ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

  อาจทำให้ท่านใช้เวลารอรับบริการนานกว่าปกติจากพนักงานของเรา hp ขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการเพื่อตอบข้อสงสัย และใช้ในการตรวจสอบปัญหาของท่านเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกใช้งานผ่านช่องทาง บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP และ บริการสำหรับคอมพิวเตอร์จาก HP เพื่อเข้าถึงบริการที่รวดเร็วกว่าได้

HP OFFICEJET PRO X476 AND X576 MFP SERIES - Fax Send Settings (การตั้งค่าการส่งโทรสาร)

การตั้งค่าการส่งโทรสาร

ตั้งค่าสัญลักษณ์พิเศษและตัวเลือกการโทร

คุณสามารถแทรกหยุดชั่วคราวในหมายเลขโทรสารที่คุณโทรได้ ตัวหยุดมักจำเป็นต้องใช้ในกรณีที่โทรต่างประเทศหรือต่อสายออกภายนอก เมื่อต้องการเข้าถึงสัญลักษณ์เหล่านี้ ให้แตะอักขระ * บนแผงปุ่มกด
สัญลักษณ์พิเศษ
ปุ่ม
คำอธิบาย
ตัวหยุดชั่วคราวเพื่อรอสัญญาณหมุน
ปุ่ม W บนปุ่มกดของแผงควบคุมมีไว้สำหรับป้อนหมายเลขโทรสาร อักขระนี้ทำให้เครื่องพิมพ์รอสัญญาณหมุนก่อนหมุนหมายเลขโทรศัพท์ที่เหลือ
วางหู
ปุ่ม R บนปุ่มกดของแผงควบคุมมีไว้สำหรับการป้อนหมายเลขโทรสาร อักขระนี้ทำให้เครื่องพิมพ์วางหูได้

ตั้งค่ารหัสนำหน้าการหมุน

หมายเลขนำหน้าการโทรเป็นหมายเลขหรือกลุ่มตัวเลขที่จะถูกเพิ่มไว้หน้าหมายเลขแฟกซ์ที่จะหมุนโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะป้อนหมายเลขแฟกซ์จากแผงควบคุมหรือซอฟต์แวร์ จำนวนตัวอักษรสูงสุดของหมายเลขนำหน้าการโทร คือ 50 ตัว
ค่าเริ่มต้นคือ ปิด คุณอาจต้องการเปิดการตั้งค่านี้และป้อนหมายเลขนำหน้า ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการหมุนหมายเลข เช่น 9 เพื่อใช้สายโทรศัพท์ต่อไปยังภายนอกระบบโทรศัพท์ของบริษัท ในขณะที่ใช้การตั้งค่านี้ คุณสามารถหมุนหมายเลขแฟกซ์โดยไม่มีหมายเลขนำหน้าการโทรได้โดยใช้การหมุนหมายเลขด้วยตนเอง
 1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าพื้นฐาน
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม เลขหมายนำหน้าการโทร และแตะปุ่ม เปิด
 5. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายนำหน้า และแตะปุ่ม เสร็จสิ้น คุณสามารถใช้ตัวเลข, ตัวหยุด และสัญลักษณ์การโทร

การตั้งค่าการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse

ใช้ขั้นตอนนี้ในการตั้งค่าเครื่องให้ใช้โหมดการหมุนหมายเลขแบบ Tone หรือ Pulse ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานคือ การหมุนระบบโทน อย่าเปลี่ยนการตั้งค่านี้ยกเว้นในกรณีที่คุณทราบว่าสายโทรศัพท์ไม่สามารถใช้การหมุนหมายเลขแบบ Tone
บันทึก
ตัวเลือกการหมุนหมายเลขแบบ Pulse มีอยู่ในบางประเทศ/พื้นที่
 1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าพื้นฐาน
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม ประเภทการโทร และแตะปุ่ม การหมุนระบบโทน หรือปุ่ม การหมุนระบบพัลส์

ตั้งค่าโทรซ้ำอัตโนมัติและเวลาระหว่างการโทรซ้ำ

หากเครื่องไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้เนื่องจากเครื่องที่รับแฟกซ์ไม่รับสายหรือไม่ว่าง เครื่องจะพยายามโทรซ้ำโดยใช้ตัวเลือก โทรซ้ำในกรณีสายไม่ว่าง โทรซ้ำเมื่อไม่รับสาย และโทรซ้ำเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
การตั้งค่าตัวเลือกการโทรซ้ำในกรณีสายไม่ว่าง
หากเปิดตัวเลือกนี้ไว้ เครื่องพิมพ์จะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติหากได้รับสัญญาณสายไม่ว่าง ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับตัวเลือกการโทรซ้ำในกรณีสายไม่ว่างคือ เปิด
 1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง
 4. แตะปุ่ม การตั้งค่าการโทรซ้ำ
 5. เลื่อนและแตะปุ่ม โทรซ้ำเมื่อสายไม่ว่าง และแตะปุ่ม เปิด
การตั้งค่าตัวเลือกการโทรซ้ำเมื่อไม่รับสาย
หากเปิดตัวเลือกนี้ไว้ เครื่องพิมพ์จะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องแฟกซ์ที่รับไม่รับสาย ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับตัวเลือกการโทรซ้ำเมื่อไม่รับสายคือ ปิด
 1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง
 4. แตะปุ่ม การตั้งค่าการโทรซ้ำ
 5. เลื่อนและแตะปุ่ม โทรซ้ำเมื่อไม่รับสาย และแตะปุ่ม เปิด
การตั้งค่าตัวเลือกการโทรซ้ำเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
หากเปิดตัวเลือกนี้ไว้ เครื่องพิมพ์จะหมุนหมายเลขซ้ำโดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อผิดพลาดในการสื่อสารเกิดขึ้น ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับตัวเลือกการโทรซ้ำเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารคือ เปิด
บันทึก
ฟังก์ชันโทรซ้ำเมื่อเกิดการสื่อสารขัดข้องจะพร้อมใช้งานกับ Scan and Fax (สแกนและโทรสาร), Send Fax Later (ส่งโทรสารภายหลัง) หรือ Broadcast Fax (กระจายโทรสาร) เท่านั้น
 1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง
 4. แตะปุ่ม การตั้งค่าการโทรซ้ำ
 5. เลื่อนและแตะปุ่ม การโทรซ้ำเมื่อเกิดการสื่อสารขัดข้อง และแตะปุ่ม เปิด

การตั้งค่าความจาง/เข้มและความละเอียด

ตั้งค่าความสว่าง/ความเข้ม

การตั้งค่านี้จะมีผลต่อความสว่างและความเข้มของโทรสารขาออกเมื่อมีการส่ง
การตั้งค่าความสว่าง/ความเข้มเริ่มต้นจะได้รับการนำไปใช้กับรายการที่จะส่งโทรสาร แถบเลื่อนจะถูกกำหนดให้อยู่ตรงกลางเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
 1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ ปุ่มโทรสาร
 2. แตะเมนู การตั้งค่า
 3. แตะปุ่ม จางลง/เข้มขึ้น แล้วแตะลูกศรอันได้อันหนึ่งเพื่อปรับแถบเลื่อน

ตั้งค่าความละเอียด

บันทึก
การเพิ่มความละเอียดจะเพิ่มขนาดของแฟกซ์ ขนาดของแฟกซ์ที่ใหญ่ขึ้นจะใช้เวลาในการส่งมากขึ้นและอาจใช้พื้นที่มากกว่าหน่วยความจำที่มีอยู่ในเครื่อง
ใช้ขั้นตอนนี้ในการเปลี่ยนความละเอียดที่ระบบตั้งไว้สำหรับการส่งแฟกซ์ให้เป็นค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:
 • มาตรฐาน: การตั้งค่านี้จะให้คุณภาพต่ำที่สุดและสามารถส่งข้อมูลได้เร็วที่สุด
 • ละเอียด: การตั้งค่านี้จะให้ความละเอียดที่สูงกว่า มาตรฐาน ซึ่งเหมาะสำหรับเอกสารที่เป็นข้อความ
 • ละเอียดมาก: การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับเอกสารที่มีทั้งข้อความและภาพ เวลาในการส่งจะนานกว่าการตั้งค่า ละเอียด
 • ภาพถ่าย: การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับเอกสารที่มีทั้งรูปภาพ
การตั้งค่าความละเอียดเริ่มต้นที่ตั้งไว้จากโรงงาน คือ ละเอียด
การตั้งค่าความละเอียดเริ่มต้น
 1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ ปุ่มโทรสาร
 2. แตะปุ่ม การตั้งค่า
 3. แตะปุ่ม ความละเอียด แล้วแตะตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

แบบใบปะหน้า

แม่แบบใบปะหน้าโทรสารธุรกิจหรือโทรสารส่วนตัวมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ในโปรแกรมซอฟต์แวร์ HP Digital Fax
บันทึก
คุณไม่สามารถเปลี่ยนเทมเพลตใบปะหน้า แต่คุณสามารถแก้ไขช่องต่างๆ ในเทมเพลตได้

การตั้งค่าการรับโทรสาร

การตั้งค่าการส่งต่อแฟกซ์

คุณสามารถตั้งค่าผลิตภัณฑ์ให้ส่งต่อแฟกซ์ที่เข้ามาไปยังหมายเลขแฟกซ์อื่นได้ ผลิตภัณฑ์จะจัดเก็บแฟกซ์ไว้ในหน่วยความจำเมื่อได้รับแฟกซ์เข้ามา หลังจากนั้นจะทำการหมุนหมายเลขแฟกซ์ที่ได้ระบุไว้และส่งแฟกซ์ หากเครื่องไม่สามารถส่งต่อแฟกซ์ได้เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาด (ตัวอย่างเช่น หมายเลขนั้นสายไม่ว่าง) และการโทรซ้ำไม่สำเร็จ เครื่องจะพิมพ์แฟกซ์ออกมา
หากเครื่องมีหน่วยความจำไม่เพียงพอในขณะรับแฟกซ์ เครื่องจะหยุดรับแฟกซ์ที่เข้ามาและส่งต่อเฉพาะข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ
ในการใช้คุณสมบัติการส่งต่อโทรสาร ผลิตภัณฑ์ (ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์) จะต้องกำลังรับโทรสาร และโหมดการรับสายจะต้องถูกตั้งค่าเป็น อัตโนมัติ
 1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง
 4. แตะเมนู ส่งต่อแฟกซ์
 5. แตะปุ่ม ส่งต่อแฟกซ์ และแตะปุ่ม เปิด
 6. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขส่งต่อโทรสาร แล้วแตะปุ่ม เสร็จสิ้น

การล็อคหรือยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ์

บันทึก
การบล็อกโทรสารจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสมบัติการแสดงหมายเลขโทรเข้าได้รับการสนับสนุนเท่านั้น
หากคุณไม่ต้องการรับแฟกซ์จากบุคคลหรือธุรกิจใดเป็นการเฉพาะ คุณสามารถล็อคหมายเลขแฟกซ์ได้ถึง 30 หมายเลขโดยใช้แผงควบคุม เมื่อคุณล็อคหมายเลขแฟกซ์แล้วและมีการส่งแฟกซ์มาจากหมายเลขดังกล่าว หน้าจอของแผงควบคุมจะแสดงหมายเลขที่ถูกล็อคนั้น โดยเครื่องจะไม่พิมพ์แฟกซ์ออกมา และจะไม่เก็บข้อมูลแฟกซ์ไว้ในหน่วยความจำด้วย แฟกซ์จากหมายเลขแฟกซ์ที่ล็อคไว้จะปรากฏในบันทึกการใช้งานแฟกซ์โดยมีการกำหนดเป็น “ลบทิ้ง” คุณสามารถยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ์ที่ล็อคทีละหมายเลขหรือยกเลิกการล็อคทุกหมายเลขพร้อมกันได้
บันทึก
ผู้ส่งหมายเลขแฟกซ์ที่ถูกล็อคจะไม่ได้รับแจ้งว่า ส่งแฟกซ์ไม่สำเร็จ
 1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าโทรสารพื้นฐาน
 4. แตะปุ่ม โทรสารขยะที่ถูกบล็อก
 5. แตะปุ่ม เพิ่มหมายเลข
 6. ใช้แผงปุ่มกดเพื่อป้อนหมายเลขโทรสารที่คุณต้องการบล็อก และแตะปุ่ม เสร็จสิ้น

การตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับ

เมื่อตั้งค่าโหมดการรับสายไว้ที่ อัตโนมัติ การตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับของเครื่องจะตรวจสอบจำนวนเสียงกริ่งโทรศัพท์ที่ดังขึ้นก่อนที่จะตอบรับสายเรียกเข้า
หากเชื่อมต่อเครื่องไว้กับสายโทรศัพท์ที่คุณใช้สำหรับทั้งสนทนาและโทรสาร (สายที่ใช้ร่วมกัน) และมีการใช้เครื่องตอบรับโทรศัพท์ คุณอาจต้องปรับการตั้งค่าจำนวนครั้งของเสียงเรียกเข้าตอบรับ จำนวนเสียงเรียกเข้าตอบรับของเครื่องจะต้องมากกว่าจำนวนเสียงเรียกเข้าตอบรับของเครื่องตอบรับโทรศัพท์ ซึ่งจะช่วยให้เครื่องสามารถตอบรับสายเรียกเข้าและบันทึกข้อความสำหรับสายสนทนาได้ เมื่อเครื่องตอบรับโทรศัพท์ตอบรับสายเรียกเข้า เครื่องจะฟังเสียงและตอบรับโดยอัตโนมัติหากได้รับสัญญาณโทรสาร
ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับที่ระบบตั้งไว้ คือ 5 ครั้ง แต่ในประเทศ/พื้นที่อื่นจะเป็น 2 ครั้ง
ใช้ตารางด้านล่างนี้ในการกำหนดจำนวนเสียงกริ่งตอบรับที่จะใช้
ประเภทสายโทรศัพท์
การตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งตอบรับที่แนะนำ
สายแฟกซ์ที่กำหนดไว้เฉพาะ (รับเฉพาะสายแฟกซ์เท่านั้น)
ตั้งจำนวนเสียงกริ่งให้อยู่ในช่วงที่ปรากฏบนหน้าจอของแผงควบคุม (จำนวนเสียงกริ่งต่ำสุดและสูงสุดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ/พื้นที่)
สายเดียวที่มีหมายเลข 2 หมายเลขแยกกัน และใช้บริการรูปแบบเสียงกริ่ง
เสียงกริ่งหนึ่งหรือสองครั้ง (หากคุณมีเครื่องตอบรับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์วอยซ์เมล์ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์อื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่าจำนวนเสียงกริ่งมากกว่าระบบตอบรับอัตโนมัติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติเสียงกริ่งเฉพาะเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสายสนทนาและสายแฟกซ์)
สายร่วม (รับทั้งสายแฟกซ์และสายสนทนา) ที่มีโทรศัพท์เครื่องพ่วงเท่านั้น
อย่างน้อย 5 ครั้ง
สายร่วม (รับทั้งสายแฟกซ์และสายสนทนา) ที่มีเครื่องตอบรับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์วอยซ์เมล์
มากกว่าเครื่องตอบรับโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์วอยซ์เมล์ 2 ครั้ง
หากต้องการกำหนดหรือเปลี่ยนจำนวนเสียงกริ่งตอบรับ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าโทรสารพื้นฐาน
 4. แตะปุ่ม จำนวนเสียงกริ่งตอบรับ
 5. ใช้แผงปุ่มกดในการป้อนจำนวนเสียงเรียกเข้าตอบรับ และแตะปุ่ม เสร็จสิ้น

ตั้งค่าเสียงกริ่งเฉพาะ

บริษัทโทรศัพท์บางแห่งจะมีให้บริการรูปแบบเสียงกริ่งหรือเสียงกริ่งเฉพาะ บริการนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้มากกว่าหนึ่งหมายเลขในสายเดียวกัน หมายเลขโทรศัพท์แต่ละหมายเลขจะมีรูปแบบเสียงกริ่งที่ไม่ซ้ำกันเพื่อให้คุณสามารถรับสายสนทนาและให้เครื่องรับสายแฟกซ์ได้
หากคุณสมัครขอใช้บริการรูปแบบเสียงกริ่งกับบริษัทโทรศัพท์ คุณต้องตั้งค่าเครื่องให้ตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งที่ถูกต้อง รูปแบบเสียงกริ่งเฉพาะอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ/พื้นที่ โปรดติดต่อบริษัทโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการนี้ในประเทศ/พื้นที่ของคุณหรือไม่
บันทึก
หากไม่มีการให้บริการรูปแบบเสียงกริ่งและคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารูปแบบเสียงกริ่งเป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น ซึ่งได้แก่ ทุกกริ่ง เครื่องอาจไม่สามารถรับแฟกซ์ได้
การตั้งค่าต่างๆ มีดังนี้:
 • การตรวจหารูปแบบเสียงเรียกเข้า: ปิดคุณลักษณะการตรวจหารูปแบบเสียงเรียกเข้าของผลิตภัณฑ์
 • ทุกกริ่ง: เครื่องจะตอบรับสายที่เรียกเข้ามาในสายโทรศัพท์
 • หนึ่งครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังครั้งเดียว
 • สองครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้ง
 • สามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสามครั้ง
 • สองครั้งและสามครั้ง: เครื่องจะตอบรับสายที่มีรูปแบบเสียงกริ่งแบบดังสองครั้งหรือสามครั้ง
หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบเสียงกริ่งสำหรับการรับสาย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง
 4. แตะปุ่ม เสียงกริ่งเฉพาะ แล้วแตะชื่อตัวเลือก

การใช้การลดขนาดแฟกซ์ที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับการลดขนาดโทรสารที่ได้รับโดยอัตโนมัติคือ เปิด
หากคุณใช้งานตัวเลือก การประทับของโทรสาร คุณอาจต้องเปิดใช้งานการย่อขนาดอัตโนมัติด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อลดขนาดแฟกซ์ที่ได้รับลงเล็กน้อย และป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่จะประทับบนแฟกซ์ดันข้อความบนแฟกซ์ให้เกินไปเป็นสองหน้า
บันทึก
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าขนาดกระดาษเริ่มต้นตรงกับขนาดของกระดาษในถาด
 1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง
 4. แตะปุ่ม Automatic Reduction (การย่อขนาดอัตโนมัติ) แล้วแตะปุ่ม เปิด

ตั้งค่าความดังของเสียงแฟกซ์

ควบคุมระดับเสียงโทรสารจากแผงควบคุม

ตั้งค่าการประทับข้อมูลบนแฟกซ์ที่ได้รับ

เครื่องจะพิมพ์ข้อมูลผู้ส่งที่ด้านบนของแฟกซ์ที่ได้รับ คุณยังสามารถประทับข้อมูลบนแฟกซ์ที่เข้ามาด้วยข้อมูลส่วนหัวของคุณเองเพื่อยืนยันวันที่และเวลาที่ได้รับแฟกซ์ได้ ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสำหรับการประทับข้อมูลบนแฟกซ์ที่ได้รับคือ ปิด
บันทึก
การเปิดการตั้งค่าประทับข้อมูลเมื่อได้รับอาจเพิ่มขนาดของหน้า และทำให้เครื่องพิมพ์ต้องพิมพ์หน้าที่สอง
บันทึก
ตัวเลือกนี้จะใช้กับแฟกซ์ที่ได้รับที่เครื่องพิมพ์ออกมาเท่านั้น
 1. จากหน้าจอหลัก แตะปุ่ม การตั้งค่า
 2. แตะเมนู การตั้งค่าแฟกซ์
 3. แตะเมนู การตั้งค่าโทรสารขั้นสูง
 4. เลื่อนและแตะปุ่ม การประทับของโทรสาร และแตะปุ่ม เปิด หรือปุ่ม ปิด

ตั้งค่าการเรียกเอกสารจากแฟกซ์

หากบุคคลอื่นมีการตั้งค่าการเรียกเอกสารจากโทรสาร (ให้มีการส่งตามต้องการ) คุณสามารถขอให้ส่งโทรสารไปยังเครื่องของคุณได้ (ซึ่งรู้จักกันในชื่อการเรียกเอกสารจากเครื่องอื่น)
 1. จากหน้าจอหลัก ให้แตะ ปุ่มโทรสาร
 2. แตะปุ่ม วิธีส่งโทรสาร
 3. แตะปุ่ม ขอรับโทรสาร
 4. ใช้แผงปุ่มกดป้อนจำนวนเครื่องโทรสารที่คุณต้องการเรียก แล้วแตะปุ่ม เริ่มส่งโทรสาร
เครื่องจะหมุนไปที่เครื่องแฟกซ์อื่นและขอรับแฟกซ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย