือโทรสาร แตะปุ่ม ใช้ทดสอบแฟกซ์ เพื่อทดสอบฟังก์ชันโทรสาร
 3. ใช้เครื่องแฟกซ์เครื่องอื่นเพื่อส่งแฟกซ์ไปที่เครื่องพิมพ์
 4. ตรวจสอบและรีเซ็ตการตั้งค่าแฟกซ์ของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 7: ลองส่งงานพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์

 1. ใช้โปรแกรมการประมวลผลคำเพื่อส่งงานพิมพ์ไปที่เครื่องพิมพ์
 2. หากงานพิมพ์ไม่พิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าคุณเลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ถูกต้อง
 3. ยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่

ขั้นตอนที่ 8: ทดสอบฟังก์ชันการพิมพ์ผ่านไดรฟ์ USB แบบเสียบแล้วพิมพ์

 1. โหลดเอกสาร .PDF หรือภาพถ่าย .JPEG ไปยังแฟลชไดร์ฟ USB และเสียบที่ช่องบริเวณด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
 2. เมนู การพิมพ์ผ่าน USB จะเปิดขึ้น ลองพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่าย
 3. หากไม่มีการแสดงรายการเอกสาร ให้ลองใช้แฟลชไดร์ฟ USB ประเภทอื่น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์

ปัจจัยที่มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการพิมพ์งานมีอยู่หลายประการดังนี้
 • โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คุณใช้และการตั้งค่า
 • การใช้กระดาษพิเศษ (เช่น แผ่นใส, กระดาษที่มีน้ำหนักมาก และกระดาษที่กำหนดขนาดเอง)
 • การประมวลผลของเครื่องพิมพ์และเวลาการดาวน์โหลด
 • ความซับซ้อนและขนาดของกราฟิก
 • ความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้
 • การเชื่อมต่อ USB หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย
 • เครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์สีหรือขาวดำ
 • ประเภทของไดรฟ์ USB หากคุณใช้งานอยู่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย